Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2014, nr 4

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Wzorce postkomunistycznej transformacji. Artykuł recenzyjny
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2014) Brzechczyn, Krzysztof
  The paper presents and discusses main tenets of book authored Zenonas Norkus, On Baltic Slovenia and Adriatic Lithuania. A Qualitative Comparative Analysis of Patterns in Post-Communist Transformation. The Author of the paper focuses of comparative methodology applied in the reviewed book and obtained effects: identification of factors influencing transformation in Baltic stated after 1989.
 • Item
  Plagiat dzieł naukowych
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2014) Skrzypczak, Jędrzej
  The subject of this study is the analysis of plagiarism of academic work in the light of binding legal regulations, in particular the Law of 4 February 1994 on copyright and related rights. It is worth stressing that the term ‘plagiarism’is not a normative concept and it has not been applied by any Polish regulations on copyright. Although this term emerges in other legislative acts, for instance in Article 211, section 5, of the Law on higher education, and the Ordinance of the Ministry of Science and Higher Education of October 2011 on conducting studies in a given field and level of education. The term plagiarism arouses considerable reservations in legal doctrine, as does that of academic work, which is specific when compared to other kinds of work. Therefore, the paper presents various typologies of these terms. The term ‘plagiarism’ can be highly confusing because its meaning needs to be explained every time it is used. This is not to mean that such practice is admissible whatsoever. Therefore, the further part of the study discusses the consequences brought on by infringing copyright in terms of criminal, disciplinary, employee and civil law liability.
 • Item
  Studencka „rewolucja na granicie” w kontekście przemian społeczno-politycznych w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2014) Hurska-Kowalczyk, Liana
  The paper analyses the student campaign of civil disobedience organised in October 1990 and later named ‘the granite revolution.’ During the ‘granite revolution,’ students demonstrated their socio-political awareness, taking decisions of key importance at that time. The author of the paper also analyses the outcomes of the ‘granite revolution’ and its significance for further socio-political developments in Ukraine.
 • Item
  Polska w prasie ukraińskiej (na przykładzie tygodników „Ukraiński tydzień”, „Fokus”, „Korrespondent” i gazety „Kommentarii”)
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2014) Konsewic, Olga
  The paper describes publications about Poland in the Ukrainian press. The author analyses the weekly news magazines “Ukrainskyi Tyzhden,” “Focus,” “Korrespondent” and the “Kommentarii” newspaper in 2012. Particular attention is given to the subjects of the publications. The position of the Ukrainian mass media is important in improving bilateral relations. The analysis of publications about Poland reveals the trends in information policy and the formation of Poland’s image among Ukrainians.
 • Item
  European Union and Kazakhstan: today’s state and future
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2014) Baymolda, Dosan
  W artykule Autor dokonuje analizy stanu stosunków dwustronnych pomiędzy Unią Europejską a Kazachstanem. Zwraca uwagę na wzrost zacieśniania więzi nie tylko gospodarczych, lecz również w dziedzinie polityki międzynarodowej, bezpieczeństwa i spraw obronnych. Przypomina o podpisanej w 1995 roku umowie o współpracy i partnerstwie między Unią Europejską a Kazachstanem, która stała się podstawą rozwoju stosunków pomiędzy tymi podmiotami. Efekty tej współpracy to między innymi fakt, iż dzisiejsze obroty towarowe między Unią Europejską a Kazachstanem wynoszą około 50 miliardów USD, a jedną ze znaczących płaszczyzn pogłębiającej się współpracy jest energetyka. Autor analizuje jednak również inne płaszczyzny współpracy, w tym rozwijające się więzi społeczne i kulturowe, szczególnie w dziedzinie edukacji. Jako przykład podaje program stypendialny Bolashak, dzięki któremu najbardziej utalentowani studenci z Kazachstanu mogą studiować w najlepszych europejskich uczelniach. Wartym podkreślenia jest w tym kontekście fakt, że Kazachstan w 2010 roku był jednym z pierwszych państw postsowieckich, które przystąpiły do procesu bolońskiego. Kończąc Autor zwraca jeszcze uwagę, że ostatnio Unia Europejska i Kazachstan podpisały umowę o partnerstwie i współpracy, która ma wzmocnić pozycję polityczną i gospodarczą Kazachstanu względem Rosji.
 • Item
  Политические науки в России в эпоху Университетского устава 1863 г.: проблемы институализации
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2014) ТОПЫЧКАНОВ, Андрей В.
  Ustawa Uniwersytecka z 1863 r. ustanowiła powstanie nowych wydziałów i przedmiotów, a także stworzyła możliwości organizowania towarzystw naukowych na uniwersytetach zapewniając tym samym sprzyjające warunki do rozwoju nauk politycznych w Rosji. Strukturę dyscypliny nauk politycznych wyznaczył podział występujący na Wydziale Prawa. Ustawa z 1863 r. dokonała syntezy nauk politycznych wyznaczając im rolę nauki o państwie.
 • Item
  Проблемы дискурсивного и воображаемого в современной мировой политике
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2014) КИРЧАНО, Максим В.
  W XX wieku w badaniach polityki globalnej dominowały formalne teorie stosunków międzynarodowych. Upadek europejskich imperiów, ideologiczny podział świata, dwie wojny światowe, współzawodnictwo systemów autorytarnych i liberalnych, wreszcie kryzys i upadek reżimów socjalistycznych spowodowały konieczność weryfikacji teoretycznego podejścia do badań stosunków międzynarodowych. Upadek Związku Radzieckiego umocnił złudzenie końca historii i triumfu odniesionego przez uniwersalne wartości liberalizmu, praw i wolności człowieka. Jednak konflikty o podłożu narodowościowym, religijnym i etnicznym z ostatniej dekady XX w. i pierwszej dekady XXI w. położyły kres liberalnym nadziejom i optymizmowi. Metodologiczne i teoretyczne przekształcenia nauk humanistycznych w drugiej połowie XX w. doprowadziły do erozji tradycyjnej wiedzy o polityce światowej, a kategorie „dyskursu”, „wyobraźni” i „wynalazku” stały się uniwersalnymi narzędziami jej analizy. Autor analizuje aktualne procesy międzynarodowe w kontekście wyobraźni politycznej. Analizie poddany zostaje aktualny – deklarowany i wyobrażony – status Stanów Zjednoczonych i Rosji. Polityka światowa zostaje wyobrażona w kategoriach dyskursu. Dominacja zachodniego centryzmu w formalnym języku politycznym, jakim posługują się obecne supermocarstwa, sprzyja wyłonieniu nowych, uprzednio ignorowanych aktorów. Proces wyobrażania i odkrywania owego świata nie dobiegł końca, a liczba wiodących aktorów światowej rozgrywki pozostaje zmienna.
 • Item
  Międzynarodowe życie rzeczy. Wprowadzenie
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2014) Gałganek, Andrzej
  The main goal of this article isintroduction to the Actor-Network Theory (ANT) to raise questions about its role in International Relations. While concepts of ANT are very promising we propose to treat ANT as a new theoretical model for international relations scholarship. ANT argues us to recognize that such things as currency, weapons, computers, ships, silk, and others objects are inherent part of international relations. The interest of ANT in International Relations reflects a growing dissatisfaction with the cultural reductionism (constructivism) and methodological nationalism. ANT abandons the dichotomy between the idea and material and argue that such dualisms might prevent us from understanding of international relations. Rejecting this dualisms is to argue for ontological multiplicity of international relations. We initiating in polish International Relations what we hope will be example to bring ANT and International Relations into conversation.
 • Item
  „Międzynarodowe życie rzeczy” w świetle „międzynarodowego życia osób”
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2014) Hordecki, Bartosz
  The text emphasises that in European culture, the terms ‘thing’ and ‘person’, as well as ‘subject and ‘object’, alongside their synonyms, have been changing their meanings, or rather acquiring new ones. Particular attention is given to the presentation of the following: 1. the transformation of the language used in the late Middle Ages which was most likely to have facilitated the modern transformation in thinking about the state and the individual (Ockham, nominalism); 2. parallelism of the modern concept of the state as subject (Richelieu, the concept of sovereignty) and the modern concept of the individual as subject (Descartes, the concept of autonomy). It is also indicated that since the 17th century the belief in the sovereignty of the state has alternated with the autonomy of the individual. Consequently, various types of objectification (for example, when individuals’ powers are diminished for the sake of the state, or the other way around). Describing the relations of subjectivity-objectivity and subjectification-objectification their flagrantly dichotomous nature is emphasised, which has entrenched itself as a consequence of European logic. It is also stressed, however, that relentlessly contrasting ‘subjects’ with ‘objects’ and ‘things’ with ‘persons’ continues to constitute one of the foundations of Europeanness.
 • Item
  Kapelusz kontra fez – o roli nakryć głowy w europeizacji Turcji
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2014) Szkudlarek, Magdalena
  The aim of this publication is to depart from traditional perspectives and research methods in international relations and to take an attempt to analyze the process of modernization of Turkey through the prism of Objects – fez, hat and hijab. The starting point for the deliberations is Bruno Latour’s Object-oriented ontology which’s essence is statement that dichotomy between these what belong to social world and those what is material is completely unfounded. The Objects are indeed the ground and support for fragile relations and processes and create a so-called nonhuman factor, which is subject of interest of posthuman perspective. The author, using Latour’s theory as a theoretical basis, analyzes the role of headgears which evolved from common daily use things into vehcile of state- and nation-building processes.
 • Item
  Social protests, modular revolutions and democratisation. Selected categories in the analysis of the phenomenon of colour revolutions
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2014) Lipiński, Artur; Shukuralieva, Nartsiss
  The so-called colour revolutions that occurred in Serbia, Ukraine, Georgia and Kyrgyzstan, among others, continue to be a bone of contention for the numerous authors trying to identify the reasons for the outbreaks, the duration and specific nature of these protests. The disputes between scholars mainly concern the detailed enumeration of the factors that caused the outbreak of these so-called colour revolutions and the overthrow of authorities, but all scholars are in agreement that the events under analysis have been caused by a peculiar composition of many factors rather than a single one. This paper concentrates on the role of factors related to two dimensions: domestic and international. The purpose of the paper, however, is not to analyse case studies or compare individual events, seeking similarities or differences between them, but to review the categories applied in the literature on the subject, their operationalisation, and an attempt at the systematisation of the current research trends as regards colour revolutions
 • Item
  Do ut des, czyli rzecz o darze w dyplomacji. Przypadek siodła z daru sułtana Mustafy II dla posła Stanisława Małachowskiego z 1699 roku
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2014) Lorenc, Magdalena
  The paper attempts to answer the question of the reasons and consequences of applying the ceremonial custom of exchanging gifts in Polish-Turkish diplomatic relations in the 17th century. The ‘gift’ was understood as an object presented, that was typically valuable and whose acceptance meant entering into a binding agreement. It signified that the recipient obliged himself to perform a defined obligation for the donor, or it acted as a kind of compensation for a favour granted. The exchange of gifts was governed by the reciprocity principle. Therefore, an object that was a diplomatic gift brought about defined international consequences by virtue of having involved the representatives of the authorities of two states. The acts of presenting a gift and its acceptance were a kind of transaction. These considerations on the practice of presenting objects in diplomacy were inspired by the saddle offered by Turkish Sultan Mustafa II to Stanis³aw Ma³achowski, the Polish envoy for peace talks held in Kar³owice in 1698–99. Currently, the saddle is exhibited in the Wawel Royal Castle museum. The subject of the present paper is an episode in the saddle’s “biography” (as named by Igor Kopytoff) related to its role as a diplomatic gift. Telling the story of the given thing, however, it was impossible to pass over the issue of “its ideal ‘biography’” and of what has become of this thing as time went by and it lost its usability. The saddle as a thing, a gift or a museum exhibit illustrates the different statuses of the same object which are determined by the context of its relations with the human, relations that assign meanings to this object. Given the aim of this paper, the first and the last function of the saddle are treated only superficially, whereas the considerations concentrate on the saddle as a thing displaying the property of agency in the ceremonial process of exchanging gifts in Polish-Turkish diplomatic relations.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego