Badania korelacji molekularnych ciekłych pochodnych cykloheksanu metodą analizy rentgenowskiej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012-06-25T08:17:27Z

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

X-ray analysis of intermolecular correlations in liquid derivatives of cyclohexane

Abstract

Celem mojej pracy doktorskiej jest rentgenowska analiza strukturalna wybranych ciekłych pochodnych cykloheksanu i cykloheksanonu. Niniejsza rozprawa poświęcona jest również zastosowaniom zjawiska dyfrakcji promieni rentgenowskich do badania oddziaływań wewnątrzmolekularnych i międzymolekularnych oraz struktury bliskiego zasięgu w cieczach. Metoda WAXS daje informacje o odległościach międzyatomowych i międzymolekularnych w granicach od 0Å do 20Å. W pierwszym etapie badań korelacji molekularnych metodą szerokokątowej dyfrakcji rentgenowskiej zbadałem izomery ekwatorialne pochodnych cykloheksanu. Związki te powstają w wyniku substytucji atomu wodoru w molekule cykloheksanu odpowiednią grupą funkcyjną: -CH3, -NH2, -OH. Analizowałem, jaki wpływ na różnicowe funkcje rozkładów radialnych gęstości elektronowej, a tym samym na rozkłady przestrzenne molekuł, mają grupy funkcyjne: metylowa (-CH3), aminowa (-NH2), hydroksylowa (-OH). W drugim etapie przeprowadziłem badania izomerii położeniowej w następujących metylopochodnych cykloheksanonu: 2–, 3–, 4–metylocykloheksanonie. Celem tych badań było ustalenie wpływu zmiany położenia grupy metylowej na korelacje międzymolekularne w ciekłych metylopochodnych cykloheksanonu. Cykloheksanon stanowi osnowę, do której dołączona jest jedna grupa metylowa w położeniu orto-, meta-, para- w metylocykloheksanonie Podjąłem próbę ustalenia, czym różni się struktura uporządkowania bliskiego zasięgu molekuł cykloheksanonu od podobnych struktur uporządkowań bliskiego zasięgu w metylopochodnych cykloheksanonu.
The aim of my PhD dissertation is the X-ray structural analysis of selected liquid derivatives of cyclohexane and cyclohexanone. This dissertation is devoted to the applications of the phenomenon of X-ray diffraction to study interatomic and intermolecular interactions and short-range structure in this liquids. The WAXS analysis gives information about the interatomic and intermolecular distances in the range from 0 Å to 20 Å. In the first stage of testing the correlation of molecular X-ray diffraction method was examine equatorial isomers of cyclohexane derivatives. These compounds are the result of substitution of the hydrogen atom in the molecule of cyclohexane appropriate functional group: -CH3, -NH2, -OH. Analyzed countries a branch of the effect of differential radial distribution functions of electron density, and thus on the spatial distributions of molecules that have functional groups: methyl (-CH3), amine (-NH2), hydroxyl (-OH). In the second stage I’ve studied cyclohexanone molecules and positional isomers of cyclohexanone derivatives: 2-, 3-, 4-methylcyclohexanone. The aim of this study was to determine the impact of changes in the position of the methyl group of the correlations in liquid methyl derivatives intermolecular cyclohexanone. Cyclohexanone is a matrix, which is accompanied by a methyl group in position ortho-, meta- and para- in methylcyclohexanone. This included a branch of an attempt to determine what is the difference in the structure of short-range ordering of molecules of cyclohexanone from similar short-range ordered structures in cyclohexanone methyl derivatives.

Description

Wydział Fizyki: Zakład Optyki

Sponsor

Keywords

Szerokokątowe rozpraszanie promieni rentgenowskich, Wide-angle X-ray scattering, Metoda redukcji Bluma i Nartena, Reduction method of Blum and Narten, Molekularna funkcja Debye’a, Molecular function of Debye, Średnie amplitudy drgań atomów, Mean square amplitudes of atoms, Funkcja różnicowa rozkładu radialnego gęstości elektronowej (FRRGE), Differential radial distribution function of electron density (DRDF)

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego