KONSTYTUCYJNE PRAWO DO OCHRONY ZDROWIA W ŚWIETLE DERYWACYJNEJ KONCEPCJI WYKŁADNI

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO HEALTH CARE IN THE CONTEXT OF A DERIVATIVE CONCEPT OF INTERPRETATION

Abstract

W niniejszym artykule autor przedstawił sposób odtworzenia normy prawnej zawierającej prawo do ochrony zdrowia na podstawie przepisu prawnego art. 68 ust. 1 Konstytucji RP. Przełożenie przepisu prawnego na normę prawną odbyło się zgodnie z założeniami derywacyjnej koncepcji wykładni, której istotą jest uzyskanie równoznaczności pomiędzy przepisem a odtworzoną z niego normą. W tym celu konieczne było przeprowadzenie wszystkich trzech faz wykładni: porządkującej, rekonstrukcyjnej i percepcyjnej. Niniejszy artykuł ukazuje, jak przebiegają poszczególne czynności interpretacyjne podejmowane w oparciu o dyrektywy derywacyjnej koncepcji wykładni. Pozwala to zobaczyć w szczegółowy sposób przebieg procesu przekształcania przepisu prawnego w normę prawną. Rezultatem przeprowadzonej wykładni było uzyskanie dostatecznie jednoznacznej normy prawnej. Na tej podstawie wykazano, że prawo do ochrony zdrowia jest zasadą prawa, ponieważ możliwe było odniesienie treści normy prawnej do określonych kryteriów. Ponadto, norma prawna odtworzona na podstawie przepisu konstytucyjnego zawiera wszystkie elementy, przede wszystkim określa adresata i nakazane zachowanie. Pozwala to wskazać sytuacje prawne, jakie wyznacza odtworzona w toku wykładni norma prawna, czyli obowiązek, uprawnienie i prawo podmiotowe. Postrzeganie konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia jako normy prawnej umożliwia także znacznie szersze i głębsze rozpatrzenie aspektów jego obowiązywania. W tym kontekście szczególnie przydatna jest derywacyjna koncepcja wykładni prawa.
*In this paper, the author presents a method of reconstructing a legal norm which pursuant to the legal provision specified in Article 68, section 1 of the Constitution of the Republic of Poland contains the right to health care. The conversion of that legal provision to a legal norm is conducted in accordance with the assumptions of the derivative concept of interpretation, the essence of which aims at unifying the legal provision and the legal norm. For this purpose it was necessary to carry out all three phases of the interpretation process: ordering, reconstructing and understanding. The paper shows how each of the interpreting steps was conducted and permits a detailed examination of the transformation process of a legal provision to a sufficiently explicit legal norm. It is further shown that because it was possible to relate a certain legal norm to certain specified criteria, the right to health care is a principle of law. Moreover, a legal norm reconstructed pursuant to a constitutional provision contains all the prescribed elements and defines, in particular, the addressee of the norm and the prescribed conduct. Such a norm specifies the legal situation of the recipient of health care, such as the obligation, the entitlement and the personal right. Recognising the constitutional right to health care as a legal norm allows a much broader and deeper examination of the aspects of its implementation. In this context, the derivative concept of interpretation becomes particularly useful.

Description

Sponsor

Keywords

teoria prawa, theory of law, wykładnia prawa, interpretation of law, prawo konstytucyjne, constitutional law

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 1, s. 41-52

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego