Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012-03-01T11:30:14Z

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Suspension of sued act or action before the administrative court

Abstract

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wniesienie do sądu administracyjnego skargi na akty lub czynności nie wstrzymuje ich wykonania. Art. 61 § 3 powyższej ustawy uprawnia jednak sąd administracyjny do wstrzymania na wniosek skarżącego wykonania zaskarżonego aktu lub czynności, wprowadzając w ramy sądowej kontroli działań administracji instytucję ochrony tymczasowej. Celem rozprawy doktorskiej jest przybliżenie warunków, od spełnienia których uzależnione jest udzielenie ochrony tymczasowej jak też wskazanie charakteru prawnego powyższej instytucji w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Doniosłym zagadnieniem podniesionym w pracy było również wskazanie, że instytucji ochrony stanowi jedną z procesowych gwarancji zapewnienia efektywnej ochrony prawnej sprawowanej przez sąd administracyjny a jej zapewnienie w krajowym porządku prawnym jest niezbędne z punktu widzenia postępującego procesu europeizacji sądownictwa administracyjnego.
Under the article 61 § 1 of the Administrative Court Proceeding the claim to the administrative court does not suspend the execution of the sued act or action. Article 61 § 3 of the Administrative Court Proceeding entitles the administrative court to suspend on the claimant application the execution of the sued act or action, what introduces to the judicial review the institution of interim relief. The aim of the doctor thesis is to present the conditions which fulfillment allows to grant the interim relief as well as to present the legal character of this institution. It was also significant to point out that the interim relief is one the procedural guarantees of effective judicial review and possibility to grant this remedy in national legal order is essential in the view of Europeanization of judicial review.

Description

Prawa i Administracji: Katedra Postępowania Administracyjnego

Sponsor

Keywords

Sądowa kontrola administracji, Judicial review, Skutek zawieszający, Suspensive effect, Środki ochrony tymczasowej, Interim relief, Efektywna ochrona prawna, Effective remedy, Europeizacja postępowania sądowoadministracyjnego, Europeanization of judicial review

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego