Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11925
Title: Edukacja seksualna w socjoterapii
Other Titles: Sexual education in sociotherapy
Authors: Jankowiak, Barbara
Gulczyńska, Anna
Keywords: Socjoterapia
Sociotherapy
Edukacja seksualna
Sexual education
Neodidagmata
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu
Citation: Neodidagmata, nr 35, 2013, s. 21-32
Abstract: Autorki analizują siedem głównych modeli (paradygmatów, wzorców) z refleksji dotyczących reformy szkolnictwa. Zgodnie z przyjętymi w literaturze założeniami, socjoterapia realizuje zarówno cele terapeutyczne, jak i rozwojowe oraz edukacyjne. Edukacyjny i rozwojowy charakter oddziaływań jest szczególnie istotny właśnie w tej formie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ze względu na grupy, do których kierowane są owe oddziaływania pomocowe. Grupy docelowe zajęć socjoterapeutycznych stanowią dzieci i młodzież. Dlatego sensowne wydaje się podejmowanie kwestii związanych z funkcjonowaniem psychoseksualnym człowieka na różnych etapach jego rozwoju. Seksualność jest istotnym atrybutem każdego, mimo to mówienie, a tym bardziej edukowanie w tym obszarze wydaje się stanowić trudność dla wielu dorosłych – zarówno rodziców, jak i nauczycieli. W niniejszej pracy podjęto starania, aby wskazać znaczenie odpowiedniego podejmowania zagadnień z zakresu edukacji seksualnej podczas działań socjoterapeutycznych.
The author analyzes seven main models (paradigms, patterns) of reflecting on educational reform. According to the assumptions adopted in the literature, sociotherapy is also provided as a therapeutic means of achieving educational targets. It seems that the educational and developmental nature of such interaction is particularly important in this psychological and pedagogical field because of the group to which this kind of assistance is provided. Children and young people constitute target groups of socio-therapeutic activities, which is why it is extremely important to deal with issues related to their psychosexual functioning. Sexuality is an essential attribute of every human being although it seems to be a problem for many adults – both parents and teachers. The idea of this paper is to indicate the importance of addressing the appropriate issues connected with sex education in socio-therapeutic activities.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11925
DOI: 10.14746/nd.2013.35.2
ISBN: 978-83-232-2685-7
ISSN: 0077-653X
Appears in Collections:Neodidagmata, nr 35, 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jankowiak-Edukacja-21-32.pdf209.62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.