En polakk i norsk fortid. Om feil de polskspråklige norskinnlærerne gjør i bruk av perfektum og preteritum.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Katedra Skandynawistyki UAM

Title alternative

A Pole in the Norwegian past. About the mistakes the Polish-speaking learners of Norwegian make in use of perfektum og preteritum.

Abstract

Denne artikkelen prøver å vise at det er tverrspråklig innflytelse som er årsaken til feil gjort av polskspråklige innlærere av norsk som andrespråk (L2) i bruk av norske tempora: perfektum og preteritum. Feilene ser ut til å være karakteristiske bare for de polskspråklige L2 brukerne av norsk og ikke nødvendigvis av andre fremmedspråklige (i det minste engelsk- og tyskspråklige) brukere av språket. I artikkelen nevnes det også noen faktorer som påvirker forekomsten av transfer. Til slutt angis det noen argumenter for klassifiseringen transferen som konseptuell.
The following paper proves that crosslinguistic influence is the cause of mistakes made by Polish learners of Norwegian as a second language (L2) in their use of Norwegian tenses: perfektum and preteritum. The mistakes seem to be characteristic only for Polish L2 users of Norwegian and not necessarily for other (at least English and German) L2 users of the language. The paper also mentions some factors which affect the occurrence of transfer. As a conclusion, some arguments are proposed for classifying the transfer as conceptual.

Description

Sponsor

Keywords

Tverrspråklig innflytelse, Konseptuell transfer, Perfektum, Preteritum, De polskspråklige norskinnlærerne, Feil i tempusbruk, Crosslinguistic influence, Conceptual transfer, Polish learners of Norwegian as a second language, Mistakes in use of Norwegian tenses

Citation

Folia Scandinavica Posnaniensia, vol. 11, 2010, pp. 87-100

Seria

ISBN

ISSN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego