Modele polityki integracyjnej we współczesnej Europie

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Models of integration policy in contemporary Europe

Abstract

Dla Europy integracja migrantów jest dużym wyzwaniem. Zarządzanie migracją stwarza odpowiednie warunki do pełnego wykorzystania potencjału wykształconych, aktywnych i przedsiębiorczych osób, którymi nierzadko są migranci. Różne modele integracji proponowane przez państwa członkowskie UE pozwalają różnie korzystać z potencjału, jaki oni za sobą niosą. W artykule opisano główne modele postaw państw członkowskich wobec migrantów.
The integration of refugees is a major challenge for Europe. Migration management creates right conditions for the fully exploit the potential of educated, active and entrepreneurial people, most of whom are immigrants. Various models of integration offered by EU Member States allow for different use of the potential of migrants. The article describes the main models of attitudes of member states towards migrants.

Description

Sponsor

Keywords

uchodźcy, polityka integracji, wielokulturowość, Unia Europejska, refugees, policy of integration, multiculturalism, European Union

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 15/2021, s. 125-133.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego