Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1015
Title: Spór o literaturę kobiecą w Dwudziestoleciu międzywojennym
Other Titles: Controversy about a woman's literature in the interwar period
Authors: Krajewska, Joanna Maria
Advisor: Kraskowska, Ewa. Promotor
Keywords: Literatura kobieca
Woman’s literature
Dwudziestolecie międzywojenne
Interwar period
Metafory przestrzenne
Spatial metaphors
Dyskurs krytyczny
Critical discourse
Issue Date: 10-May-2011
Abstract: W rozdziale I za cel pracy postawiłam sobie rekonstrukcję kategorii literatury kobiecej w Dwudziestoleciu międzywojennym. Wydawać by się mogło, że tak określony przedmiot badawczy generować będzie rozważania z zakresu genologii czy poetyki historycznej, jednak przyjęta przeze mnie i wypracowana tu perspektywa metodologiczna sprawia, że oglądowi poddaję duży wycinek międzywojennego życia literackiego wraz z jego społecznymi, historycznymi, ideologicznymi i biograficznymi kontekstami. W rozdziale II zdaję dokładnie sprawę z przebiegu polemiki zainicjowanej przez tekst Ireny Krzywickiej Jazgot niewieści czyli przerost stylu oraz charakteryzuję definicje kategorii literatury kobiecej poszczególnych polemistów. Proces zmiany rozkładu akcentów w tworzeniu definicji literatury kobiecej został dokładnie opisany i przeanalizowany w rozdziale III. Swoją uwagę skupiam tu na ideologicznych uwarunkowaniach tworzenia tego terminu. IV rozdział jest próbą usytuowania sporu o literaturę kobiecą w porządku procesu historycznoliterackiego całej epoki, zastanawiam się też, jak doszło do spektakularnego i skutecznego wymazania kobiet z historii literatury. Do dysertacji dołączyłam aneks, w którym znalazły się teksty na temat literatury kobiecej różnych autorów. Kategoria „sporu” z tytułu mojej rozprawy okazuje się być metaforą – nie wszystkie omówione przeze mnie wystąpienia wchodzą ze sobą w bezpośredni stosunek, wszystkie jednak czytać można jako przejaw tego samego zjawiska: nie tyle prób uchwycenia specyfiki literatury kobiecej, a bardziej mozolnych prób znalezienia miejsca dla kobiety-pisarki.
In Chapter I, I established the objective of the work which is the reconstruction of a women's literature category in the interwar period. It could seem that this particular research subject will generate discussion of historical poetics, but methodological perspective adopted and developed by me led me to explore a large portion of interwar literary life and its social, historical, ideological and biographical contexts. In Chapter II, I thoroughly depicted the controversy initiated by the course text of Irena Krzywicka Jazgot niewieści albo przerost stylu and I characterize definitions of women's literature category created by polemicists. The process of changing the distribution of accents in creating the definition of women's literature was thoroughly described and analyzed in Chapter III. I focus my attention here on ideological foundations of forming this term’s perception. Chapter IV is an attempt to locate the dispute of women's literature in the order of the historical and literary process of whole epoch, I wonder how it came to such a spectacular and effective erase of women from the history of literature. I appended to the dissertation an attachment which includes articles about women's literature written by various authors. Category of "dispute" from title of my dissertation turns out to be a metaphor – not all of exposes which I discussed come into direct relationship with another, but all can be read as a manifestation of the same phenomenon: not so much tries to capture the specificities of women's literature, but more strenuous attempts to find a place for women writers.
Description: Wydział Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Instytut/Katedra Instytut Filologii Polskiej
URI: http://hdl.handle.net/10593/1015
Appears in Collections:Doktoraty (WFPiK)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doktoratJKrajewska (1).pdf2.66 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record



Items in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.