Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2013, nr 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Powstanie i oddziaływanie mitu „czerwonej Chodzieży” na lokalną społeczność w okresie od jego powstania do wybuchu II wojny światowej
  (Wielkopolska Rada Młodzieży, 2013) Przybyłowski, Piotr
  Publikacja próbuje się zmierzyć z zaistniałym w latach trzydziestych XX wieku mitem tzw. „czerwonej Chodzieży”, a więc ze zjawiskiem specyficznego przywiązania mieszkańców miasta do idei lewicowych. Zawiera w sobie rozważania na tematy związane z funkcjonowaniem gospodarki i władz lokalnych ówczesnej Chodzieży, nie uciekając jednocześnie od odpowiedzi na pytanie jaki obie siły wywarły wpływ na kształtowanie się „lewicowości” i świadomości politycznej mieszkańców miasta?
 • Item
  Prawa człowieka po kubańsku
  (Wielkopolska Rada Młodzieży, 2013) Podsiedlik, Nina
  Artykuł zawiera wybrane zagadnienia związane z prawami człowieka na Kubie. Wyjaśnia na jakiej podstawie rewolucyjny rząd kubański aresztował i skazał na długoletni pobyt w więzieniach dysydentów politycznych, „niewygodnych” Kubańczyków oraz obywateli różnych narodowości. Wszyscy oni mieli krytyczne opinie na temat działalności rządów Fidela Castro. Celem artykułu jest przedstawienie istniejących korelacji między rządem a obywatelem kubańskim. Temat jest ważny pod względem prawnym i społecznym, ale ma on także wydźwięk międzynarodowy. Powszechne łamanie praw człowieka na wyspie zmusiło Unię Europejską w 2003 roku do zawieszenia relacji z kubańskim rządem. Niniejszy artykuł podaje przykłady praw i obowiązków jakie ciążą na obywatelu, a które w znacznej mierze nie są respektowane przez władzę. Analizuje przykłady jawnego łamania praw człowieka. Wskazuje problemy, z którymi Fidel Castro nie umiał sobie poradzić, jak, np. homoseksualizm czy polityczni dysydenci. Wyjaśnia i uwypukla także odwieczny konflikt między jednostką a władzą. Artykuł analizuje także wybrane problemy polityki izolacji Kuby.
 • Item
  Kobieta jako sprawczyni zabójstwa – analiza kryminologiczna i kryminalistyczna
  (Wielkopolska Rada Młodzieży, 2013) Łosińska, Marta
  Zbrodnia zabójstwa jest przestępstwem, które godzi w nadrzędną wartość, jaką jest życie ludzkie. Tym większy szok, niedowierzanie i społeczną dezaprobatę wywołuje sytuacja, gdy sprawcą zabójstwa okazuje się być kobieta. Obecnie w Polsce co ósmy podejrzany o popełnienie zabójstwa to kobieta. Przeprowadzone przez autorkę badania w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu miały na celu określenie modus operandi polskich zabójczyń i porównanie ich do wyników badań przeprowadzonych przez wcześniejszych badaczy przedmiotu. Badania autorskie pokazują, że najczęściej kobiety pozbawiają życia osoby najbliższe: męża, konkubenta, dziecko. Największy odsetek zabójczyń stanowią kobiety, które wcześniej padały ofiarą przemocy z ręki męża czy konkubenta. Najczęściej występującym narzędziem, za pomocą którego doszło do zabójstwa, stanowił nóż kuchenny, a miejscem zdarzenia często było wspólne mieszkanie sprawczyni i ofiary. Zabójstwa te nie były planowane, a zachowanie kobiet było reakcją na agresywne zachowanie partnera.
 • Item
  Dywidenda w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – wybrane zagadnienia
  (Wielkopolska Rada Młodzieży, 2013) Kondej, Mikołaj
  W artykule autor omawia wybrane aspekty związane z polskimi regulacjami prawnymi dotyczącymi wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych. Omawiane zagadnienia obejmują m.in. problematykę podejmowania decyzji o wypłacie dywidendy, środków które mogą być przeznaczone na jej wypłatę i możliwości wypłaty z zysku z lat ubiegłych. Autor poddaje ocenie również planowaną nowelizację przepisów dotyczącą wprowadzenia testu płynnościowego jako wymagania koniecznego do wypłacenia zysku. W artykule poruszono także zagadnienie przedawnienia roszczenia o wypłatę dywidendy.
 • Item
  Territorial system of education as a structure of holding type: questions of estimation of administrative body effectiveness
  (Wielkopolska Rada Młodzieży, 2013) Ivanov, Mikhail
  Paper presents the analytical observation of articles dedicated to using the methodology of complicated multi-elements organizational systems for the estimation of effectiveness of territorial production structures. It made a conclusion about isomorphism of territorial system of formation of multi-elements territory dispersed predication structure of holding type. The boards of introduce methodologies and indicators to measure effectiveness in such business spheres as development of indicators of the effective administration of the territorial system of education.
 • Item
  Pozycja Julianny Twerskiej w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1377-1382. Próba charakterystyki problemu
  (Wielkopolska Rada Młodzieży, 2013) Osiński, Krzysztof
  W niniejszym artykule została przedstawiona pozycja i rola matki króla Polski Władysława Jagiełły, Julianny Twerskiej. Problem dosyć istotny, ponieważ rzutuje na większość decyzji podejmowanych przez młodego hospodara litewskiego po objęciu tronu wileńskiego w 1377 roku po śmierci Olgierda. Natomiast data graniczną, czyli rok 1382, jest końcem wojny domowej na Litwie pomiędzy młodym Jagiełło, a jego stryjem Kiejstutem. Do dnia dzisiejszego toczy się dyskusja nad wkładem Julianny w ukształtowanie syna, a także na jest oddziaływanie na politykę zagraniczną dworu wileńskiego. Jednak należy zauważyć, iż Julianna pojawiała się na kartach historii w momentach krytycznych i zazwyczaj w otoczeniu innych ważnych person, z otoczenia Jagiełły. Tekst została podzielny wewnętrznie na dwie części, które może nie są wyraźnie wyeksponowane, ale pozwalają na swobodne poruszanie się w tekście. Część pierwsza jest przeglądem badań głównie historiografii okresu międzywojennego, kiedy to wyniki swoich badań publikowali wybitni historycy (np. Antoni Prochaska, Henryk Łowmiański, Oskar Halecki, Stanisław Smolka).Jednak obraz nie mógłby być kompletny bez zaprezentowania stanowiska najnowszej historiografii (np. Jarosław Nikodem, Jan Tęgowski), którzy kwestionują wiele, uważanych zapewnik, twierdzeń starszych pokoleń. Z kolei część druga jest próbą dyskusji z zaprezentowaniu przednio stanowiskami. Swoje poglądy opieram na wydaniach krytycznych dokumentów, a także na osiągnięciach innych badaczy. Tekst nie wyczerpuje całego problemu, a raczej jest przyczynkiem do dyskusji nad utartymi i niepodważalnymi poglądami części badaczy dziejów Litwy w XIV wieku.
 • Item
  Kryzys gospodarczy w Grecji i Hiszpanii a jego skutki w ujęciu sektorowym
  (Wielkopolska Rada Młodzieży, 2013) Mroczek, Katarzyna; Więcek, Agata
  Kryzys gospodarczy, którego początki zaobserwować można było w Stanach Zjednoczonych, w znaczącym stopniu dotknął także gospodarki europejskie. Wzrost bezrobocia, obniżenie stopy życiowej, zahamowanie wzrostu PKB, a także inne problemy są skutkami głębokiej recesji, a w wielu krajach wymuszają reformy strukturalne. Niniejszy artykuł jest syntetycznym porównaniem genezy kryzysu i jego przebiegu w dwóch najdotkliwiej obciążonych krajach Europy - Grecji i Hiszpanii. W obliczu możliwości wystąpienia Grecji ze strefy euro przytaczane są najważniejsze przyczyny recesji, a także rozwój wskaźników makroekonomicznych poszczególnych krajów. Uzupełnieniem analizy ma poziomie całej gospodarki jest ujęcie sektorowe, które koncentruje się na sprzedaży hurtowej obuwia i odzieży. Sektor ten zarówno w Grecji, jak i Hiszpanii od lat ma znaczący udział w tworzeniu obrotów towarami i usługami. Pokazane są najważniejsze wskaźniki finansowe wybranej grupy przedsiębiorstw, a także na przykładach dwóch największych firm z danego kraju, omówione zostają tendencje, jakie widać w ich strategiach.
 • Item
  Ekonomiczne aspekty Małych Elektrowni Wodnych - wyszukiwanie optymalnych lokalizacji pod budowę MEW
  (Wielkopolska Rada Młodzieży, 2013) Dąbrowski, Adam
  W związku z dynamicznym wzrostem zapotrzebowania na energie elektryczną stale rozwijane są alternatywne źródła jej pozyskiwania. W niniejszym artykule autor koncentruje się na małych elektrowniach wodnych ze względu na ich niewykorzystywany potencjał w Polsce. Przeważający nizinny charakter ukształtowania terenu nie sprzyja budowaniu elektrowni na rzekach górskich, jednak wciąż występują tu niewykorzystywane na potrzeby energetyki rzeki nizinne, na których można zainstalować tzw. małe elektrownie wodne. Aby zlokalizować optymalne miejsce pod budowę elektrowni należy nie tylko brać pod uwagę aspekty ekonomiczne, ale również ekologiczne i społeczne. Niniejszy artykuł poświęcony jest tematyce racjonalnego wyszukiwania lokalizacji pod ich budowę z wykorzystaniem Systemów Informacji Geograficznej.
 • Item
  Status Palestyny w Organizacji Narodów Zjednoczonych
  (Wielkopolska Rada Młodzieży, 2013) Kleczkowska, Agata
  Celem pracy jest przedstawienie obecnej pozycji Palestyny w ONZ i podsumowanie roli, jaką do tej pory Palestyna pełniła w Organizacji. W tym celu najpierw należy dokonać charakterystyki instytucji stałego obserwatora w ogólnym ujęciu i w odniesieniu do ONZ, wskazać na jej znaczenie i funkcje, aby następnie móc scharakteryzować sposób wykonywania tej roli przez Palestynę. W dalszej kolejności należy przedstawić skutki nadania Palestynie statusu non-member Observer State. Ostatnia część zostanie poświęcona na zaprezentowanie starań Palestyny o przyjęcie do ONZ, biorąc pod uwagę kryteria członkowstwa z art. 4 Karty Narodów Zjednoczonych oraz procedurę przyjęcia do Organizacji. Zakończenie pracy stanowi podsumowanie dokonanych rozważań.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego