Nowe ujęcie zakazu nadużywania pozycji dominującej

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-07-18
Editor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Title alternative
The New Approach to the Abuse of a Dominant Position
Abstract
Celem opracowania jest analiza zaganień prawnych związanych z nowym ujęciem zakazu nadużywania pozycji dominującej w amerykańskim prawie antytrustowym, w prawie ochrony konkurencji Unii Europejskie oraz w prawie polskim. Podstawowymi założeniami niniejszego opracowania są cztery następujące tezy: 1) zakaz nadużywania pozycji dominującej jako praktyka ograniczająca konkurencję w większości systemów prawnych ochrony konkurencji ma charakter zakazu per se. W konsekwencji obowiązującej przepisy co do zasady nie przewidują względności tego zakazu; 2) badania empiryczne, przede wszystkim z obszaru nauk ekonomicznych prowadzą do wniosku, że w określonych sytuacjach nadużycie pozycji dominującej przez przedsiębiorcę znajduje swoje określone uzasadnienie ekonomiczne, to znaczy niesie za sobą szereg korzyści ekonomicznych, przy jednoczesnym braku bądź niewielkim naruszeniu konkurencji na rynku; 3) wobec wskazań ekonomistów w zakresie korzystnego ogólnego efektu stosowania określonych praktyk stanowiących nadużycie pozycji dominującej w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji, konieczna staje się modernizacja zakazu nadużywania pozycji dominującej, polegająca na jego relatywizacji; 4) aktualnie we wszystkich systemach prawnych ochrony konkurencji, w tym w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Unii Europejskiej oraz w Polsce, występują określone środki (prawne mechanizmy) relatywizacji zakazu nadużywania pozycji dominującej, niemniej konieczne są dalsze prace nad nowym ujęciem tego zakazu.
The aim of the thesis is to analyze legal issues concerning the new approach to the abuse of a dominant position in U.S. antitrust law and in E.U. and Polish competition law. The are four basic arguments of this thesis: 1) abuse of a dominant position in most of competition law systems takes a form of per se prohibition. In result there are no legal provisions that provide relativisation of that prohibition; 2) empirical studies, mostly in the field of economics give basis for the conclusion that in certain situations abuse of a dominant position could have an economic sense – it causes some positive economic effects and simultaneously none or small anti-competitive effects; 3) regarding economic studies about positive effects of some anticompetitive practices that take form of the abuse of a dominant position, it is essential to apply new approach to that prohibition by providing some exceptions for certain practices; 4) in all legal systems of competition law, including U.S. antitrust law, E.U. and Polish competition law there are certain means (legal mechanisms) of providing exceptions to the abuse of a dominant position, though further modernization of this prohibition is needed.
Description
Wydział Prawa i Administracji: Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego
Sponsor
Keywords
publiczne prawo gospodarcze, competition law, prawo ochrony konkurencji, antitrust law, nadużywanie pozycji dominującej, abuse of a dominant position
Citation
DOI
Alternative location
Creative Commons License