Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1187
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKardyni-Pelikánová, Krystyna-
dc.date.accessioned2011-07-15T11:16:05Z-
dc.date.available2011-07-15T11:16:05Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationPORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 8, 2011, s. 17-32.pl_PL
dc.identifier.issn1733-165X-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/1187-
dc.description.abstractAutorka, stawiając pytanie o zasadność pojęcia Europy Środkowej, przypomina historię różnic poglądowych pomiędzy czeskimi a polskimi uczonymi na temat (nie)istnienia wspólnoty na tym terytorium: ci pierwsi w XIX wieku głosili ideę panslawizmu, w 30-tych latach XX wieku potrzebę syntezy kultur i literatur słowiańskich, a po II wojnie światowej przeciwstawiali słowiańskość Zachodowi, co wywoływało krytykę tych drugich. Stąd wynika odmienne rozumienie obszaru środkowoeuropejskiego – w Czechach przeważnie lokowanego w granicach Austro-Węgier, zaś w Polsce pojmowanego znacznie szerzej. Natomiast pewnego rodzaju spójny wyróżnik Europy Środkowej można znaleźć w literaturze, przytaczany bywa szczególnie gatunek powieści (np. Kafki, Haška, Musila, Gombrowicza), poprzedzony – jak przypomina autorka – polską gawędą i popularnym w Polsce szkicem fizjologicznym. Zawarty w nich element humoru, przeszedł w stadium satyry, a następnie groteski, tworząc dzięki temu niepowtarzalny odcień humoru środkowoeuropejskiego, często określanego jako drugi wyróżnik omawianego terytorium. Zdaniem autorki, środkowoeuropejska specyfika ściśle związana jest z kodem euroatlantyckim, a w tym właśnie kontekście zawsze powinna być rozpatrywana.pl_PL
dc.description.abstractBy means of posing the question about the validity of the concept of Central Europe the author recalls the history of different outlooks of Czech and Polish researchers on the existence of a community on this territory or lack thereof. The former were in favour of panslavism in the 19th century, the need for a synthesis of Slavic cultures and literatures in the 30s of the 20th century, whereas after the II World War they set slavism against the West which evoked criticism from the latter. Thus arises a different understanding of the Central European territory. The Czech mainly situated it within the borders of Austria-Hungary, whereas in Poland it was understood as much broader. However, some sort of a common distinguisher of Central Europe can be found in literature where it is mainly present in the novel (e.g. Kafka, Hašek, Musil, Gombrowicz) preceded by – as the author reminds – the Polish story (gawęda) and physiological essay popular in Poland. The element of humour in it has trangressed to satire and then grotesque creating the unique type of Central European humour often called the second distinguisher of the territory in question. According to the author the peculiarity of the Central European region is strictly connected with the Euroatlantic code and should be always analysed within this context.pl_PL
dc.publisherWydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAMpl_PL
dc.subjectEuropa Środkowa i Wschodniapl_PL
dc.subjectwspólnotapl_PL
dc.subjectliteratury słowiańskiepl_PL
dc.subjectliteratura polskapl_PL
dc.subjectgawędapl_PL
dc.subjectszkic fizjologicznypl_PL
dc.subjectgeopoetykapl_PL
dc.subjecthumor środkowoeuropejskipl_PL
dc.subjectCentral and Eastern Europepl_PL
dc.subjectcommonwealthpl_PL
dc.subjectSlavic literaturespl_PL
dc.subjectPolish literaturepl_PL
dc.subjectgeopoeticspl_PL
dc.subjecttalepl_PL
dc.subjectphysiologic sketchpl_PL
dc.subjectCentral European humourpl_PL
dc.titleOsobliwości środkowoeuropejskiej przestrzeni literackiej: ironiczni moraliści i ludyczni myślicielepl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Porównania, 2011, nr 8

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kardyni-Pelikanova.pdf579.64 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.