Wsparcie społeczne rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012-10-22T08:54:22Z

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Social support for parents raising children with moderate and severe intellectual disability

Abstract

Rodzina pełni szczególną rolę w życiu dziecka, a rodzicielstwo jest istotnym celem w życiu kobiet i mężczyzn. Trudności i problemy, których doświadczają rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnością intelektualną, mogą uniemożliwiać im prawidłowe wypełnianie funkcji i obowiązków rodzicielskich oraz zawodowych. Dlatego tak ważne jest, by w odpowiednim momencie otrzymali oni, dostosowane do danej trudności, wsparcie społeczne. W części teoretycznej pracy opisano zagadnienia teoretyczne związane ze wsparciem społecznym oraz niepełnosprawnością intelektualną. Scharakteryzowano funkcje i zadania, jakie wypełniają rodzice w wychowaniu dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz przeżywane trudności i strategie radzenia sobie z nimi. Opisano instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia społecznego oraz oczekiwania rodziców wobec nich. Celem badań empirycznych było opisanie wsparcia społecznego rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym: potrzeb rodziców, oczekiwań, form wsparcia, z których korzystają, podmiotów udzielających wsparcia, trudności, z jakimi się zmagają w poszukiwaniu i uzyskiwaniu wsparcia. Zbadano również oczekiwania wobec rodziców, osób reprezentujących instytucje i organizacje wsparcia społecznego. Praca ta skierowana jest do osób zainteresowanych zagadnieniami wsparcia i niesienia pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom.
Family plays an important role in a child’s life and parenthood is a significant aim for people. Parents raising children with intellectual disability face difficulties that can prevent them to correctly fulfill their parental and professional duties. Therefore it is so important that they receive social support in the right moment and adjusted to their needs. Theoretical part of dissertation describes issues connected with social support and intellectual disability. It focuses on functions and tasks that are fulfilled in raising a child with intellectual disability as well as difficulties and ways to cope with them. It also presents institutional and non-institutional forms of social support and expectations of parents towards them. The aim of empirical research was to describe social support of parents raising children with severe and moderate intellectual disability: needs of parents, expectations, forms of support, institutions giving support and problems with searching for and getting the help. Additionally the study included expectations of people representing the supporting institutions and organizations. The dissertation is directed to people interested in issues of social support and giving help to people with intellectual disability and their families.

Description

Wydział Studiów Edukacyjnych: Zakład Pedagogiki Specjalnej

Sponsor

Keywords

Wsparcie społeczne, Social support, Niepełnosprawność intelektualna, Intellectual disability, Rodzice, Parents, Rodzina, Family

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego