Lingua ac Communitas, 2011, Volumin 21

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Industrialization of Existence as an Source of Malaise
  (Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2011) Ilnicki, Rafał
  A review of a book by Bernard Stiegler, Technics and Time 3: Cinematic Time and the Question of Malaise, trans. Stephen Barker, Stanford University Press 2011.
 • Item
  Estetyczna zasada nieodróżnialności H.-G. Gadamera a tekstualność dzieła sztuk
  (Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2011) Wejman, Katarzyna
  Hans-Georg Gadamer w ramach hermeneutycznych rozważań dotyczących doświadczenia dzieła sztuki oraz jego ontologicznych podstaw staje przed problemem obcości i nieprzyswajalności sztuki modernistycznej. Stawia ona bowiem pod znakiem zapytania obowiązywanie kanonów, a tym samym tradycję jako taką, która według Gadamera stanowi podstawę procesu rozumienia. Celem niniejszej pracy jest konfrontacja Gadamerowskiej próby odpowiedzi na wyzwanie, jaką dla jego filozofii była sztuka modernistyczna, z tekstualnymi oraz dekonstrukcjonistycznymi projektami Rolanda Barthes’a czy Jacques’a Derridy
 • Item
  Teleindividuation
  (Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2011) Ilnicki, Rafał
  The goal of this article is to introduce the theory of teleindividuation. It is stated that individuation in the way formulated by Gilbert Simondon and it’s interpretation and extension made by Bernard Stiegler should be verified and thought through again, because it doesn’t fit to contemporary mode of technicization of culture. Teleindividuation conforms to the way in which technical objects as virtual objects emerge – the manner in which they are becoming what they are. Teleindividuation is only possible when a allostable mode of organization of technical culture is reached. It is also said that this shift from individuation to teleindividuation is considered as technical tendency (it is not universal). In the conclusion there are underlined consequences for culture.
 • Item
  Die Familie als Ort der Erziehung des Menschen. Eine Skizze zur "Metaphysik des Muttertums" Wilhelm Schapps
  (Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2011) Nowikow, Igor
  Wilhelm Schapp, the German philosopher (a student of Edmund Husserl), wrote his treatise “Zur Metaphysik des Muttertums” in 1937, but the book was not published until 1965, fourteen days before the author’s death. Its theme is motherhood and family. This article attempts to interpret the Wilhelm Schapp`s text; the subject of the analysis is, firstly, the meaning of the title phrase “Metaphysik des Muttertums” (“metaphysics of motherhood”), and secondly, the role of the family in the educational process. In his metaphysical work Wilhelm Schapp appears as a philosopher, strongly connected with the Christian tradition; according to him the main term of this tradition is not reason, but love, the deepest manifestation of which is motherhood.
 • Item
  National Culture in the Language of Politics
  (Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2011) Zięba, Anna
  The objective of this paper is to prove that linguistic manifestations of cultural differences can be found in texts produced in culturally distinct environments. Hofstede’s 5D model concerning cultural differences will be presented and applied to an analysis of two texts: speeches delivered by the Polish Prime Minister, Donald Tusk, and the British Prime Minister, Gordon Brown. It will be shown that specific characteristics of both texts correspond to the cultural dimensions introduced in the 5D model, especially the dimension of power distance, the dimension of individualism vs. collectivism and the dimension of uncertainty avoidance. The importance of the implementation of the results of such an analysis will be underlined, especially in the context of migration. It will be proven that the linguistic application of Hofstede’s model seems to be an indispensible tool in the research into the pragmatics of intercultural communication. It may also be helpful in preparing acculturation courses for future expatriates who are bound to experience a cultural shock. The paper is based on literature on intercultural communication and text analysis and the transcripts of both speeches.
 • Item
  Filozofia moralności Immanuela Kanta w świetle teorii językoznawstwa kognitywnego
  (Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2011) Gierszewska, Magdalena
  The purpose of this article is to present unusually novel approach to Kantian ethics. Linguists George Lakoff and philosopher Mark Johnson are describing the most important concepts of the Kantian work of morality, thanks to their development of cognitive theory of metaphors. It helps the readers to discover its assumptions and aims in much more understandable way. The article shows the phenomenon of the theory of metaphors in the Kantian ethics.
 • Item
  Rozumienie kultury w świetle filozofii komunikacji Karla-Otto Apla
  (Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2011) Skorczyk, Magdalena
  The aim of the article is the analysis of culture in the context of communication philosophy. The author underlines strict relation between comprehension and interpretation of culture as well as communication processes occurring in a particular community. The article is focused on Karl Otto-Apel’s philosophy, a German philosopher, the founder of transcendental-pragmatic idea. Through the analysis of two levels of social practice, namely real and ideal communication community, the author seeks to describe the functioning of culture as well as to limit the scope of social responsibility for its form. Karl Otto-Apel does not define the culture directly, however, in his contemplations concerning culture, it may be noticed that the culture created by the members of communication community, as a part of argumentative discourse. The definition of culture, thus, is governed by communicative action of rational agents, ready to undertake the difficulty of argumentative defining of prevalent norms and values. The real communicative community constitutes a forum, on the basis of which culture and common social practice are created. The process is enabled via the language, which in Apel’s idea that forms constitutive dimension, due to its communicative, social and pragmatic function. Moreover, communication in Apel’s philosophy has also an ethical-moral value. Constitution of culture is based on a mutual co-responsibility of all the members of the community for normative and directive form of culture.
 • Item
  O (nie)ograniczoności komunikacji w kontekście dialektycznego rozumienia granicy
  (Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2011) Wendland, Michał
  W tezie 6.522 swojego Traktatu logiczno-filozoficznego Ludwig Wittgenstein stwierdza: „Jest zaiste coś niewyrażalnego. To się uwidacznia, jest tym, co mistyczne”. Wyraża się w niej przekonanie austriackiego filozofa o istnieniu „czegoś”, co miałoby znajdować się poza granicami języka, co wymyka się słowu, jest niewyrażalne, a tym samym – niekomunikowalne, jak powiedzielibyśmy dzisiaj. Przekonanie, zgodnie z którym ludzka kompetencja komunikacyjna i zdolność nazywania są (w jakiś sposób) ograniczone, pojawiało się w tradycji filozoficznej wielokrotnie, od Platona, przez chrześcijańskich mistyków, po filozofię współczesną. Tego typu przeświadczenie jest szeroko rozpowszechnione również w teologii, jednak niniejszy artykuł nie będzie obejmować tego obszaru wiedzy. Również potoczne doświadczenie częstokroć sugeruje istnienie czegoś, czego „nie da się powiedzieć”, co w jakiś sposób wymyka się słowu i bytuje poza jego granicą
 • Item
  Humboldt: przełamanie arystotelesowskiego modelu relacji oznaczani
  (Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2011) Drzazgowska, Ewa
  Historia ludzkiej myśli nie zna gwałtownych zwrotów. Wypowiadane wreszcie prawdy dojrzewają powoli i pojawiają się w różnych uwikłaniach, co czyni niepewną ocenę, czy faktycznie zaszła zmiana. Dotyczy to także zwrotu w dziejach refleksji nad językiem: dokonanego przez Wilhelma von Humboldta (1767–1835) zwrotu w ujmowaniu relacji oznaczania. Polega on na odejściu od modelowego arystotelizmu, w którym wyrażenia oznaczają niezależne elementy myśli, te zaś z kolei – dane niezależnie rzeczy. Chcę stwierdzić, że Humboldt wyeliminował ów środkowy człon relacji: elementy myśli istniejące niezależnie od języka. Dokonał tego, wywodząc, że nie istnieją żadne pojęcia niezależne od języka, lecz raczej wszystkie są tworami czysto językowymi. Niestety – niestety z punktu widzenia badacza śledzącego rozwój namysłu nad językiem – teza ta pojawia się u Humboldta w rozmaitych uwikłaniach, które nasuwają wątpliwości co do oceny faktycznych jego zasług w wymienionym względzie
 • Item
  „Dziedzictwo Schramma” jako źródło specyfiki polskiej nauki o komunikacji
  (Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2011) Kulczycki, Emanuel
  Niniejszy tekst jest próbą wskazania źródłowych uwarunkowań, które przyczyniły się do praso- i medioznawczego charakteru refleksji uprawianej w ramach polskiej nauki o komunikacji. Ukazanych zostanie sześć takowych źródeł, które widoczne są z perspektywy filozofii prowadzącej rozważania nad refleksją uprawianą w ramach nauki o komunikacji. Za główne źródło specyfiki polskiej nauki o komunikacji uznam wpływ rozwiązań instytucjonalnych poczynionych przez Wilbura Schramma w celu instytucjonalnego ugruntowania refleksji nad komunikacją w ośrodkach akademickich w Stanach Zjednoczonych oraz wykorzystanie (a dokładniej: analogiczne zastosowanie) wyników tychże rozwiązań na gruncie polskim
 • Item
  Deleuze and the Face
  (Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2011) Canar, Burcu
  This article aims to analyze Gilles Deleuze and Felix Guattari’s “faciality”, which is not handled in a Deleuzian sense. By saying that faces are “inhuman”, Deleuze and Guattari speak in the name of the face. In Le Visage Humain, Antonin Artaud emphasizes the fact that nothing can be known about the face. The silence of the face gives rise to question the Deleuzian way of thinking. Writing on the face is taken as walking through the surface of Deleuze and Guattari’s philosophy. What comes out to the surface in the end is the face (in italics) that draws the non-Deleuzian line of flight.
 • Item
  V. – Tony Harrison’s Poetic Dialectic
  (Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2011) Klepuszewski, Wojciech
  Tony Harrison’s long poem v. published in 1985, and televised by Channel Four in 1987 was a milestone in his literary career, not only because of the reception it received, but also because Harrison managed to use poetry as an effective tool for a debate concerning important social issues
 • Item
  Conceptualizing Meaning
  (Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2011) Doomen, Jasper
  Descriptions have been the object of attention of many philosophers. The goal of this article is to inquire into the meaning of those descriptions which, due to the peculiar character of the objects of description, have been interpreted in different ways, and to investigate in which sense one is able to speak of the existence (or non-existence) of an object of description. The various sorts of descriptions are inquired; the question which entities exist and which do not is dealt with, and, in relation to this, how ‘meaning’ is to be understood
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego