Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12443
Title: Modyfikacja kodeksowych ograniczeń członków zarządu wobec sp. z o.o. w przypadku upadłości spółki
Authors: Jurkiewicz, Dariusz
Keywords: zarząd
członkowie zarządu
ograniczenia członków zarządu
ograniczenia zarządu
upadłość sp. z o.o.
upadłość spółki
the management board
the board
limitations of members of the management board
limitations of the management board
bankruptcy of a limited liability company
bankruptcy of a company
Issue Date: 2014
Publisher: Mage.pl
Citation: Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 3 s. 86-99
Abstract: Przedmiotem artykułu jest analiza ograniczeń członków zarządu wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych w przypadku upadłości spółki. W artykule omówiono ograniczenia członków zarządu wynikające z kodeksu spółek handlowych tj. ograniczenia wynikające z kompetencji zarządu, konieczności uzyskania zgody innych członków zarządu, oraz sytuacji kolizyjnych (np. konfliktu interesów). Do ograniczeń kodeksowych członków zarządu nie zakwalifikowano prawa kontroli nad zarządem, które niektórzy autorzy wymieniają jako ograniczenie zarządu, czy członków zarządu, ponieważ taka kontrola nie może być traktowana, jako ograniczenie. W artykule dokonano podziału ograniczeń członków zarządu na te dotyczące pełnionej funkcji członka zarządu oraz wynikające z uprawnień osobistych członków zarządu. Następnie dokonano analizy ograniczeń kodeksowych członków zarządu na tle przepisów prawa upadłościowego i naprawczego na etapie postępowania zabezpieczającego postępowanie o ogłoszenie upadłości i dalej w przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, jak i w przypadku ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku spółki. Analiza ta pozwala stwierdzić, że Prawo upadłościowe i naprawcze można zakwalifikować, jako pozakodeksowe źródło ograniczeń członków zarządu. Należy stwierdzić, że członkowie zarządu w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego tracą lub mogą utracić możliwość zarządu majątkiem spółki w części lub w całości, mimo, że dalej pełnią swe funkcje. Dokonana analiza wskazuje, że źródła ograniczeń członków zarządu wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to nie tylko te wskazane w art. 207 k.s.h., ale także inne ograniczenia wynikające lub mogące wynikać np. z Prawa upadłościowego i naprawczego. Zatem katalog ograniczeń członków zarządu w ich relacjach ze spółką wskazany w art. 207 k.s.h. nie jest katalogiem zamkniętym.
Subject of the article is an analysis of restrictions/limitations regarding members of the management board towards a company with a limited liability, specified by the Commercial Companies Code (Kodeks Spółek Handlowych - KSH), in case of company’s bankruptcy. In the article there are elaborated limitations of members of the management board resulting from the Commercial Companies Code i.e. limitations resulting from competence of the management board, necessity of receiving consents of other members of the board, and situations of conflict (e.g. conflict of interests). A right to control of the management board, which is pointed by some authors as limitation of the management board or members of the management board, was not classified as such limitation of members of the management board, since a control cannot be treated as limitation. In the article, limitations of members of the management board were divided into limitations concerning performed function as a member of the management board and those resulting from personal rights of members of the management board. Then there was done an analysis of the code limitations regarding members of the management board on the background of provisions of the Bankruptcy and Rehabilitation Law (Prawo upadłościowe i naprawcze) on the stage of a proceeding securing the bankruptcy proceeding and further in the case of declaration of bankruptcy open to an arrangement (upadłość układowa) and in the case of declaration of bankruptcy involving liquidation company’s assets (upadłość likwidacyjna). This analysis leads to the conclusion, that the Bankruptcy and Rehabilitation Law can be qualified as other than the Code (KSH) source (other source of law) of limitations of members of the management board. It should be noted that members of the management board in case of declaration of bankruptcy lose or can lose the possibility of management of company’s assets in part or in whole, despite they continue to perform their functions as members of the management board. The analysis indicates that sources of limitations of members of the management board towards a limited liability company, are not only those pointed in article 207 of the Commercial Companies Code, but also other limitations resulting or which may result e.g. from the Bankruptcy and Rehabilitation Law. Thus, a catalog of limitations of members of the management board in their relations with a company pointed in article 207 of the Commercial Companies Code is not full or exclusive.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12443
ISSN: 2084-0403
Appears in Collections:Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jurkiewicz_Modyfikacja kodeksowych ograniczeń członków zarządu wobec sp. z o.o. w przypadku upadłości spółki.pdf354.44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.