Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2016, nr 3

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Inauguracja prezydentury Andrzeja Dudy jako zespół roszczeń legitymizacyjnych
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2016) Kołodziejczak, Małgorzata
  W niniejszym artykule autorka analizuje specyficzny fakt polityczny, jakim jest inauguracja prezydentury we współczesnym systemie demokratycznym. Koncentrując się na przykładzie inauguracji prezydentury Andrzeja Dudy, autorka odpowiada na pytanie czy ten rozbudowany zespół działań (złożony z aktu zaprzysiężenia, działań symbolicznych, orędzia i innych przemówień) stanowi element świadomie konstruowanego roszczenia legitymizacyjnego, wysuwanego przez prezydenta-elekta. Odpowiadając pozytywnie na to pytanie, ukazuje ona w jaki sposób roszczenia nawiązujące do wszystkich trzech Weberowskich typów legitymizacji zostały wplecione w poszczególne części inauguracji: zaprzysiężenie zawiera więc legalny element uprawomocniający, bardzo rozbudowany kompleks działań symbolicznych – odwołania do tradycji (II i IV RP), natomiast orędzie – wprowadza kolejny typ uzasadnienia legitymizacyjnego – tym razem wynikającego z roszczenia sukcesji charyzmy po Lechu Kaczyńskim.
 • Item
  Oblicza partycypacji kobiet w systemach medialnych i w zawodzie dziennikarskim – wymiar europejski
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2016) Balczyńska-Kosman, Alina
  Partycypacja kobiet w przestrzeni publicznej, zarówno politycznej, jak i medialnej może przybierać różne wymiary. Bez względu jednak, czy aktywność kobiet dotyczy działań w dziedzinie polityki, czy mediów, często jest ona wyrazem ich walki o równouprawnienie i o własną podmiotowość. W tekście ukazane zostały wybrane aspekty dotyczące uczestnictwa kobiet w systemach medialnych w Europie. Celem artykułu było wskazanie na zjawisko dysproporcji w awansie zawodowym kobiet w organizacjach medialnych i utrzymujące się stereotypy dotyczące płci. W tekście zdefiniowane zostały podstawowe pojęcia, przedstawiono różnice w skali aktywności kobiet w systemach medialnych w Europie i omówiono główne wskaźniki partycypacji kobiet w mediach w świetle raportów Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn. W zakończeniu zwrócono uwagę na potrzebę tworzenia właściwych wzorców awansu zawodowego w mediach, jako integralnej części polityki równości płci w Europie.
 • Item
  Communication via le Web – Bienfait ou méfait?
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2016) Grochowski, Robert
  L’utilisation du Web peut servir à de bonnes fins, mais aussi représenter une réelle menace. Naviguer sur la Toile a pour conséquence de rendre superficielle l’assimilation des informations, et les connaissances en général. La perte d’intensité du travail cérébral et de l’efficacité de la mémoire est due au fait que nous soulageons trop celle-ci de son travail en utilisant des médias numériques. L’une des plus importante menace du réseau est la cyber-violence. L’agressivité sur Internet est un phénomène très courant; c’est un comportement qui a pour seul objectif la douleur et la souffrance. Elle apparaît sous forme verbale ou de façon cachée. De plus, Internet est devenu un nouvel outil pour les sectes, qui se servent du réseau pour recruter de nouveaux membres. La dépendance à Internet peut aboutir à de nombreuses conséquences aussi bien psychologiques que physiologiques. Mais actuellement, la plus grande menace se trouve dans la protection de nos données, que nous devons utiliser pour surfer sur le Web. Chaque internaute possède un «droit à l’oubli», qui n’est pas respecté. Cet article soulève donc toutes sortes de questions relatives aux dangers que représente Internet.
 • Item
  Kontekst geopolityczny kryzysu na Ukrainie (2013–2014) i zaangażowanie władz polskich w jego rozwiązanie
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2016) Olszyk, Sabina
  W artykule przedstawiono specyfikę zaangażowania podmiotów międzynarodowych w konflikt na Ukrainie na przełomie 20132014 r. Atrakcyjność tego państwa wynikała w zasadniczej mierze z jego położenia geopolitycznego oraz pozycji jako kraju buforowego między Wschodem a Zachodem. Omówiono ponadto działania władz polskich podejmowane w kierunku zażegnania sporu, wynikające z rosnącego poczucia zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej.
 • Item
  Pomoc demokratyzacyjna polskich organizacji pozarządowych skierowana do Białorusi i Ukrainy: przesłanki oraz różne formy wsparcia
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2016) Pospieszna, Paulina
  Wspieranie demokracji, czyli szczególny rodzaj pomocy zagranicznej mający na celu promowanie idei i postaw demokratycznych, było dotychczas domeną demokracji zachodnich. Dlatego badania w dziedzinie wspierania demokracji zazwyczaj koncentrowały się na programach prowadzonych przez międzynarodowe organizacje, bądź rządowe i pozarządowe organizacje, fundacje ze Stanów Zjednoczonych, jak również z Europy Zachodniej. Jednakże niedawno do grona darczyńców dołączyły również młode demokracje z Europy Środkowo-Wschodniej takie jak Polska, Czechy, Słowacja bądź Węgry, które same tak niedawno były odbiorcami tego typu pomocy. Biorąc jako studium przypadku działania Polski na Ukrainie i Białorusi niniejszy artykuł analizuje działania polskich organizacji pozarządowych na rzecz wspierania demokracji w krajach partnerskich w latach 1990–2015. Celem badań było zbadanie przyczyn zaangażowania się polskich organizacji pozarządowych we wspieranie demokracji, metod promowania idei i postaw demokratycznych oraz charakteru współpracy ze społecznością obywatelską z krajów partnerskich.
 • Item
  Spór o status archiwów audiowizualnych telewizji publicznej w Polsce
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2016) Skrzypczak, Jędrzej
  Przedstawiony w tytule niniejszego artykułu problem, budzący do dziś spory interpretacyjne, wymaga analizy z perspektywy różnych aktów normatywnych w kształcie obowiązującym na przestrzeni wskazanego wyżej czasu. W ramach Radiokomitetu w 1987 r. powołano wydzieloną komórkę organizacyjną Państwową Jednostkę Organizacyjną „Polskie Radio i Telewizja”. W takiej sytuacji to Skarb Państwa uważany był w stosunkach cywilno-prawnych za podmiot praw i obowiązków. Skoro p.j.o. PRiTV nie miała statusu odrębnej państwowej osoby prawnej oznaczało to, że mienie tworzone przez tę jednostkę, tzn. składniki materialne, ale także przedmioty prawa autorskich, były własnością Skarbu Państwa, a p.j.o. PRiTV posiadała te zasoby jedynie w zarządzie. W omawianym tu przypadku przedmiotowe mienie, w tym nośniki materialne, na których utrwalono utwory audiowizualne, jak i prawa autorskie i pokrewne do takich utworów, stawały się własnością Skarbu Państwa. Kwestie rozdysponowania majątku po likwidowanej p.j.o PRiTV zostały uregulowane w dwóch odrębnych trybach. Inny przewidziano dla gruntów, budynków i innych urządzeń oraz lokali znajdujących się na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa będących w dniu wejścia w życie ustawy w zarządzie PRiTV, a inny dla pozostałego mienia. W tym pierwszym przypadku składniki te stały się z mocy prawa przedmiotem użytkowania wieczystego utworzonych spółek. Zgodnie z kolei z art. 65 ust. 1 u.r.t.v. ówczesny Minister Finansów został zobowiązany do wniesienia do ww. spółek, mienia pozostałego po likwidacji państwowej jednostki organizacyjnej „Polskie Radio i Telewizja”. W momencie tworzenia TVP S.A. majątek likwidowanej jednostki nie został w pełni zinwentaryzowany i wyceniony, co miało późniejszy swój wpływ na przebieg sporu o status archiwów audiowizualnych telewizji publicznej. Kwestia ta m.in. stanowi przedmiot artykułu.
 • Item
  Zarządzanie wartością zdrowia w marketingu na przykładzie wybranych reklam koncernów farmaceutycznych
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2016) Barańska, Marzena
  Dość powszechnie przyjmuje się, że coaching to specyficzna forma relacji, oparta na procesach uczenia się, motywacji, dialogu i wsparcia, która sprzyja rozwojowi organizacji. Problemy adaptacyjne współczesnych organizacji leżą nie tylko w zmiennych warunkach zewnątrzorganizacyjnych, ale także (a może przede wszystkim) w podejściu samych menadżerów. Do skutecznego funkcjonowania i radzenia sobie z nieprzewidywalnymi sytuacjami konieczne są nowe umiejętności. Potrzeba podejścia ogólnosystemowego, klimatu wzajemnego zaufania będącego efektem rozwoju osobistego, zwiększania świadomości, rozwijania własnego potencjału i wyzbycia się lęku na rzecz wiary w ludzi. Między innymi ta kwestia stanowi przedmiot niniejszego artykułu.
 • Item
  Organizacyjna kultura coachingowa. W kierunku nowych wyzwań
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2016) Szafran, Joanna
  Dość powszechnie przyjmuje się, że coaching to specyficzna forma relacji, oparta na procesach uczenia się, motywacji, dialogu i wsparcia, która sprzyja rozwojowi organizacji. Problemy adaptacyjne współczesnych organizacji leżą nie tylko w zmiennych warunkach zewnątrzorganizacyjnych, ale także (a może przede wszystkim) w podejściu samych menadżerów. Do skutecznego funkcjonowania i radzenia sobie z nieprzewidywalnymi sytuacjami konieczne są nowe umiejętności. Potrzeba podejścia ogólnosystemowego, klimatu wzajemnego zaufania będącego efektem rozwoju osobistego, zwiększania świadomości, rozwijania własnego potencjału i wyzbycia się lęku na rzecz wiary w ludzi. Między innymi ta kwestia stanowi przedmiot niniejszego artykułu.
 • Item
  Strategie wyborcze Ryszarda Grobelnego i Jacka Jaśkowiaka w ponownym głosowaniu w świetle badań exit poll
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2016) Ossowski, Szymon
  Celem artykułu jest dokonanie analizy strategii wyborczych dwóch kandydatów na urząd prezydenta Poznania, którzy rywalizowali w ponownym głosowaniu podczas wyborów samorządowych w 2014 roku. Autor próbuje odpowiedzieć na pytania: czy Ryszard Grobelny mógł pomiędzy I i II turą odwrócić bieg wydarzeń i zwyciężyć ostatecznie w wyborach i jakie błędy popełnił w ostatnim okresie kampanii, że tak wyraźnie przegrał z Jackiem Jaśkowiakiem? Udzielając odpowiedzi na te pytania, sformułowano dwie hipotezy. Zgodnie z pierwszą, nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy Ryszard Grobelny miał szansę na zwycięstwo po tak niskim wyniku w pierwszym głosowaniu, choć wiele wskazuje na to, że klucz do zwycięstwa znajdował się nie tyle w rękach Ryszarda Grobelnego, co w decyzjach innych kandydatów, którzy nie weszli do II tury. Druga hipoteza prowadzi to stwierdzenia, że największym błędem na finiszu kampanii był zwrot urzędującego prezydenta w kierunku elektoratu PiS i Tadeusza Dziuby. Weryfikacja tych hipotez, w szczególności drugiej została przeprowadzona na podstawie analizy badań exit poll, zrealizowanych w wieczór wyborczy podczas ponownego głosowania na urząd prezydenta Poznania przez Gemini na zlecenie Wielkopolskiej Telewizji Kablowej.
 • Item
  Centrum federalne wobec problemu aktywności międzynarodowej regionów w kontekście ewolucji stosunków federacyjnych w Rosji
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2016) Słowikowski, Michał
  Celem artykułu jest analiza federalno-regionalnego modelu stosunków w odniesieniu do międzynarodowej aktywności poszczególnych regionów. Uporczywy trend centralizacji modelu federalno-regionalnego, zapoczątkowany za prezydentury Władimira Putina, spowodował powstanie nietypowej koncepcji centralnej koordynacji międzynarodowymi działaniami regionów. Pomimo dominacji Federacji Rosyjskiej nad regionami, nie jest to koncepcja utrwalona, ponieważ Kreml nie dysponuje wystarczającymi zasobami, głównie personalnymi, aby w pełni kontrolować sytuację polityczną w regionach. Wyłaniająca się koncepcja centralizmu wydaje się nie tylko szkodzić interesom poszczególnych regionów, ale podważać także siłę putinowskiego reżimu autorytarnego w dalszej perspektywie.
 • Item
  Relacje państwo–Kościół katolicki w dyskursie „Gościa Niedzielnego”. Casus edukacji publicznej
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2016) Przybysz, Kinga
  Artykuł jest próbą spojrzenia na relacje państwo – kościół katolicki poprzez pryzmat dyskursu „Gościa Niedzielnego”. Z uwagi na ich złożony charakter, w centrum zainteresowania znalazł się jeden, konfliktogenny obszar: edukacja publiczna, a dokładniej lekcje religii oraz edukacja seksualna. Wyniki przeprowadzonych badań sugerują, że na łamach „Gościa” oczekiwano, iż państwo spełni formułowane przez redakcję postulaty, z uwagi na fakt, że reprezentują one katolicką większość.
 • Item
  Postrzeganie bezpieczeństwa przez samorządowców – wnioski z badań
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2016) Ignasiak, Agnieszka; Drzonek, Maciej
  W artykule zaprezentowano własne wyniki badań dotyczących postrzegania bezpieczeństwa przez radnych wybranych gmin i miast z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Zostały one przeprowadzone na przełomie 2015 i 2016 r. W badaniu wzięło udział 126 radnych – 78,26% spośród tych, którzy formalnie pracowali w badanych radach. Rezultaty badań porównano do wniosków z badania ogółu Polaków przeprowadzonego przez CBOS pod koniec 2014 r. Dokonana analiza pokazała, że radni oceniają poziom bezpieczeństwa i czynniki mu zagrażające nieco odmiennie. Radni wykazywali większe obawy dotyczące chaosu politycznego w Polsce, napływu uchodźców, a także ataków cybernetycznych oraz zagrożeń terrorystycznych. Wykazano również, że na poglądy radnych wpływ miały takie czynniki jak płeć, staż samorządowy oraz preferencje polityczne.
 • Item
  Budowa wizerunku Pierwszego w świetle „literatury faktu” i „scripted docu”
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2016) Walecka-Rynduch, Agnieszka
  Specyfika w kreowaniu wizerunku Andrzeja Dudy silnie związana jest z dwoma stosunkowo nowymi na gruncie zasad komunikowania wizerunkiem pojęciami i kontekstami jednocześnie: MediaPolis i MediaEgo. Autorka poszukuje toposów kształtujących i opisujących wizerunek Pierwszego w trzech grupach publikacji, które opisują życie i działania obecnego prezydenta. Zaproponowana analiza, jest częścią szerszych badań dotyczących zmiany paradygmatu współczesnego komunikowania politycznego i mechanizmów budowania wizerunku polityków.
 • Item
  The Role of National Referendum in Central and Eastern European Countries. Selected Experiences
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2016) Musiał-Karg, Magdalena
  Direct democratic choices have been of great importance in Central and Eastern European countries since they have marked the key steps on those states’ paths to democracy. Direct democracy – particularly referenda – is arousing increasing interest among politicians and the electorate, which is manifested in the ongoing public debate on the role of civil participation in decision-making processes, as well as in the increase in the number of national referenda held in Europe and worldwide. Hence, studies on referenda in Central and Eastern Europe seem to be a very interesting and academically important task worthy of further exploration. The main research aim of this paper is to answer the question of the role of nationwide referenda in the political practice of Central and Eastern European states, as well as the question of the future prospects for the use of referenda. More emphasis is placed on referenda conducted after 1989. On the basis of these research results, referenda are divided into three categories: independence referenda, so called “deepening” referenda and accession referenda.
 • Item
  TTIP’s implications for China
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2016) Puślecki, Zdzisław W.
  In this research paper, the author focuses on the analysis of the implications of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) for China. In the recently launched TTIP negotiations between the USA and the European Union, it has been emphasized that the talks will make reducing regulatory barriers a signature issue. The emphasis on overcoming these barriers has generated some excitement, with large figures being offered as estimates of the resulting economic gains. New agreements to remove trade barriers aim at reducing dead-weight costs and increasing net social gains from international trade. This paper examines the problem of regulatory barriers and offers an assessment of what can be achieved. Ideally, the best way to address problems arising from regulatory divergence would be to take into account the relations of the EU and USA with China in terms of multilateral collaboration. The main aim of the paper is the presentation of the TTIP’s implications for China. The particular objective of the research task here is the regulatory trade barriers in the USA-EU foreign trade policy, the nature and the promoters of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), interrelationship between regulatory standards and international cooperation in the TTIP, and TTIP’s impact on China.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego