Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11689
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPohl, Łukasz. Promotor-
dc.contributor.authorKowalewska, Magdalena-
dc.date.accessioned2014-09-26T11:41:44Z-
dc.date.available2014-09-26T11:41:44Z-
dc.date.issued2014-09-26-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/11689-
dc.descriptionWydział Prawa i Administracjipl_PL
dc.description.abstractRozprawa dotyczy problemu zamiaru ewentualnego w polskim prawie karnym. Konstrukcja tej formy zamiaru jest jedną z najbardziej spornych kwestii zarówno wśród doktryny, jak i orzecznictwa polskiego prawa karnego. W polskim kodeksie karnym zamiar ewentualny został ukonstytuowany jego jedna z form umyślności i uregulowany jako przewidywanie przez sprawcę możliwości popełnienia czynu zabronionego oraz godzenie się na popełnienie tego czynu. Zarówno świadomość sprawcy, jak i jego stosunek wolicjonalny wobec popełnienia czynu zabronionego mają swe psychologiczne podłoże. W związku z tym niezbędne jest analizowanie istoty zamiaru ewentualnego w oparciu również o naukę psychologii. Ze względu na to, podstawowym celem niniejszej rozprawy stała się weryfikacja hipotezy, iż możliwe jest ujęcie zamiaru ewentualnego w kategoriach procesów psychicznych sprawcy – poznawczych, emocjonalnych i motywacyjnych. Praca składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy z nich ukazuje historyczne korzenie dolus eventualis oraz drogę od obiektywnej odpowiedzialności karnej ku współczesnym formom strony podmiotowej. W drugim rozdziale rozprawy zostały zaprezentowane wcześniejsze ujęcia zamiaru ewentualnego w kolejnych polskich kodeksach karnych. Ponadto rozdział drugi przedstawia konstrukcję zamiaru ewentualnego w niemieckim, austriackim i francuskim prawie karnym. W rozdziale tym zostały zaprezentowane również główne koncepcje próbujące tłumaczyć istotę zamiaru ewentualnego. Kluczową częścią rozprawy jest rozdział trzeci. Zawiera on zarys modelu kształtowania się zamiaru ewentualnego, który został oparty na prawdopodobnych procesach psychicznych sprawcy oraz podobne modele zamiaru bezpośredniego i świadomej nieumyślności. W rozdziale czwartym zaprezentowano podstawowe problemy wiążące się z konstrukcją zamiaru ewentualnego oraz ich możliwe rozwiązanie. Wreszcie ostatni z rozdziałów pracy stanowi próbę przełożenia ustaleń poczynionych we wcześniejszych rozdziałach na grunt praktyki prawa karnego.pl_PL
dc.description.abstractThe dissertation concerns the problem of conditional intention in polish penal law. The construct of conditional intention is one of the most controversial point among polish doctrine of penal law, as well as among judiciary. In polish penal code from year 1997 it has been constituted as one of the intent form and regulated as foreseeing the possibility to commit a crime and agreeing for it. Both perpetrator’s awareness and his volitional attitude towards commitment of crime have psychological background. Thus it is essential to analyse conditional intention on the base of psychology. Taking it into consideration the main aim of this doctoral thesis was to verify hypothesis that it is possible to interpret conditional intention in the categories of perpetrator’s psychological processes – cognitive, emotional and motivational. The dissertation consists of five chapters. Chapter one shows the historical roots of dolus eventualis and the way from objective penal liability to contemporary forms of mens rea. In the second chapter previous regulations of conditional intention in polish penal codes are presented. Moreover chapter two outlines dolus evetualis in German, Austrian and French penal law. Also the main conceptions of conditional intention are presented in this part of thesis. The crucial part of dissertation is chapter three. It contains the model of dolus evetualis formation based on probable perpetrator’s psychological processes and similar models constructed for direct intention and recklessness. The forth chapter presents the main problems and its possible answers connected to the construct of conditional intention. Finally, dissertation’s last chapter is a trial to transfer the findings from the thesis to possible ground of practice of criminal law.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectprawo karnepl_PL
dc.subjectpenal lawpl_PL
dc.subjectzamiar ewentualnypl_PL
dc.subjectconditional intentionpl_PL
dc.subjectstrona podmiotowapl_PL
dc.subjectmens reapl_PL
dc.subjectprocesy psychicznepl_PL
dc.subjectpsychological processespl_PL
dc.titleZamiar ewentualny w świetle psychologiipl_PL
dc.title.alternativeConditional intention in the light of psychologypl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Magdalena Kowalewska - Zamiar ewentualny w świetle psychologii.pdf1.86 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.