Konstytucyjne prawa socjalne i ich dochodzenie na drodze sądowej w świetle Konstytucji RP

dc.contributor.advisorKędzia, Zdzisław. Promotor
dc.contributor.authorBryl, Katarzyna
dc.date.accessioned2014-05-30T12:36:31Z
dc.date.available2014-05-30T12:36:31Z
dc.date.issued2014-05-30
dc.descriptionWydział Prawa i Administracji: Katedra Prawa Konstytucyjnegopl_PL
dc.description.abstractPodstawowe pytanie postawione w pracy odnosi się do możliwości dochodzenia praw socjalnych wyrażonych w Konstytucji RP na drodze sądowej. W celu udzielenia odpowiedzi na to pytanie w rozprawie dokonano analizy treści tych praw oraz zbadano konstytucyjne procedury wymuszania realizacji konstytucyjnych praw człowieka. Interpretacja praw socjalnych została dokonana przy wykorzystaniu koncepcji minimalnej treści praw oraz trójdzielnej typologii obowiązków. W pracy zbadano w jakich przypadkach, w jaki sposób i w jakim zakresie sądy mogą zagwarantować realizację konstytucyjnych praw socjalnych. Poddano analizie m.in. sytuacje, w których zachodzi niezgodność ustawy z Konstytucją lub umowami międzynarodowymi. Zbadano też przypadki zaniechania ustawodawcy w zakresie uchwalenia ustawy dotyczącej praw socjalnych, której uchwalenie było nakazane przez Konstytucję. Ustalono, kiedy sądy powinny bezpośrednio stosować konstytucyjne prawa socjalne, a kiedy – powinny zwrócić się z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego. W pracy przeanalizowano również, jaki jest w poszczególnych przypadkach wpływ rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego (dotyczącego w szczególności zgodności ustawy z konstytucyjnymi prawami socjalnymi) na orzeczenia sądów. pl_PL
dc.description.abstractThe central question of the doctoral thesis is whether the social rights enshrined in the Constitution of the Republic of Poland are justiciable. To answer this question I analyse the content of these rights and examine constitutional procedures of enforcing constitutional rights. I interpret constitutional social rights using the concept of minimum core content and tripartite typology of obligations. I consider in which cases and in which ways courts may guarantee the realization of constitutional social rights. Firstly, I analyze the situation of the statute non-conformity to the Constitution or international agreement. Secondly, I examine the situation of the legislator’s omission to pass a statute, which is required by the Constitution. I elaborate in which situations courts should apply constitutional social rights directly and in which situations courts should refer a question of law to the Constitutional Tribunal. Finally, I examine the impact of the judgment of Constitutional Tribunal on others courts decisions.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/10877
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectprawa socjalnepl_PL
dc.subjectsocial rightspl_PL
dc.subjectdochodzenie przed sądempl_PL
dc.subjectjusticiabilitypl_PL
dc.titleKonstytucyjne prawa socjalne i ich dochodzenie na drodze sądowej w świetle Konstytucji RPpl_PL
dc.title.alternativeConstitutional social rights and their justiciability according to the Constitution of the Republic of Polandpl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL

Files

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego