Doktoraty (WPA)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Autor demokratyczny w poszukiwaniu prawdy i wolności – twórczość Philipa K. Dicka oraz jej adaptacje filmowe w świetle myśli Alexisa de Tocqueville’a
    (2012-01-02T09:02:25Z) Skweres, Artur; Fabiszak, Jacek. Promotor
    Celem rozprawy jest ukazanie, iż tezy Alexisa de Tocqueville’a dotyczące kształtu literatury w ustroju demokratycznym są istotne dla analizy dzieł Philipa K. Dicka oraz ich adaptacji filmowych. Tematem wspólnym dla analizy obu typu tekstów jest poszukiwanie prawdy i wolności, które jest jedną z cech definiujących Philipa K. Dicka jako pisarza demokratycznego. Omawiane dzieła Philipa K. Dicka oraz ich adaptacje filmowe służą również za przykład tego, jak demokracja wpływa na kształt i charakter amerykańskiej sztuki. Rozprawa składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział poświęcony jest teoriom adaptacji filmowych. W rozdziale tym szczególny nacisk położony jest na adaptacje tekstów literackich oraz na możliwość zidentyfikowania autora adaptacji filmowej. Drugi oraz trzeci rozdział opisują pokrótce życie i twórczość Philipa K. Dicka przez pryzmat teorii głoszonych przez Alexisa de Tocqueville’a, dotyczących demokratycznych autorów. Rozdział ostatni omawia motyw niebezpiecznej, choć pożądanej prawdy oraz dążenie do wolności i niezależności który pojawia się zarówno w dziełach Philipa K. Dicka jak i w ich adaptacjach filmowych.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego