(O)znaki śmierci w polskiej poezji po roku 1956

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012-05-31T11:56:02Z

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Signs of Death in Polish Poetry after 1956

Abstract

Dysertacja (O)znaki śmierci w polskiej poezji po roku 1956 jest pracą literaturoznawczą. Od strony metodologii badań opiera się na złożeniach antropologii literatury i prac francuskiej humanistyki określanej mianem „antropologii śmierci”. Powtarzające się u wielu poetów motywy, tematy i wątki dotyczące śmierci, zostały użyte do scharakteryzowania trzech najważniejszych współcześnie przestrzeni związanych ze śmiercią – szpitala, domu i cmentarza. W rozdziale zatytułowanym Poetyki znikania (instytucjonalizacja śmierci), autor przygląda się tekstom poetyckim, które odnoszą się do śmierci hospitalizowanej, która zdaniem socjologów i antropologów stała się dzisiaj modelem dominującym. Rozdział Poetyki znikania (model śmierci tradycyjnej) jest próbą odnalezienia w wierszach opisów umierania w otoczeniu rodziny, tradycyjnych postaw i zachowań, przestrzeni dawnego domu i oswajania pustki po umarłych. Rozdział Poetyki nieobecności (odczytywanie cmentarza) poświęcony został cmentarzowi powracającemu w wierszach na kilku płaszczyznach znaczeń: jako miejsce związane z obrzędem; miejsce kultury, zakorzenienia i pamięci; a także jako miejsce, gdzie słychać nieprzystawanie języka do rzeczywistości, którą pragnie się opisać. Uzupełnieniem pracy jest Aneks, zawierający dwa szkice interpretacyjne poświęcone wierszom Marcina Świetlickiego i Dariusza Suski.
Signs of Death in Polish Poetry after 1956 is a dissertation in the field of the history of literature. Methodology of the investigation is based on guidelines of literary anthropology and French humanities studies defined as “anthropology of death”. Motives, topics and threads, that are repeated in works of many poets, are used to characterize the three most important modern spaces related to death: hospital, home and cemetery. In the chapter entitled Poetics of Vanishing (Institutionalization of Death) the author examines poetic texts that threat about death hospitalized, in opinion of sociologists and anthropologists the dominant mode nowadays. The chapter Poetics of Vanishing (The Model of Traditional Death) is an attempt to find in poems the descriptions of death in family surroundings, traditional attitude and behavior, space of ancient home and taming the emptiness after deceased. The chapter Poetics of Absence (Cemetery Readings) is dedicated to appearance of graveyard in poems with various denotations: as a place of rite, culture, rootedness and memory, but also as a place, where one can hear the incoherence of language with reality, which aspires to describe. The supplement of the dissertation – Appendix contains two interpretative drafts devoted to the poetry of Marcin Świetlicki and Dariusz Suski.

Description

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Instytut Filologii Polskiej

Sponsor

Keywords

poezja polska po roku 1956, Polish poetry after 1956, śmierć, death, antropologia literatury, literary anthropology, szpital, hospital, cmentarz, cemetery

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego