Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12716
Title: Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych. Z teorii i praktyki pracy socjalnej
Editors: Włodarczyk, Ewa
Cytlak, Izabela
Keywords: praca socjalna
krytyczne sytuacje życiowe
pomoc społeczna
social work
social assistance
critical life situations
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Series/Report no.: Psychologia i Pedagogika;nr 165
Abstract: Publikacja ta, w swych założeniach, ma być kompendium wiedzy na temat doświadczanych przez ludzi niełatwych sytuacji życiowych. Jej konstrukcja wyznaczona jest art. 7 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (stan prawny: 2010 rok). Poruszana tu problematyka (w postaci refleksji o charakterze teoretycznym i towarzyszącego jej opisu praktykowanych w Polsce form pomocy) dotyczy następujących kwestii: ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, sieroctwo, przemoc w rodzinie, ochrona macierzyństwa, ochrona wielodzietności, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, handel ludźmi, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa oraz klęska żywiołowa lub ekologiczna.
This publication's structure has been determined by Article 7 of the Law on Social Assistance of 12 March 2004 (the legal state valid for 2010); thus subject areas are arranged here according to its order. The problems discussed in the book (in the form of reflection on the theoretical character and the accompanying description of the forms of assistance offered in Poland) thus concerns the following questions: poverty, unemployment, orphanhood, violence in family, protection of maternity, protection of families with many children, disabilities, chronic or severe disease, helplessness in the matters of child care and upbringing and in running a household, especially in one-parent families and in those with many children, trafficking of people, lack of abilities to adapt to life of youth who leave foster and educational institutions, difficulties with integrating of foreigners, who have obtained the status of exiles in the Republic of Poland or additional protection, difficulties with adaptation to life of those who have been released from prisons, alcoholism, drug addiction, unexpected events as well as crises and natural and ecological disasters.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12716
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wlodarczyk E._, Cytlak I._ Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych.pdf2.5 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.