Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10876
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMoskwa, Leopold. Promotor-
dc.contributor.authorHasińska, Izabela-
dc.date.accessioned2014-05-30T12:35:43Z-
dc.date.available2014-05-30T12:35:43Z-
dc.date.issued2014-05-30-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/10876-
dc.descriptionWydział Prawa i Administracjipl_PL
dc.description.abstractPraca składa się z 11 rozdziałów, które przedstawiają: historię spółki cywilnej; spółkę, cywilną w prawach obcych; ewolucję spółki cywilnej w prawie polskim; aktualne stanowisko doktryny i orzecznictwa w przedmiocie charakteru prawnego spółki cywilnej; umowę spółki cywilnej jako źródło powstania stosunku spółki cywilnej; prawa i obowiązki wspólników; prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki cywilnej; stosunki majątkowe w spółce cywilnej; przekształcenie w aspekcie charakteru prawnego spółki cywilnej; wybrane aspekty sytuacji prawnej spółki cywilnej na tle Kodeksu karnego, ustaw administracyjnych, w tym podatkowych i Kodeksu karnego skarbowego; spółkę cywilną a spółkę cichą. Brak woli ustawodawcy w wyodrębnieniu spółki cywilnej od grona wspólników jest niezmienny już od czasu obowiązywania Kodeksu zobowiązań. Spółka cywilna nie jest ,,ułomną osobą prawną”, ponieważ nie ma ,,własnej” zdolności prawnej, status podmiotowy jednostek regulowanych przez art. 33¹ k.c. musi być wyznaczony przez treść obowiązujących norm prawnych. Ustawodawca używa określenia ,,spółka” dla określenia pewnych działań wspólników, determinowanych faktem istnienia ich wspólnego majątku, co nie oznacza jednak przyjęcia koncepcji podmiotowości prawnej tego stosunku.pl_PL
dc.description.abstractThe dissertation contains 11 chapters presenting: the history of a civil law partnership; civil law partnership according to foreign laws; the evolution of a civil law partnership in reference to the Polish legal system; current standpoint of the doctrine and juridical decisions regarding the legal status of a civil law partnership; a civil law partnership agreement as a source of establishing a civil law partnership relationship; rights and obligations of the partners; managing affairs and representing a civil law partnership, transformation regarding the legal character of a civil law partnership; selected aspects of a legal situation of a civil law partnership in reference to the Penal Code, administrative acts including the tax ones and Fiscal Penalty Code; a civil law partnership in comparison to a silent partnership. Since The Code of Liabilities is in force the legislator has lacked the will to separate the civil law partnership from the group of partners. A civil law partnership is not a “defective legal entity” because it does not have its „own” legal capacity, the subject status of entities regulated by the article 33¹ of the Civil Code must be determined by the content of valid legal norms. The legislator uses the term „partnership” to refer to certain actions of the partners, determined by the fact they share capital, which does not involves the acceptance of the legal subjectivity of such a relationship.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectspółka cywilnapl_PL
dc.subjectcivil law partnershippl_PL
dc.subjectstosunek prawnypl_PL
dc.subjectlegal relationshippl_PL
dc.subjectczłonkostwo a udziałpl_PL
dc.subjectmembership vs sharepl_PL
dc.subjectwspólnicy spółki cywilnejpl_PL
dc.subjectpartners of a civil law partnershippl_PL
dc.subjectwspólny majątekpl_PL
dc.subjectshared capitalpl_PL
dc.titleCharakter prawny spółki cywilnej na tle historycznym i prawnoporównawczympl_PL
dc.title.alternativeThe legal character of a civil law partnerships in respect of the historical background and comparative legal analysispl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Charakter prawny spółki cywilnej na tle historycznym i prawnoporównawczym Izabela Hasińska.pdf2.69 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.