Doktoraty (WFil)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Filozoficzne ujęcie konfliktu metrologicznego w obszarze ewaluacji nauki
  (2021) Krzeski, Jakub; Kulczycki, Emanuel. Promotor; Szadkowski, Krystian. Promotor pomocniczy
  Celem niniejszej rozprawy doktorskiej jest zbadanie warunków możliwości myślenia o ewaluacji nauki przez pryzmat konstytuujących ją konfliktów metrologicznych. Argument rozwija się zgodnie z tezą, że miary produkcji naukowej nie są po prostu czymś narzuconym z góry lub zastanym, ale ich kształt jest wynikiem konfliktów, które toczą się o ich kontrolę. Ten argument jest następnie rozwijany w czterech rozdziałach. Głównym zadaniem Rozdziału 1 jest określenie relacji między miarą a polityką w historii filozofii zachodniej. W toku tej analizy na pierwszy plan wyłania się tendencja, zgodnie z którą relacja między miarą a partykularnością, rozumianą jako dziedzina konfliktu, stopniowo się zaciera. W związku z tym, proces uniwersalizacji miar wyłaniający się z Rozdziału 1 staje się głównym tematem rozważań w Rozdziale 2. Natomiast w celu analizy tego procesu rozdział skupia się na programie metrologii historycznej Witolda Kuli. Jeśli pierwsze dwa rozdziały stanowią ogólne ramy do analizy konfliktu metrologicznego w jego nowoczesnej postaci, to zadaniem dwóch kolejnych jest natomiast przełożenie tych ogólnych ram na rzeczywistość konfliktów metrologicznych w sektorze nauki. W podsumowania całości dotychczasowe rozważania zostają przedstawione w formie zrębu programu badań konfliktów metrologicznych w obszarze ewaluacji naukowej. Głównym zadaniem tego programu jest obnażanie partykularyzmów stojących za deklarowanym uniwersalnym wymiarem miar, a tym samym wydobycie na pierwszy plan konfliktu.
 • Item
  Pytając o człowieka. W poszukiwaniu antropologii egzystencjalnej
  (2019) Błaszczyk, Marek; Szczerbiński, Waldemar. Promotor
  Przedmiotem rozprawy jest zagadnienie swoistości ludzkiej egzystencji. Celem dysertacji jest próba wyeksponowania egzystencjalnego pytania o człowieka. Zamierzeniem naszym jest więc – po pierwsze – uporządkowanie dotychczasowych badań nad egzystencjalizmem, dyskusja z niektórymi, obiegowymi na jego temat twierdzeniami. Po wtóre – przywrócenie filozofii egzystencji naleŜnego jej miejsca we współczesnym dyskursie filozoficznym. Po trzecie wreszcie – dąŜenie do ukazania specyfiki jednostkowego doświadczenia egzystencjalnego (samotności, wolności i śmierci, a takŜe doświadczenia religijnego i dialogicznego), dla którego problematyka sensu ludzkiego istnienia wydaje się mieć pierwszorzędne znaczenie. Teza rozprawy zasadza się na przekonaniu, Ŝe ludzka egzystencja ma charakter dialektyczny. Oznacza to, Ŝe nieustannie oscyluje ona między dwoma biegunami (rzeczywistościami), które za Karlem Jaspersem nazwać moŜemy egzystencją (tym, co w człowieku skończone) i transcendencją (tym, ku czemu człowiek wykracza, pragnąc nieskończoności). MoŜemy nawet powiedzieć, Ŝe ów dialektyczny splot egzystencji i transcendencji stanowi o konstytucji specyficznie ludzkiego sposobu bycia-w-świecie. Mówiąc najogólniej: w pracy argumentujemy na rzecz tezy, Ŝe egzystencja i transcendencja stanowią awers i rewers jednego i tego samego fenomenu, jakim jest indywidualne ludzkie istnienie.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego