Materiały nieopublikowane (WNS)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Analiza widoczności publikacji naukowych polskich humanistów w Internecie (Raport nr 4)
  (Poznań: Scholarly Communication Research Group, 2017-09-06) Hołowiecki, Marek
  Celem raportu jest zbadanie czy przedstawiciele dziedzin naukowych z obszaru nauk humanistycznych i obszaru nauk społecznych (1) posiadają profile w naukowych serwisach internetowych, (2) posiadają stronę internetową mającą charakter wizytówki ich działalności naukowej, (3) posiadają hasło w Wikipedii, (4) wykorzystują możliwości zamieszczania informacji o swoich publikacjach w Internecie. Raport dotyczy widoczności pracowników nauki, którą definiuję jako dostępność w Internecie wskazanych informacji o pracowniku nauki lub jego publikacyjnym dorobku. Celem szczegółowym jest sprawdzenie, jak kształtuje się widoczność pracowników nauki (1) w serwisach społecznościowych umożliwiających założenie profilu uczonemu, (2) na stronach internetowych, na których zawartość uczony ma ograniczony wpływ lub nie ma wpływu.
 • Item
  Polskie czasopisma z nauk humanistycznych i nauk społecznych w liczbach
  (2016-09-21) Rozkosz, Ewa A.; Kulczycki, Emanuel
  Raport zawiera dane naukometryczne na temat 818 polskich czasopism naukowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych poddanych ewaluacji i umieszczonych na trzech Wykazach czasopism punktowanych opublikowanych w latach: 2012, 2013 i 2015. Analizowaliśmy zmiany punktacji poszczególnych czasopism jak również rozkład punktów dla czasopism przyporządkowanych do danej dyscypliny naukowej z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Uwzględniliśmy wyłącznie czasopisma znajdujące się we wszystkich trzech wykazach w części B. Nie uwzględniliśmy natomiast czasopism, które w trakcie tych lat były indeksowane na różnych częściach Wykazu czasopism punktowanych, np. w wykazie z 2013 r. znajdowały się w części C, a w 2015 r. zostały przeniesione do części B. Redakcje w ankiecie ewaluacyjnej wskazywały jedną lub dwie dyscypliny podstawowe, w ramach których funkcjonuje czasopismo. Dyscypliny były wskazywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1065). Dane: stan na 31 grudnia 2015 r.
 • Item
  Raport z analizy bibliometrycznej. „Pamiętnik Literacki” i „Diametros – An Online Journal of Philosophy”
  (2016-02-08) Drabek, Aneta; Rozkosz, Ewa A.; Hołowiecki, Marek; Kulczycki, Emanuel
 • Item
  Socjologia artysty nowożytnego
  (2016-02-09) Golka, Marian
  Tekst jest przetworzoną wersją książki, która ukazała się w 1995 roku w wydawnictwie Ars Nova pod tytułem "Socjologia artysty".
 • Item
  Uczelnie wyższe na Twitterze. Raport 2014
  (2014) Kulczycki, Emanuel
 • Item
  Zastosowanie korpusów językowych w językoznawstwie kognitywnym
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013) Fabiszak, Małgorzata; Konat, Barbara
  W niniejszym artykule prezentujemy zarys metody badania tez językoznawstwa kognitywnego za pomocą korpusów językowych. W pierwszej części artykułu zostanie zaprezentowane pojęcie korpusowego językoznawstwa kognitywnego, następnie przedstawimy szczegółowe omówienie etapów procesu badawczego w jednym z badań, aby na koniec opisać niektóre z korzyści i problemów związanych z omawianą metodą. W artykule omawiamy także zagadnienie reprezentatywności i zrównoważenia korpusu i wskazujemy zastosowania korpusów dla badań językoznawstwa kognitywnego.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego