Korporacje zawodowe w taryfie cen maksymalnych Dioklecjana

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Professional corporations in the Diocletian’s Edict on Maximum Prices

Abstract

Edykt Dioclecjana o cenach maksymalnych z roku 301 jest jednym z najbardziej intrygujących źródeł. Wyznaczał maxima cenowe dla ponad 1400 pozycji – towarów, płac i transportu. Dysertacja jest próbą analizy edyktu, jako narzędzia kompleksowego zarządzania i jako źródła informacji o wybranych aspektach rzymskiej gospodarki. Autor bada relacje pomiędzy państwem a zawodowymi stowarzyszeniami. „Wstęp”, oprócz hipotez i problemów badawczych zawiera obszerny przegląd źródeł i literatury, a także omówienie stanu badań nad rzymskimi korporacjami i antyczną ekonomią. Rozdział I („Edykt”) jest prezentacją samego edyktu w kontekście reform Dioklecjana, zawiera też omówienie uzupełnień polskiego wydania taryfy. Rozdział II („Korporacje”) zestawia zawody z taryfy, prezentuje też zapisy dotyczące korporacji w źródłach normatywnych. Obszerną część tekstu stanowi analiza informacji pochodzących ze źródeł papirologicznych. Badaniu poddano egipskie „Deklaracje cen” przygotowywane przez korporacje dla urzędnika noszącego tytuł logistesa. Takiego rodzaju kontroli cen nie notowano przed okresem tetrarchii, a obowiązki logistesa w tym zakresie zostały mu przypisane, ok. 303 r. Autor twierdzi, że comiesięczna procedura raportowania cen przez korporacje była częścią systemu zarządzania finansami. Edykt i inne reformy Dioklecjana były jego istotnymi elementami.
The Diocletian’s Edit on Maximum Prices of 301 A.D. sets prices for over 1400 items – commodities, grades of labor and freight rates. The dissertation examines the Edict as one of the vehicles of a complex ruling policy and as a source of data capturing various aspects of Roman economy. The author investigates the relationship between the state and professional collegia. The introduction chapter covers the goals and challenges. It is also an extensive review of sources, literature. and current scholarship on Roman corporations and ancient economy. In the chapter I ( „Edict”) Diocletian’s reforms and the edict itself are examined. Several amendments to a Polish edition are described . The chapter II („Corporations”) starts with a list of professions from the tariff, followed by an overiew of legal sources pertaining to corporations. Then, the results of the analysis of papyrological sources are produced. Egyptian “Declarations of prices” addressed to the office of logistes by various guilds were examined. Such type of price control, not attested before the Tetrarchy was assigned to logistes approx. AD 303. The author argues, that a monthly procedurę of price reporting was a part of a system of financial management. The Edict on prices and other Diocletian’s reforms were substantial elements of this model.

Description

Wydział Historyczny: Instytut Historii

Sponsor

Keywords

Dioklecjan, korporacje, taryfa cen maksymalnych, logistes, Diocletian, corporations, Edict on Maximum Prices, logistes

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego