Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12881
Title: Domniemanie konstytucyjności ustaw w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Other Titles: The Presumption of Constitutionality of Statutes in the United States of America
Authors: Ziński, Tomasz
Advisor: Krasowski, Krzysztof. Promotor
Keywords: Domniemanie konstytucyjności
Presumption of constitutionality
Sądowa wstrzemięźliwość
Judicial selfrestraint
Kontrola konstytucyjności
Judicial review
US Supreme Court
Sąd Najwyższy USA
Issue Date: 7-Apr-2015
Abstract: Rozprawa doktorska podejmuje problematykę jednej z reguł prawnych, wykształconych w praktycje jurysdykcyjnej Sądu Najwyższego, rządzących procesem konstytucyjnego wyrokowania, tj. zasady domniemania konstytucyjności. Zgodnie z jej treścią Sąd Najwyższy utrzyma w mocy kwestionowaną regulację normatywną, chyba że sprzeczność ustawy zostanie udowodniona ponad wszelką wątpliwość. Sytuowana w ramach wykładni operatywnej dokonywanej przez Sąd Najwyższy, doktryna domniemania konstytucyjności decyduje o rozkładzie ciężaru argumentacji prawniczej uczestników postępowania. ' Zasadniczym celem pracy jest ukazanie tej instytucji i przybliżenie jej znaczenia z punktu widzenia przedstawiciela zgoła odmiennego porządku prawnego. ' Analiza genezy tej konstrukcji prawnej oraz prześledzenie podstaw, na których się ona opiera stanowi podstawę do próby udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakie jest praktyczne znaczenie tej instytucji w amerykańskim porządku prawnym, w tym w szczególności w jaki sposób wpływa ona na relacje pomiędzy Sądem Najwyższym oraz Kongresem i jak oddziaływuje ona na proces konstytucyjnego wyrokowania. Praca podejmuje również próbę ustalenia zakresu przedmiotowego obowiązywania tej doktryny jak również poprzez zestawienie z domniemaniem konstytucyjności w polskiej nauce o prawie, próbuje ustalić czy da się wyprowadzić jakiś wspólny mianownik dla obu konstrukcji prawnych.
restraint, established in the practice of US Supreme Court, which influences the process of constitutional decisionmaking- the presumption of constitutionality. Under this doctrine , court will presume that legislation is constitutional until its unconstitutionality can be demonstrated beyond all reasonable doubt. The presumption of constitutionality affects the application of burdens of proof and the weighting of evidence. ' The purpose of this thesis is to present this institution from the perspective of the representative of a much different legal system. ' The investigation into the genesis of this institution and its justification allows Author to see if this doctrine influences the relations between the US Supreme Court and the Congress and what are the practitcal implications of this instution in the process of constitutional decisionmaking. Author also tries to describe the scope of this institution. Moreover by confronting the legal terms: presumption of constitutionality as used in Poland and the United States of America, the thesis descirbes the similarities and differences between those institutions in Polish and American law.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: http://hdl.handle.net/10593/12881
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOKTORAT_5_11_14.pdf
  Restricted Access
1.63 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.