Dysertacje Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  "Die Sprache zerbricht. Zerflattert. Zerstiebt”. Kontextgebundene Analyse dekonstruktiver Verfahren in der Prosa von Marlene Streeruwitz und ihren polnischen Übersetzungen aus der Perspektive der Descriptive Translation Studies
  (Wydawnictwo Rys, 2021) Bukowska, Joanna; Sommerfeld, Beate
  Die Monografie ist die erste Studie, die der österreichischen Autorin Marlene Streeruwitz und ihren polnischen Übersetzungen gewidmet ist. Das Buch stellt einen wichtigen Beitrag zur Übersetzungsforschung dar, geht aber weit über eine Analyse der Übersetzungen hinaus. Die Autorin wirft die Frage nach dem Status von Literaturübersetzer*innen auf, die gegenwärtig in der translatologischen Forschung breit diskutiert wird.
 • Item
  Język w Poznaniu 12
  (Wydawnictwo Rys, 2022) Aptacy, Jarosław; Frankowska, Violetta; Mikołajczyk, Beata; Waliszewska, Karolina; Woźniak, Miłosz; Woźnicka, Marta; Zabrocki, Władysław
 • Item
  Mozaika glottodydaktyczna. Edukatorium w kształtowaniu kreatywności zawodowej glottodydaktyków
  (Wydawnictwo Rys, 2021) Gortych, Dominika Anna; Kowalewska, Kinga; Królikiewicz, Natalia; Makarowska, Olga; Schab, Sylwia Izabela
  Rola współczesnego glottodydaktyka nie sprowadza się jedynie do przekazywania wiedzy, kierowania procesem nauczania/uczenia się języka obcego i poprawiania błędów. Powinien starać się wyzwalać kreatywność uczących się, rozwijać postawę twórczą oraz wykorzystywać ich twórczy potencjał. Jednak wpłynąć na kreatywność uczących się potrafi jedynie osoba świadomie rozwijająca własną kreatywność zawodową, doskonaląca swój warsztat pracy i stosująca innowacje pedagogiczne, które są istotnym warunkiem skutecznej działalności zawodowej glottodydaktyków. Niniejsze edukatorium, należące do gatunków z pogranicza glottodydaktyki, posiada cechy monografii naukowej i podręcznika. Jego głównym celem jest zaproponowanie narzędzi wspomagających kształtowanie oraz rozwój kreatywności zawodowej zarówno akademickich, jak i nieakademickich nauczycieli języków obcych. Wspomniane edukatorium skierowane jest do początkujących i doświadczonych nauczycieli zainteresowanych kreatywnością zawodową, a także do obecnych oraz przyszłych innowatorów-lingwistów, którzy dążą do podnoszenia poziomu procesu edukacyjnego poprzez wdrażanie innowacyjnych działań.
 • Item
  "Wartki nurt rzeki" – idee hermeneutyki radykalnej w twórczości Władimira Makanina oraz mikropowieści "Za późno" i "Utrata" Władimira Makanina
  (Wydawnictwo Rys, 2020) Tyczko, Krzysztof; Waligórska-Olejniczak, Beata; Królikiewicz, Natalia; Tyczko, Krzysztof; Tyczko, Krzysztof
  W pierwszej części książki autor porównuje twórczość Władimira Makanina z ideami hermeneutyki radykalnej Johna Caputo i Gianni Vattimo. Część druga zawiera tłumaczenia na język polski dwóch mikropowieści Władimira Makanina – „Za późno” (ros. „Отставший”) i „Utrata” (ros. „Утрата”).
 • Item
  Przekład jako forma interakcji społecznej.
  (Wydawnictwo Rys, 2020) Kęsicka, Karolina; Korycińska-Wegner, Małgorzata; Mytyk, Iwona; Migodzińska, Maria; Wizła-Lin, Katarzyna; Wątrobiński, Damian; Manowska, Julia; Mankowska, Ramona; Korycińska-Wegner, Małgorzata; Kęsicka, Karolina
  Do dziś jeszcze pokutuje czasem wyobrażenie pracy tłumacza rodem z obrazu Antonella da Messiny "Św. Hieronim w pracowni": Tłumacz siedzący w swej pracowni-samotni, oddany wyłącznie pracy pochyla się z akrybią nad każdym wersem tekstu dążąc do perfekcji tłumaczenia. Jest niczym "samotna wyspa" oderwana od świata i społeczeństwa. Tymczasem, realia pracy tłumacza już od dawna zaprzeczają temu obrazowi. Ilość stron tekstu do tłumaczenia stale rośnie, presja czasu też, zmieniają się również funkcja i forma tekstu oraz oczekiwania zleceniodawców. Przekład spełnia funkcję użytkową, przez co staje się ogniwem procesu komunikacji i ważną składową interakcji społecznej. Autorzy niniejszej publikacji przyglądają się tłumaczowi i jego pracy ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy socjologicznej, nie pomijając przy tym kulturotwórczej roli tłumaczenia. Z całokształtu i różnorodności zagadnień podejmowanych przez badaczy i prezentowanych w niniejszym tomie wynika jednoznacznie, że socjologiczne ujęcie przekładu przynosi pogłębienie refleksji teoretycznej o spojrzenie na tłumacza i jego działanie z punktu widzenia jego relacji z odbiorcą, ukierunkowanie uwagi na jego pośredniczącą rolę w integracji społecznej, rolę w budowaniu relacji twórca-odbiorca, kształtowaniu wrażliwości estetycznej odbiorców i współtworzeniu mikrospołeczności zintegrowanych wokół wspólnego pola zainteresowań i interesów czy wreszcie o spojrzenie na jego działanie w ramach własnego środowiska zawodowego. Poprzez swoje różnorakie działanie tłumacz uruchamia performatywny potencjał tłumaczenia, a jego efekt odnajdujemy w rzeczywistej reakcji odbiorcy na przetłumaczony tekst.
 • Item
  Sekrety run z Rök. Pismo, odczyty, interpretacje
  (Wydawnictwo Rys, 2020) Skrzypek, Dominika
 • Item
  Zwischen Ideologie und Transcreation – Schreiben und Übersetzen für Kinder
  (Wydawnictwo Rys, 2020) Sommerfeld, Beate; Kałużna, Agnieszka; Wieczorkiewicz, Aleksandra; Engeset-Pograniczna, Martyna; Galant, Barbara; Becker, Karina; Podlaska, Magdalena Maria; Domagała-Trzebuchowska, Anna; Ławniczak, Sonia; Sommerfeld, Beate
  Die Beiträge des Bandes verorten die Übersetzung von Kinder- und Jugendliteratur im Spannungsfeld zwischen Ideologisierung und den aus ihnen ausbrechenden, kreativen re-writings und Transcreations. Auf der einen Seite agieren sowohl die Autor*innen, als auch die Übersetzer*innen von KJL in einem komplexen Feld kommerzieller, medialer, aber auch erziehungspolitischer Gegebenheiten. Oftmals entscheiden außerliterarische Kontexte wie Verlags- oder Erziehungspolitik und das jeweils herrschende ideologische Klima darüber, ob und in welcher Form ein kinderliterarisches Werk in anderen Kulturen Fuß zu fassen vermag. Auf der anderen Seite schaffen Übersetzer*innen kreative re-writings kinderliterarischer Texte, die sich gegen ideologische Vereinnahmung wehren und die ästhetische Autonomie von KJL behaupten. Das Konzept der Transcreation betont die transformativen, transgressiven und kreativen Aspekte der Übersetzung von Kinder- und Jugendliteratur. Der Band versammelt theoretische Zugänge sowie Fallbeispiele aus der anglo-amerikanischen, spanischen, deutschen, finnischen und schwedischen Literatur. Teksty tomu lokują tłumaczenie literatury dziecięcej i młodzieżowej w obszarze między próbami jej ideologizacji a wyłamującą się z nich twórczą transkreacją tłumaczy. Z jednej strony tłumacze literatury dla dzieci i młodzieży – podobnie jak jej autorzy - działają w złożonym obszarze komercyjnych, medialnych, ale również edukacyjnych i politycznych wpływów. Konteksty pozaliterackie, takie jak polityka wydawnicza czy też edukacyjna, oraz panujący klimat polityczny często decydują o tym, czy i w jakim kształcie dzieło literackie może dotrzeć do dziecięcego odbiorcy i zaistnieć w innej kulturze. Z drugiej strony tłumacze tworzą kreatywne ‘re-writings’ tekstów dla dzieci i młodzieży, które bronią się przed ideologicznym zawłaszczeniem i zachowują estetyczną autonomię literatury dziecięcej. Teksty zebrane w tomie zawierają teoretyczne ujęcia oraz studia przypadków z literatury angloamerykańskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, fińskiej oraz szwedzkiej. The contributions in the volume locate the translation of children’s and youth literature between ideologization and creative re-writings and transcreations. On the one hand, both authors and translations of children’s literature operate in a complex field of commercial, media and educational issues and influences. Non-literary contexts such as publishing or educational policy and the prevailing ideological climate decider whether and in what form a children’s literary work can gain foothold in other cultures. On the other hand, translators perform creative re-writings of children’s literary texts who defend themselves against ideological appropriation or instrumentalization and assert the aesthetic autonomy of children’s literature. The concept of transcreation emphasizes the transformative, transgressive and creative aspects of the translation for children. The volume gathers theoretical approaches and case studies from Anglo-American, Spanish, German, Finnish and Swedish literature.
 • Item
  Grammatical properties of specialist terminology in the contemporary medical and medicine-related language
  (Wydawnictwo Rys, 2020) Machowski, Szymon; Machowska, Ludomiła; Machowski, Szymon
 • Item
  VI Spotkania naukowe badaczy historii języka
  (Wydawnictwo Rys, 2020) Buncler, Anna; Dolatowski, Marek; Grochowska-Reiter, Anna; Hrynkiewicz-Adamskich, Bożena; Jabłonka, Edyta; Jakubowicz, Mariola; Kaszewski, Marek; L. Kotin, Michail; Nkollo, Mikołaj; Osowski, Błażej; Pawlicki, Kamil; Skrzypek, Dominika; Piotrowska, Alicja; Szwed, Zofia; Woźnicka, Marta; Woźnicka, Marta; Nkollo, Mikołaj; Skrzypek, Dominika
 • Item
  Język w Poznaniu 11
  (Wydawnictwo Rys, 2020) Aptacy, Jarosław; Frankowska, Violetta; Mikołajczyk, Beata; Waliszewska, Karolina; Woźniak, Miłosz; Woźnicka, Marta; Zabrocki, Władysław
 • Item
  TaCo-CPC. Tagged Corpus of Classical Portuguese Clitics (Part one - 17th century)
  (Wydawnictwo Rys, 2020-07-17) Nkollo, Mikołaj
  This books contains a corpus of tagged clitic sequences which were extracted from fourteen 17th century Classical Portuguese texts. The texts are carefully selected and represent different text types and degrees of formality. It is reasonable that poetry has been excluded from the corpus because poetic texts may be subject to specific metrical conditions and this may lead to inaccurate conclusions. It is also very positive that the original spelling and punctuation has been preserved, avoiding interventions and manipulations of the original language. The book is a rich source of information on clitic pronouns in 17th century Classical Portuguese and takes into consideration the relevant factors: their morpho-phonological features, clitic placement, proclisis triggers, negation, interpolation, etc. It represents a valuable contribution from an obviously knowledgeable author and complements Martin’s (1994) seminal work on clitic pronouns in Old Portuguese. (Fragment of the editorial review prof. dr hab. Esther Rinke-Scholl Goethe Universität Frankfurt)
 • Item
  Podmioty aktywności dyskursywnej wobec tworzenia i tłumaczenia onimów literackich. Analiza konceptualna polskiego i rosyjskiego przekładu sagi o Harrym Potterze
  (Wydawnictwo Rys, 2020) Rachut, Konrad; Sitarski Andrzej. Promotor
  W monografii autor podejmuje próbę określenia związku występującego pomiędzy działalnością dyskursywną uczestników procesu komunikacji literackiej a specyficznym statusem onimów literackich w oryginalnym tekście literackim i jego przekładach. Pierwsza teza, którą autor stawia, brzmi następująco: działalność dyskursywna człowieka ma bezpośredni związek z tworzeniem, tłumaczeniem, jak również rozumieniem onimów literackich. Poprzez drugą tezę postuluje, że onimy literackie są imionami konceptów onomastycznoliterackich przez nie generowanych, odsyłając do najistotniejszych właściwości ich denotatów w oparciu o treść dzieła literackiego. Dlatego głównym celem autora monografii jest określenie dyskursywnej specyfiki tworzenia i tłumaczenia onimów literackich, jak również strategii i technik osiągnięcia ekwiwalencji pomiędzy onimami literackimi zawartymi w anglojęzycznym tekście sagi o Harrym Potterze autorstwa J. K. Rowling i w polskim oraz rosyjskim przekładzie autorstwa, odpowiednio, Andrzeja Polkowskiego i Marii Spivak. Autor skupia się na aspekcie antropocentrycznym podejmowanego problemu, co uzasadnia tym, że onim literacki jest strukturą werbalną, a odpowiadający mu koncept – mentalną. Oznacza to, że każdy koncept onomastycznoliteracki jest uwarunkowany przez indywidualność każdego z podmiotów procesu komunikacji literackiej, czyli uzależniony od ich przestrzeni dyskursywnych.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego