Samorząd zawodowy adwokatów w opinii jego członków

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

The Chamber of Lawyers as seen by its members

Abstract

Funkcjonujący w Polsce model administracji publicznej stworzony po roku 1989 zakłada jej wykonywanie przez aparat scentralizowanej administracji rządowej, jak również wieloraki układ organów czy instytucji działających samodzielnie i wykonujących powierzone im w drodze ustaw zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Oprócz jednostek obligatoryjnych, administracja wykonywana jest m.in. przez samorządy zawodowe. Odgrywają one bardzo istotną rolę w systemie reprezentowania interesów określonych grup społecznych bowiem tworzone są przez profesje, które ze względu na swoje społeczne znaczenie wymagać muszą najwyższych kwalifikacji merytorycznych i moralnych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje samorząd adwokacki, który posiada bogatą historię oraz stanowi trzon korporacji reprezentujących zawody zaufania publicznego. W ostatnim czasie pojawia się jednak coraz więcej wątpliwości, co do zasadności istnienia tego rodzaju struktur oraz funkcjonowania w sferze publicznej. Samorząd zawodowy poddawany jest krytyce społecznej, medialnej, jak i krytyce ferowanej przez samych jego członków. Podstawowy zarzut, jaki stawia się przedstawicielom danej profesji polega na przeciwstawianiu interesu danej korporacji interesowi społecznemu. Wszystkie te wątpliwości powodują, że w ostatnim czasie można zauważyć tendencję do sukcesywnego ograniczania uprawnień samorządom zawodowym w Polsce i przejmowania ich przez władze rządowe. Kilkadziesiąt lat doświadczeń samorządowych to czas, w którym ujawniają się mankamenty danej organizacji i pojawia się potrzeba krytycznego spojrzenia na dotychczas funkcjonujące rozwiązania. Nie ulega jednak wątpliwości, że tego rodzaju refleksja powinna pochodzić od osób, którym najbardziej zależy na rozwoju danej profesji, a więc członków danego samorządu zawodowego. W tym właśnie celu w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką oraz dzięki pomocy pracowników biura rady przeprowadzono badanie ankietowe, którego celem było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Jaka jest rzeczywista ocena funkcjonowania samorządu zawodowego adwokatów przez członków tej korporacji zawodowej? Wyniki przeprowadzonego badania pokazują, że adwokaci posiadają rozległą wiedzę na temat funkcjonowania własnego samorządu zawodowego. Pomimo generalnej bardzo pozytywnej konkluzji wskazują oni również wiele pól działania, w których ich zdaniem należałoby wprowadzić zmiany. Nie ulega wątpliwości, że w przypadku zawodu adwokata samorząd stał się integralną części tej właśnie profesji. Adwokaci uznają istnienie samorządu zawodowego za instytucję potrzebną nie tylko ze względu na ich partykularny interes, ale także interes społeczny.
The model of public administration which emerged in Poland after 1989 assumes that its tasks are performed by the apparatus of the centralized government administration as well as by a diversified system of bodies or institutions that operate independently and fulfill public tasks, vested in them by virtue of law, in their own names and on their own accounts. Administrative tasks are performed by obligatory units and by the professional self-governing bodies, among other entities. They play a very important role in the system of representing defined social groups’ interests because they are set up by the professions whose social significance requires the highest vocational and moral qualifications. The Chamber of Lawyers is worthy of particular attention, with its rich history and the fact that it forms the kernel of several corporations of professions of public trust. However, recently there are increasing concerns about the justification for such structures and their operation in the public realm. Professional self-governing bodies are being subjected to social and media criticism, and are also criticized by their own members. The main accusation of the representatives of a given profession concerns the apparent clash of their group’s interests with the social interest. All these doubts have resulted in a clear tendency of the progressive limitation of the competences of professional self-governing bodies in Poland and their takeover by the state administration. Several decades of self-government experience is a sufficient period to reveal the shortcomings of a given organization and to demonstrate the need to critically review current solutions. It is beyond doubt, however, that such a review should be performed by those who are most concerned with the development of a given profession, that is, by the members of a given professional self-governing body. For this purpose a questionnaire has been carried out with the approval of the Supreme Bar Council and with assistance from its officers. The purpose was to answer the question of what is the actual assessment of the work of the Chamber of Lawyers by the members of this profession? The survey results show that lawyers have extensive knowledge of how their own professional self-governing body works. Although the general conclusions are mostly positive, lawyers indicate numerous fields where changes should be introduced. It is clear that self-government has become an inherent part of this profession. Lawyers deem the existence of their professional self-government to be an institution required not only by themselves, but also by social interest.

Description

Sponsor

Keywords

adwokaci, samorząd zawodowy, zawody zaufania publicznego, attorneys, professional self-government, professions of public trust

Citation

Przegląd Politologiczny nr 4, 2011, s. 79-94.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego