Normatywne ujęcie części ogólnej prawa administracyjnego. Studium z teorii prawa administracyjnego

dc.contributor.advisorSawczyn, Wojciech. Promotor
dc.contributor.authorMączyński, Maciej
dc.date.accessioned2024-02-07T09:07:40Z
dc.date.available2024-02-07T09:07:40Z
dc.date.issued2023
dc.descriptionWydział Prawa i Administracji
dc.description.abstractAutor stawia pytania – jak stanowić, stosować oraz interpretować prawo administracyjne, mając na uwadze jego zróżnicowanie? Czy można/trzeba stworzyć wspólne reguły łączące wszystkie różnorodne regulacje prawnoadministracyjne w taki sposób, że niezależnie od materii normatywnej stanowiącej konkretny dział prawa administracyjnego, sposób jego stanowienia oraz stosowania będzie skorelowany z takimi ogólnymi założeniami? Jakie elementy miałyby tworzyć wspomniane reguły? Czy rzeczone reguły mogą przybrać postać ustawy? W pierwszym rozdziale przedstawiono ogólne uwagi na temat części ogólnej prawa administracyjnego, zidentyfikowano jej poszczególne elementy oraz wyjaśniono, że jedynym procesem legislacyjnym zapewniającym operatywność prawa administracyjnego jest pozytywizacja jego części ogólnej. Drugi rozdział został poświęcony wartościom uniwersalnym prawa administracyjnego. W rozdziale III przedstawiono uniwersalne pojęcia prawa administracyjnego, mające podstawowe znaczenie dla tej gałęzi. Czwarty rozdział dotyczy zasad ogólnych prawa administracyjnego, jako wyraz ochrony wartości omówionych w rozdziale II. W rozdziale V i VI przedstawiono odpowiednio elementy stosunku administracyjnoprawnego oraz instytucje zapewniające stabilność tym stosunkom. Rozdział VII dotyczy metody administrowania, z uwagi na którą sformułowano wniosek o potrzebie wprowadzenia do polskiego systemu prawa nowych konsensualnych form prawnych działania administracji. W ostatnim rozdziale zestawiono dotąd omawiane zagadnienia z uregulowaniami hiszpańskimi, francuskimi oraz holenderskimi. The author asks questions - how to establish, apply and interpret administrative law, taking into account its diversity? Is it possible/nessesary to create common rules combining all various legal and administrative regulations in such a way that regardless of the normative matter constituting a specific section of administrative law, the method of its creation and application will be correlated with such general assumptions? What elements would these rules constitute? Can these rules take the form of a law? The first chapter presents general comments on the general part of administrative law, identifies its individual elements and explains that the only legislative process ensuring the operability of administrative law is the positivization of its general part. The second chapter was devoted to the universal values of administrative law. Chapter III presents universal concepts of administrative law that are of fundamental importance for this branch. The fourth chapter concerns the general principles of administrative law, as an expression of the protection of the values discussed in Chapter II. Chapters V and VI present, respectively, the elements of the administrative and legal relationship and the institutions ensuring stability of these relationships. Chapter VII concerns the method of administration, which led to the conclusion that there is a need to introduce new consensual legal forms of administration into the Polish legal system. The last chapter compares the issues discussed so far with Spanish, French and Dutch regulations.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10593/27628
dc.language.isopl
dc.subjectprawo administracyjne
dc.subjectczęść ogólna
dc.subjectpozytywwizacja
dc.subjectadministrative law
dc.subjectgeneral part
dc.subjectpositivisation
dc.titleNormatywne ujęcie części ogólnej prawa administracyjnego. Studium z teorii prawa administracyjnego
dc.title.alternativeNormative application of general part of administrative law. The study of administrative law theory
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Maciej Maczynski - Normatywne ujecie czesci ogolnej prawa administracyjnego - Studium z teorii prawa administracyjnego.pdf
Size:
3.71 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.56 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego