Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2022, nr 1

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Nieuchronność interpretacji
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2022) Rutkowski, Piotr
  Artykuł recenzyjny
 • Item
  Forms of Public Participation in the Polish Local Government
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2022) Rajca, Lucyna
  The aim of the paper is to present forms of involving citizens, their groups, and organisations in the sphere of local administration activity and to answer the question whether a participatory model of public management is present in the Polish local government. The article presents the evolution of relationship between public administration and citizens, and forms of citizen involvement in decision-making, provision of public services, and governance enabling citizens to have a real impact on public affairs. Results of the analysis indicate that Poland has a formal-institutional base for public participation, but the social reality does not support a thesis that a participatory model of local governance is actually used. The article employs an institutional and legal approach and an analysis of the literature.
 • Item
  Identyfikacja uwarunkowań konfliktu rosyjsko-ukraińskiego w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2022) Rogozińska, Agnieszka
  Celem artykułu jest analiza konfliktu rosyjsko-ukraińskiego w kontekście międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa. Omówiono w nim ewolucję relacji rosyjsko-ukraińskich od rozpadu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich po obecne groźby wywołania otwartej wojny przez Federację Rosyjską. Artykuł analizuje konflikt rosyjsko-ukraiński w perspektywie działań podejmowanych przez państwa zachodnie, interpretując rosyjski szantaż użycia siły wobec Ukrainy jako element presji na międzynarodowe środowisko bezpieczeństwa i instrument osiągania rosyjskich celów strategicznych w polityce zagranicznej.
 • Item
  Zmiany pokoleniowe a zachowania wyborcze. Na przykładzie wyborów parlamentarnych w Polsce w 2019 roku
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2022) Tyrała, Marek
  Główna hipoteza badawcza postawiona w artykule brzmi: Zmiany pokoleniowe w Polsce miały wpływ na zachowania wyborcze elektoratu w wyborach parlamentarnych w 2019 roku. Celem autora było ukazanie zależności pomiędzy zachowaniem wyborczym, płynnością elektoratu a wynikiem wyborczym ugrupowań politycznych, które przekroczyły próg wyborczy; PiS, Koalicja Obywatelska, SLD, PSL, Konfederacja Wolność i Niepodległość. W artykule podjęto próbę analizy szeregu czynników określających (warunkujących) zachowania wyborcze elektoratu. Tekst ma charakter interdyscyplinarny, problem badawczy został przeanalizowany z perspektywy politologicznej, socjologicznej i filozoficznej. Weryfikując hipotezę postawioną w pracy, zauważono, iż występuje duże prawdopodobieństwo, że zmiany pokoleniowe miały częściowy wpływ na zachowania wyborcze elektoratu oraz wynik wyborczy poszczególnych komitetów wyborczych. Próba odpowiedzi na postawione pytanie badawcze może wnieść istotny wkład w dalsze badanie procesu zachowań wyborczych w wyborach parlamentarnych.
 • Item
  Political Institution Building in Post-Communist Romania
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2022) Bharti, Mukesh Shankar
  The political development of Romania started after the death of Nicole Ceausescu in 1989. The article describes and analyses institutional and behavioural dynamics of the political processes that have occurred in Romania since 1989. This article focuses on the constitutional framework of governing institutions. This paper tries to explore the understanding of theoretical approaches to political and institutional development in the country. It examines the evolution of legislative, executive, and judiciary bodies. These are the three pillars of democracy. The article discusses how political parties participating in elections, form a government and will look at the stability of the institutions. This article examines institutional foundations of the coalition government in the 1990–2020 post-communist democracy period in Romania. The article starts with the institutional framework premise that electoral systems and constitutional provisions on the division of powers, structure, and the relationship between parliament and the president determines the point at which political power can be dispersed or concentrated in the political system.
 • Item
  Polityki integracji osób z ochroną międzynarodową na poziomie lokalnym. Wybrane europejskie aglomeracje
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2022) Gołębiowska, Klaudia; Orłowska, Julia
  Celem artykułu jest analiza polityk integracji osób objętych ochroną międzynarodową w wybranych aglomeracjach europejskich (takich jak między innymi Barcelona, Berlin, Glasgow czy Amsterdam). Szczególna uwaga została skierowana na wyzwania lokalne po 2015 roku i tzw. kryzysie migracyjnym. Większość dostępnych opracowań długo pomijało bowiem aspekty odpowiedzialności miast za zarządzanie długofalowymi procesami społeczno-demograficznymi, skupiając się głównie na polityce i rozwiązaniach unijnych czy ogólnokrajowych. Wyzwania związane z rynkiem pracy, aktywizacją zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, edukacją, antydyskryminacją, partycypacją społeczną i polityczną mieszkańców czy polityką mieszkaniową dotyczą finalnie przyjmujących i przyjmowanych społeczności oraz osób decyzyjnych na poziomie lokalnym.
 • Item
  Handel ludźmi w Europie jako wyzwanie dla bezpieczeństwa państw i organizacji międzynarodowych w latach 2012–2020
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2022) Gębska, Marta
  Artykuł ukazuje zagadnienie handlu ludźmi w Europie jako wyzwanie dla bezpieczeństwa, na podstawie raportów opublikowanych przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości oraz Unię Europejską. Przedstawiona została definicja handlu ludźmi, dokumenty międzynarodowe dotyczące handlu ludźmi, takie jak Protokół z Palermo i Konwencja Rady Europy. Ponadto ukazano cele handlu ludźmi w Europie i profil ofiar, jak również skalę zjawiska w Europie, z podziałem na Europę Zachodnią i Południową oraz Europę Środkową i Południowo-Wschodnią, a także oddzielnie – Unię Europejską. Następnie zarysowano podobieństwa i różnice w procederze handlu ludźmi w Europie w porównaniu z innymi regionami świata w latach 2012–2020, profil przestępczości w związku ze współczesnym niewolnictwem, a także politykę państw regionu wobec tego problemu.
 • Item
  Evolution of Regional Cooperation Frameworks in Eastern Europe (1990–2021). The Role of Poland as a Regional Actor
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2022) Llanos-Antczak, Anna; Śliwa, Zdzisław
  Poland’s power plays an important role in building the image and international position of the country in the region. It is a good starting point to conduct a proactive policy, which gives Poland the opportunity to act on behalf or in defence of smaller regional neighbours. This, of course, can increase Poland’s own significance and potentially opens new political opportunities to contribute to the realization of its own geostrategic interests and goals; in this sense, broadening its influence. It is therefore worth analysing the roles that Poland plays within its region and find the answer to the question of how its position evolves, and to what extent regional roles have an impact on the international position and strength of the state in the European Union. The paper argues that Poland does not effectively exploit cooperation in regional organizations. Thus, its role remains below its own capabilities and it is inferior to the nation’s ambitions. Nevertheless, there is still potential to strengthen the state’s position and its international role in the European Union and beyond.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego