Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10877
Title: Konstytucyjne prawa socjalne i ich dochodzenie na drodze sądowej w świetle Konstytucji RP
Other Titles: Constitutional social rights and their justiciability according to the Constitution of the Republic of Poland
Authors: Bryl, Katarzyna
Advisor: Kędzia, Zdzisław. Promotor
Keywords: prawa socjalne
social rights
dochodzenie przed sądem
justiciability
Issue Date: 30-May-2014
Abstract: Podstawowe pytanie postawione w pracy odnosi się do możliwości dochodzenia praw socjalnych wyrażonych w Konstytucji RP na drodze sądowej. W celu udzielenia odpowiedzi na to pytanie w rozprawie dokonano analizy treści tych praw oraz zbadano konstytucyjne procedury wymuszania realizacji konstytucyjnych praw człowieka. Interpretacja praw socjalnych została dokonana przy wykorzystaniu koncepcji minimalnej treści praw oraz trójdzielnej typologii obowiązków. W pracy zbadano w jakich przypadkach, w jaki sposób i w jakim zakresie sądy mogą zagwarantować realizację konstytucyjnych praw socjalnych. Poddano analizie m.in. sytuacje, w których zachodzi niezgodność ustawy z Konstytucją lub umowami międzynarodowymi. Zbadano też przypadki zaniechania ustawodawcy w zakresie uchwalenia ustawy dotyczącej praw socjalnych, której uchwalenie było nakazane przez Konstytucję. Ustalono, kiedy sądy powinny bezpośrednio stosować konstytucyjne prawa socjalne, a kiedy – powinny zwrócić się z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego. W pracy przeanalizowano również, jaki jest w poszczególnych przypadkach wpływ rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego (dotyczącego w szczególności zgodności ustawy z konstytucyjnymi prawami socjalnymi) na orzeczenia sądów.
The central question of the doctoral thesis is whether the social rights enshrined in the Constitution of the Republic of Poland are justiciable. To answer this question I analyse the content of these rights and examine constitutional procedures of enforcing constitutional rights. I interpret constitutional social rights using the concept of minimum core content and tripartite typology of obligations. I consider in which cases and in which ways courts may guarantee the realization of constitutional social rights. Firstly, I analyze the situation of the statute non-conformity to the Constitution or international agreement. Secondly, I examine the situation of the legislator’s omission to pass a statute, which is required by the Constitution. I elaborate in which situations courts should apply constitutional social rights directly and in which situations courts should refer a question of law to the Constitutional Tribunal. Finally, I examine the impact of the judgment of Constitutional Tribunal on others courts decisions.
Description: Wydział Prawa i Administracji: Katedra Prawa Konstytucyjnego
URI: http://hdl.handle.net/10593/10877
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doktorat Katarzyna Bryl PDF.pdf
  Restricted Access
2.35 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.