Dilemmas Related to the Poland’s Participation in the Chinese Belt and Road Initiative

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Dylematy związane z uczestnictwem Polski w chińskiej inicjatywie Belt and Road

Abstract

The aim of the article is to show the dilemmas related to the Poland’s participation in the Chi- nese Belt and Road Initiative. The theory behind the paper is that the Belt and Road Initiative has divided the mainstream of public discourse into two main threads: an optimistic option – one that sees opportunities in the participation in the initiative – and a pessimistic one, high- lighting the threats to the security of the Polish state. The authors will answer the following research questions: how is the BRI presented in the Polish public discourse? What are the main opportunities and challenges resulting from Poland’s accession to the initiative? A desk research analysis of all types of Polish-Chinese relations will also be conducted.
Celem artykułu jest ukazanie dylematów i postaw polskiego rządu związanych z uczestnictwem w chińskiej inicjatywie Belt and Road. Tezą pracy jest twierdzenie, że inicjatywa Belt and Road podzieliła główny nurt dyskursu publicznego na dwa główne wątki: opcję o optymistycznym nastawieniu – dostrzegającą szanse partycypacji w tej inicjatywie oraz dyskurs pesymistyczny – ukazujący zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa polskiego. Autorzy odpowiedzą na nastę- pujące pytania badawcze: jak BRI jest przedstawiana w polskim dyskursie publicznym? Jakie są główne szanse i wyzwania wynikające z przystąpienia Polski do inicjatywy? Dokonana zostanie także analiza danych zastanych wszelkiego rodzaju płaszczyzn relacji polsko-chińskich.

Description

Sponsor

Keywords

the Belt and Road Initiative, BRI, China, Poland, the New Silk Road, Inicjatywa Pasa i Drogi, Chiny, Polska, Nowy Jedwabny Szlak

Citation

Przegląd Strategiczny, 2019, nr 12, s. 161-179.

Seria

ISBN

ISSN

2084-6991

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego