Audiowizualna kultura uczestnictwa w dobie konwergencji i dywergencji mediów na przykładzie platformy YouTube w Polsce

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Audiovisual participatory culture in the era of media convergence and divergence on the example of YouTube platform in Poland

Abstract

Problemem badawczym dysertacji są zmiany jakie zachodzą w mediach audiowizualnych, w szczególności to jak postęp technologiczny, dostępność urządzeń rejestrujących i Internet zmieniają dotychczasowe formy audiowizualne, a także jak popularna platforma internetowa do rozpowszechniania treści jaką jest YouTube oddziałuje na kulturę oraz inne media, zwłaszcza „tradycyjne”. Przedmiotem badań była platforma YouTube oraz internetowi twórcy funkcjonujący w polskiej przestrzeni serwisu. Głównym celem było zbadanie i przedstawienie specyfiki funkcjonowania twórców internetowych publikujących treści w obrębie platformy YouTube. Praca wykorzystuje metody jakościowe, a dokładniej - ustrukturyzowany pogłębiony wywiad indywidualny (IDI). Dodatkowo dysertacja poddaje analizie społeczność serwisu, platformę YouTube samą w sobie oraz zakres usług jakie oferuje, a także dokonana zostaje próba określenia jej pozycji względem mediów „tradycyjnych”, zwłaszcza telewizji. Rozprawa została także poszerzona o kontekst pandemii COVID-19 i jej skutków względem twórców funkcjonujących w polskiej przestrzeni platformy YouTube. Praca poddaje również analizie pojęcie audiowizualności oraz czynniki, zwłaszcza technologiczne, które umożliwiły wielu osobom tworzenie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych na szeroką skalę oraz podejmowanie atrakcyjnych działań zarobkowych. Dysertacja podejmuje również rozważania nad pojęciami konwergencji i dywergencji mediów oraz kultury uczestnictwa, które to w dobie współczesnych przemian, zdają się materializować na platformie YouTube.
The research problem of the dissertation are the changes taking place in audiovisual media, in particular how technological progress, the availability of recording devices and the Internet change the existing audiovisual forms, as well as how the popular internet platform for disseminating content, i.e. YouTube, affects culture and other media, especially "traditional ". The subject of the research was the YouTube platform and internet creators operating in the Polish space of the website. The main goal was to investigate and present the specificity of the functioning of internet creators publishing content on the YouTube platform. The work uses qualitative methods, and more precisely - a structured in-depth individual interview (IDI). In addition, the dissertation analyzes the website community, the YouTube platform itself and the range of services it offers, and an attempt is made to determine its position in relation to "traditional" media, especially television. The dissertation was also expanded to include the context of the COVID-19 pandemic and its effects on creators operating in the Polish space of the YouTube platform. The work also analyzes the concept of audiovisualism and factors, especially technological ones, which enabled many people to create and disseminate audiovisual materials on a large scale and to undertake attractive profit-making activities. The dissertation also considers the concepts of media convergence and divergence as well as the participatory culture, which seem to materialize on the YouTube platform in the era of modern transformations.

Description

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Sponsor

Keywords

YouTube, kultura uczestnictwa, audiowizualność, nowe media, konwergencja, YouTube, participatory culture, audiovisual, new media, convergence

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego