Neodidagmata, nr 35, 2013

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Metoda immersyjno-medialna – edukacja ery Singularity
  (Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, 2013) Bestrzyński, Wiesław; Szymiec, Robert
  Artykuł prezentuje nową metodę nauczania zaprojektowaną dla nadchodzącej ery Singularity. Polega ona na zanurzeniu w mediach, połączonym z eksploracją Internetu. Redefiniuje również rozumienie uczenia się i kompetencji w erze integracji człowieka z komputerem. Metoda wykorzystuje istniejące motywacje i preferencje uczniów, uruchamiając nabywanie języka zamiast klasycznego nauczania.
 • Item
  Polska w edukacyjnej przestrzeni Second Life
  (Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, 2013) Topol, Paweł
  W artykule przedstawiono polskie inicjatywy edukacyjne w świecie wirtualnym Second Life (SL), w tym projekt Second Poland z replikami kilku polskich miast, a właściwie ich starówkami. Najczęściej był to rynek z okolicznymi kamienicami i uliczkami. Ponadto autor prezentuje polskich nauczycieli akademickich na VIRTLANTIS (wyspie w SL poświęconej nieodpłatnej nauce języków), a także Languagelab (największą komercyjną szkołę języka angielskiego, działającą całkowicie wirtualnie w SL). Autor opisuje też dwa polskie przykłady akademickie: Second UMCS (wirtualny kampus uniwersytetu lubelskiego) oraz Academia Electronica (powstała w 2007 roku, istniejąc na kształt Uniwersytetu działającego w sieci). Dwa z wymienionych projektów - Second Poland oraz Second UMCS - zostały zawieszone, jednak nie można o nich nie wspominać ze względu na ich niepodważalne znaczenie wśród polskich aplikacji w historii trójwymiarowych światów wirtualnych.
 • Item
  W. Skrzydlewski , S. Dylak (red.), Media, edukacja, kultura: W stronę edukacji medialnej
  (Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, 2013) Piotrowski, Eugeniusz
  Recenzja publikacji prezentującej zbiór artykułów dot. problematyki edukacji medialnej i edukacyjnych zastosowań mediów. Autor podkreśla walor powiązania tematyki z aspektami kulturowymi i transformacyjnymi, z problemami globalizacji, ale też i z kwestiami rozwoju osobistego w kontekście mediów i nowoczesnych technologii informacyjnych. Zwraca uwagę na przydatność opisów metodyki wykorzystania mediów.
 • Item
  L. Van Lier, The Ecology and Semiotics of Language Learning. A sociocultural perspective
  (Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, 2013) Szymiec, Robert
  Recenzja książki prezentującej nowatorskie podejście do istoty języka i metodyki nauczania języka. Autor podkreśla walor powiązania teorii z wnioskami płynącymi dla praktyki edukacyjnej. Innowacyjność recenzowanej książki ma swe źródło w interdyscyplinarnym, socjokulturowym, ekologicznym i prakseologicznym podejściu do problematyki uczenia się języka.
 • Item
  Techniki cyfrowe rejestracji obrazu i eksperyment chemiczny w nowoczesnych mediach
  (Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, 2013) Jagodziński, Piotr; Wolski, Robert
  W artykule przedstawiono wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych do prezentacji eksperymentów chemicznych. Opisano zastosowanie technik cyfrowych do realizacji filmów edukacyjnych z chemii. Zaprezentowano zalety technologii internetowych oraz wykorzystanie urządzeń mobilnych w nauczaniu chemii. Omówiono zastosowanie naturalnego interfejsu użytkownika jakim jest Kinect do tworzenia wirtualnego laboratorium chemicznego. Zestawiono wyniki badań nad przydatnością edukacyjną opisanych środków dydaktycznych.
 • Item
  Rola otwartych zasobów edukacyjnych w kształtowaniu nowego paradygmatu w edukacji
  (Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, 2013) Pietrzykowski, Adam
  Współcześnie edukacja znajduje się w stadium paradygmatycznej zmiany. Zarówno bowiem warstwa społeczno-kulturowa jak i oddziałująca na nią warstwa technologiczna podlegają nieustannym zmianom o niespotykanej wcześniej dynamice. Sytuacja ta spowodowała, iż całe edukacyjne uniwersum przechodzi właśnie transformację prowadzącą do ukształtowania się "nowego ładu edukacyjnego”. Jednym z istotnych elementów współkonstytuujących jego kształt jest bez wątpienia fenomen otwartych zasobów edukacyjnych, których rola w tym zakresie wydaje się szczególnie wieloaspektowa.
 • Item
  Pedagogika 2.0. O potrzebie kształcenia specjalistów z zakresu e-learningu
  (Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, 2013) Walter, Natalia
  Obserwowany rozwój uczelni wyższych w kierunku wykorzystania Internetu w edukacji tworzy jednocześnie potrzebę kształcenia osób mogących w sposób kompleksowy organizować nauczanie on-line. Oprócz często wskazywanych kompetencji informatycznych, tacy specjaliści powinni charakteryzować się kompetencjami z zakresu pedagogiki (w tym dydaktyki) oraz psychologii uczenia się. Jednoczesna dogłębna znajomość metod kształcenia on-line oraz wiedza na temat dostosowania ich do treści, celów, efektów, sposobów oceniania oraz ewaluacji tworzy nową jakość, która jest coraz bardziej pożądana na rynku pracy. W artykule szczegółowo uzasadniono potrzebę kształcenia specjalistów z zakresu e-learningu, którą oparto na aktualnym stanie wiedzy pedagogicznej oraz na bieżących obserwacjach i analizach.
 • Item
  ‘Why are they so boring?’ – educational context of computer games in design and research perspectives
  (Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, 2013) Stasieńko, Jan
  Można powiedzieć, że gry elektroniczne od samych swoich początków posiadały istotny kontekst edukacyjny. W przeszło czterdziestoletniej historii wielokrotnie spierano się o to, czy mogą one mieć takie walory, czy też wręcz przeciwnie, w ogóle ich nie posiadają lub też przynoszą odwrotny skutek, który niewybrednie określano jako „ogłupiająco-demoralizujący”. Artykuł dokonuje przeglądu najważniejszych osiągnięć w dziedzinie gier edukacyjnych, uwzględniając zarówno stanowiska badawcze, jak i praktykę kreacji gier. W tekście zajmę się takimi zagadnieniami, jak wymiary edukacji w grach, czy dyskusja nad wartością edukacyjną gier w perspektywie opinii ich przeciwników i zwolenników. Dokonam przeglądu ustaleń terminologicznych oraz opiszę typy gier edukacyjnych i kryteria ich wyróżniania. Odniosę się do relacji między gatunkiem gry a kwestią jej edukacyjności. Przeanalizuję technologiczne aspekty gier edukacyjnych, a także zajmę się możliwościami budowania wartości edukacyjnej w grach za pośrednictwem strategii rywalizacyjnych.
 • Item
  Edukacja seksualna w socjoterapii
  (Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, 2013) Jankowiak, Barbara; Gulczyńska, Anna
  Autorki analizują siedem głównych modeli (paradygmatów, wzorców) z refleksji dotyczących reformy szkolnictwa. Zgodnie z przyjętymi w literaturze założeniami, socjoterapia realizuje zarówno cele terapeutyczne, jak i rozwojowe oraz edukacyjne. Edukacyjny i rozwojowy charakter oddziaływań jest szczególnie istotny właśnie w tej formie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ze względu na grupy, do których kierowane są owe oddziaływania pomocowe. Grupy docelowe zajęć socjoterapeutycznych stanowią dzieci i młodzież. Dlatego sensowne wydaje się podejmowanie kwestii związanych z funkcjonowaniem psychoseksualnym człowieka na różnych etapach jego rozwoju. Seksualność jest istotnym atrybutem każdego, mimo to mówienie, a tym bardziej edukowanie w tym obszarze wydaje się stanowić trudność dla wielu dorosłych – zarówno rodziców, jak i nauczycieli. W niniejszej pracy podjęto starania, aby wskazać znaczenie odpowiedniego podejmowania zagadnień z zakresu edukacji seksualnej podczas działań socjoterapeutycznych.
 • Item
  Kształcenie nauczycieli muzyki w zakresie edukacji medialnej
  (Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, 2013) Rosiński, Adam
  Autor publikacji, świadomy niedostatku fachowej literatury dotyczącej związków pedagogiki muzycznej i informatyki, stawia sobie dwa cele: przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu informatyki muzycznej oraz przedstawienie ćwiczeń opartych na pracy z komputerem, stworzonych specjalnie z myślą o rozwoju muzycznym ucznia, dotyczącym szybszego przyswajania materiału i ogólnym wzroście zainteresowania przedmiotem. Przeprowadzone badania wskazują na nowatorski kierunek kształcenia nauczycieli muzyki, który ma na celu nauczenie sprawniejszego posługiwania się technologiami cyfrowymi podczas zajęć muzycznych. Tematyka łączy w całość dziedziny specjalistyczne, w tym: pedagogikę, informatykę, edukację medialną oraz edukację muzyczną, których dogłębna znajomość przez nauczycieli muzyki niewątpliwie poszerza ich wszechstronność i warsztat pracy, nie pozostając bez wpływu na wysoką jakość rezultatów.
 • Item
  Rozwój kompetencji pedagogicznych nauczycieli akademickich - potrzeby i działania
  (Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, 2013) Wach-Kąkolewicz, Anna
  W obliczu reform w uczelni wyższej kładącej nacisk na kształtowanie kompetencji takich jak otwartość, innowacyjność, mobilność, umiejętność współpracy, krytycznego myślenia i uczenia się przez całe życie istnieje potrzeba pochylenia się nad uwarunkowaniami rozwoju tych cech i umiejętności. Jednym z kluczowych czynników wpływających na kompetencje absolwentów, a w dalszej perspektywie także pracowników, są kompetencje pedagogiczne nauczycieli akademickich, którzy planując i organizując zajęcia dydaktyczne w określony sposób przyczyniają się lub nie przyczyniają się do kształtowania pożądanych kompetencji na rynku pracy. W polskich uczelniach wyższych z jednej strony podkreśla się jakość kształcenia, z drugiej jednak strony promuje się naukowo – badawczą sferę działalności nauczycieli, spychając kształtowanie i doskonalenie kompetencji pedagogicznych na boczny tor. Brak wsparcia w postaci szkoleń, konferencji metodycznych, seminariów oraz gratyfikacji za osiągnięcia dydaktyczne sprawia, że nauczyciele często nie mają motywacji, ani świadomości potrzeby zmiany ani też możliwości rozwijania swoich kompetencji pedagogicznych. Celem artykułu jest podkreślenie znaczenia kształtowania i doskonalenia kompetencji pedagogicznych nauczycieli akademickich w kontekście potrzeb zmiany profilu absolwenta. Zamiarem jest także opisanie modelu kompetencji pedagogicznych w świetle współczesnej literatury oraz wskazanie, w jaki sposób kompetencje te rozwijane są w uczelniach zagranicznych. Dopełnieniem artykułu jest także charakterystyka działań podejmowanych w kontekście rozwijania kompetencji nauczycielskich na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego