Konstytucyjne prawa socjalne i ich dochodzenie na drodze sądowej w świetle Konstytucji RP

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014-05-30

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Constitutional social rights and their justiciability according to the Constitution of the Republic of Poland

Abstract

Podstawowe pytanie postawione w pracy odnosi się do możliwości dochodzenia praw socjalnych wyrażonych w Konstytucji RP na drodze sądowej. W celu udzielenia odpowiedzi na to pytanie w rozprawie dokonano analizy treści tych praw oraz zbadano konstytucyjne procedury wymuszania realizacji konstytucyjnych praw człowieka. Interpretacja praw socjalnych została dokonana przy wykorzystaniu koncepcji minimalnej treści praw oraz trójdzielnej typologii obowiązków. W pracy zbadano w jakich przypadkach, w jaki sposób i w jakim zakresie sądy mogą zagwarantować realizację konstytucyjnych praw socjalnych. Poddano analizie m.in. sytuacje, w których zachodzi niezgodność ustawy z Konstytucją lub umowami międzynarodowymi. Zbadano też przypadki zaniechania ustawodawcy w zakresie uchwalenia ustawy dotyczącej praw socjalnych, której uchwalenie było nakazane przez Konstytucję. Ustalono, kiedy sądy powinny bezpośrednio stosować konstytucyjne prawa socjalne, a kiedy – powinny zwrócić się z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego. W pracy przeanalizowano również, jaki jest w poszczególnych przypadkach wpływ rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego (dotyczącego w szczególności zgodności ustawy z konstytucyjnymi prawami socjalnymi) na orzeczenia sądów.
The central question of the doctoral thesis is whether the social rights enshrined in the Constitution of the Republic of Poland are justiciable. To answer this question I analyse the content of these rights and examine constitutional procedures of enforcing constitutional rights. I interpret constitutional social rights using the concept of minimum core content and tripartite typology of obligations. I consider in which cases and in which ways courts may guarantee the realization of constitutional social rights. Firstly, I analyze the situation of the statute non-conformity to the Constitution or international agreement. Secondly, I examine the situation of the legislator’s omission to pass a statute, which is required by the Constitution. I elaborate in which situations courts should apply constitutional social rights directly and in which situations courts should refer a question of law to the Constitutional Tribunal. Finally, I examine the impact of the judgment of Constitutional Tribunal on others courts decisions.

Description

Wydział Prawa i Administracji: Katedra Prawa Konstytucyjnego

Sponsor

Keywords

prawa socjalne, social rights, dochodzenie przed sądem, justiciability

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego