Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1044
Title: Otrzymywanie, charakterystyka koordynacyjna i fotofizyczna kompleksów lantanowców(III) z ligandami zawierającymi fosfor
Other Titles: Synthesis, coordination and photophysical characterization of lanthanides(III) complexes with ligands containing phosphorus
Authors: Pawlicki, Grzegorz
Advisor: Lis, Stefan. Promotor
Keywords: lantanowce
lanthanides
luminescencja
luminescence
absorpcja
absorption
stałe trwałości
stability constants
kompleksy
complexes
Issue Date: 27-May-2011
Abstract: Celem pracy było otrzymanie kompleksów jonów lantanowców(III) z wybranymi ligandami zawierającymi atom fosforu, takimi jak estry i fosfiny organiczne oraz określenie ich właściwości koordynacyjnych i fotofizycznych w roztworach, głównie niewodnych, oraz fazie stałej, z użyciem następujących technik badawczych: analiza elementarna, spektroskopia absorpcyjna FT-IR i UV-Vis, luminescencyjna, pomiary emisyjnych czasów życia stanów wzbudzonych jonów Ln(III), selektywna spektroskopia wzbudzenia jonu Eu(III) w zakresie przejścia 5D0←7F0 oraz (1H, 13C i 31P) NMR. Zarejestrowane widma absorpcji stanowiły podstawę do wyznaczenia stałych trwałości tworzących się kompleksów, z użyciem analizy czynnikowej wspomaganej komputerowo, oraz wartości siły oscylatora i parametrów intensywności Judda-Ofelta tych kompleksów. Procesy przenoszenia energii od liganda do jonu Ln(III) oraz sensybilizowanej luminescencji badano z wykorzystaniem spektroskopii luminescencyjnej. Zbadano również luminescencję kompleksów Pr(III), którego luminescencja w roztworach jest rzadko obserwowana. Zakres prac obejmujący pomiary widm selektywnej spektroskopii wzbudzenia oraz widm spektroskopii absorpcyjnej w zakresie niezdegenerowanego przejścia 5D0←7F0 jonu Eu(III) stanowił materiał do badań specjacyjnych omawianych kompleksów w różnych otoczeniach koordynacyjnych jonu Ln(III) oraz różnych rozpuszczalnikach i fazie stałej. Otrzymane w fazie stałej kompleksy scharakteryzowano na podstawie analizy elementarnej, widm FT-IR oraz NMR.
PhD thesis concerns synthesis, coordination and photophysical characterization of lanthanides(III) complexes with chosen ligands containing phosphorus atom. Lanthanides complexes were investigated using mainly absorption (UV-Vis and IR), luminescence and (1H, 13C i 31P) NMR spectroscopy. Absorption spectra of studied ligands with praseodymium, neodymium, holmium and erbium ions were measured in acetonitril solution and based on them complex stability constants, oscillator strength values and intensity parameters (Judd–Ofelt) were calculated. Excitation and luminescence spectra of europium and terbium ions with studied ligands were measured. In all Ln(III) complexes with P-oxide ligands, a sensitized luminescence of strong intensity was observed, as a result of an effective energy transfer from the P-oxide ligand to Ln(III) ion The selective excitation spectroscopy of Eu(III) ion in the range of the 5D0→7F0 electronic transition and luminescence lifetime measurements were used for the study of the complex speciation and solution equilibria of the europium systems. Solid state complexes were characterized using elemental analysis, FT-IR and NMR spectroscopy.
Description: Wydział Chemii: Zakład Ziem Rzadkich
URI: http://hdl.handle.net/10593/1044
Appears in Collections:Doktoraty (WCH)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
praca.pdf
  Restricted Access
2.53 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.