Amerykański system medialny

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011-04-15T09:59:57Z

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

American system of media

Abstract

Artykuł jest poświęcony genezie oraz rozwojowi amerykańskiego systemu medialnego – telewizji, prasie oraz radiu. Wyróżnia się on czterema etapami, które są związane z wielkimi wydarzeniami historycznymi, które stymulowały jego rozwój. Walka o niepodległość, wojna domowa, rewolucja techniczna w przemyśle, rozwój gospodarki rynkowej oraz mocarstwowe i globalistyczne ambicje Stanów Zjednoczonych kształtowały specyficzne cechy dziennikarstwa amerykańskiego, wzorce i metody jego działania, często przejmowane przez inne państwa. W pracy zostały także opisane Nowe Media, jak również nowa forma dziennikarstwa online. Zaznaczono również wpływ Federalnej Komisji Komunikacji oraz jej decydującej roli dla działalności amerykańskich mediów elektronicznych.
The article is dedicated genesis and development american media system - television, press and also radio. Distinguish on it four stages, which be connected with great historical events and stimulated its development. Fight about independence, Home War, Technical Revolution in industry, The development of market economy and the global ambitions of United States, shaped the specific features of american journalism, patterns and methods its working, of taken over by different states. In work, was described a New Media and also new form of online journalism, The Federal Communications Commission and influence on the decisive role for activity of american electronic media system.

Description

Sponsor

Keywords

władza pieniądza, power of money, środki masowego przekazu, mass media system, telewizja, television, radio, radio, Internet, Internet

Citation

Seria

ISBN

ISSN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego