Polish Regional State Television – On the Border Between Regional and National Television. The Evolution of the Pro le of Regional Television Stations

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Polska Telewizja Regionalna – na granicy pomiędzy telewizją regionalną a krajową. Ewolucja charakteru regionalnych stacji telewizyjnych

Abstract

Since the collapse of the monopoly of Telewizja Polska (TVP – National Polish Television), the issue of field branches of TVP remains unresolved actually to this day. Numerous attempts have been made throughout the years to establish the status and functioning rules of the branches within the structure of TVP. Also, the concept has been sought to determine their position and role on the TV market. The years of attempts to restructure regions have brought no expected outcome. The proposed solutions ranged from the concept of a “network” during the 1990s, through attempts at programme and managerial integration in the late 20th century, to the endeavours to profile channels. Instead of improving the situation, they caused even greater chaos to the branches and further deteriorated their already difficult financial situation. Changes were to be brought by a new concept of the functioning of field branches of TVP S.A., proposed towards the end of 2015. It assumed the reorientation of the philosophy of the regions and abandonment of “regional television” in favour of “the television of the regions.” But personal changes to the Management Board of TVP stopped the planned reform. This article presents the chronology of the planned and implemented reforms, from 1990 to 2015, in the scope of channel profile and the programme platform of field branches of TVP S.A.
Od upadku monopolu Telewizji Polskiej, kwestia Oddziałów Terenowych TVP pozostała nierozwiązana, de facto, do dnia dzisiejszego. Na przestrzeni lat podejmowane były liczne próby określenia statusu oraz zasad funkcjonowania oddziałów w strukturze TVP, jak również poszukiwano koncepcji na określenie ich miejsca oraz roli na rynku telewizyjnym. Podejmowane przez lata próby zrestrukturyzowania regionów nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Proponowane rozwiązania, począwszy od koncepcji „sieci” w latach 90-tych, poprzez próbę integracji programowej i zarządczej pod koniec XX wieku, a na próbach sprofilowania anten skończywszy, zamiast poprawy sytuacji pogrążały oddziały w jeszcze większym chaosie i pogarszały ich, i tak trudną, sytuację finansową. Zmianę tej sytuacji miała przynieść nowa, zaproponowana pod koniec 2015 roku, koncepcja funkcjonowania Oddziałów Terenowych TVP S.A., zakładająca reorientację filozofii regionów i odejście od „telewizji regionalnej” na rzecz „telewizji regionów”. Zmiany na poziomie Zarządu TVP zatrzymały planowaną reformę. Artykuł ukazuje chronologię planowanych i przeprowadzonych reform od 1990 do 2015 roku, w aspekcie profilu anten oraz oferty programowej Oddziałów Terenowych TVP S.A.

Description

Sponsor

Keywords

Polish Regional State Television, program strategy, reform, TVP S.A, program format, telewizja regionalna, strategia programowa, reforma, TVP S.A, ramówka

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2016, nr 1, s. 277-300

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego