Żywice siloksanowo-silseskwioksanowe w roli komponentów materiałów hybrydowych – synteza, charakterystyka i zastosowanie

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Siloxane-silsesquioxane resins as components of hybrid materials – synthesis, characteristic and application

Abstract

Opracowano metodę syntezy nowych żywic siloksanowosilseskwioksanowych, w których cząsteczki silseskwioksanów pełniące rolę węzłów sieci połączone są ze sobą łańcuchami polisiloksanowymi o różnej długości i różnym stopniu funkcjonalizacji grupami Si-H lub winylowymi. W trakcie realizacji badań otrzymano również serię żywic silseskwioksanowych o nieuporządkowanej strukturze zawierających reaktywne wiązania Si- H. Opracowane metody syntezy pozwalają na otrzymanie omawianych żywic z wysoką wydajnością w relatywnie krótkim czasie. Otrzymane żywice scharakteryzowano z wykorzystaniem metod spektroskopowych, mikroskopowych, analizy termicznej oraz metod sorpcyjnych. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na jednoznaczne potwierdzenie struktury otrzymywanych materiałów, wykazały wyraźną zależność pomiędzy strukturą a ich morfologią, stabilnością termiczną i właściwościami teksturalnymi. W ramach dalszych etapów badań potwierdzono podatność obu typów żywic (SiHQ oraz SiHT) zawierających reaktywne wiązania Si-H na funkcjonalizację w procesie hydrosililowania olefin, otrzymując 36 nowych, funkcjonalizowanych żywic typu SiHQ oraz 8 nowych, funkcyjnych żywic typu SiHT z 8 różnymi typami grup funkcyjnych. Otrzymane funkcjonalizowane żywice wykorzystano z powodzeniem jako napełniacze w syntezie kompozytów polimerowych na osnowie poliuretanu, żywicy epoksydowej, polimetakrylanu metylu oraz poliolefin (HDPE oraz PP). W efekcie badań przygotowano próbki 78 kompozytów o różnym stopniu napełnienia, na osnowie 5 polimerów z udziałem 17 różnych napełniaczy.
A method for the synthesis of new siloxane-silsesquioxane resins was developed, in which silsesquioxane molecules acting as nodes of the network are connected to each other by polysiloxane chains of various length and different degree of functionalization by Si-H or vinyl groups. During the research, a series of silsesquioxane resins with a random structure containing reactive Si-H bonds was also obtained. The developed synthesis methods allow obtaining the discussed resins with high efficiency in a relatively short time. The obtained resins were characterized using spectroscopic, microscopic, thermal analysis and sorption methods. The results of the conducted research allowed for unambiguous confirmation of the structure of the obtained materials and showed a clear relationship between their structure, morphology, thermal stability, and textural properties. As part of the further research stages the susceptibility of both types of resins (SiHQ and SiHT) containing reactive Si-H bonds to functionalization in the olefin hydrosilylation process was confirmed, yielding 36 new functionalized SiHQ resins and 8 new functional SiHT resins with 8 different types functional groups. The obtained functionalized with organic substituents siloxane-silsesquioxane resins were successfully used as fillers in the synthesis of polymer composites based on polyurethane, epoxy resin, polymethyl methacrylate and polyolefins (HDPE and PP). As a result, samples of 78 composites of different filling degree were prepared on 5 different polymer matrix with the use of 17 different fillers.

Description

Wydział Chemii

Sponsor

Keywords

żywice siloksanowo-silseskwioksanowe, silixane-silsesquioxane resins, materiały hybrydowe, hybrid materials, silseskwioksany, silsesquioxanes, hydrosililowanie, hydrosilylation, kompozyty, composites

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego