Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12962
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZiemski, Krystian. Promotor-
dc.contributor.authorJakubowicz, Jędrzej-
dc.date.accessioned2015-05-07T09:54:07Z-
dc.date.available2015-05-07T09:54:07Z-
dc.date.issued2015-05-07-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/12962-
dc.descriptionWydział Prawa i Administracjipl_PL
dc.description.abstractPrzypadkami, przewidzianymi przez prawo, dopuszczającymi (względnie wskazującymi na dopuszczenie) sukcesję publicznoprawną uniwersalną są w szczególności łączenia i podziały spółek normowane przez kodeks spółek handlowych, przekształcenia przedsiębiorstw państwowych, łączenia funduszy inwestycyjnych, łączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Przykładowo Kodeks spółek handlowych w odniesieniu do łączenia spółek w art. 494 § 2, przewiduje wprost sukcesję uniwersalną w odniesieniu do praw i obowiązków publicznoprawnych. Odnotować jednak można liczne przypadki negowania, zarówno przez doktrynę, jak i orzecznictwo, obejmowania zakresem przedmiotowym przytoczonego przepisu wszystkich praw i obowiązków publicznoprawnych. Niniejsza praca ma przede wszystkim przedstawić argumenty przemawiające za tezą, że obowiązujący stan prawny przewiduje zasadę, zgodnie z którą, w przypadku łączeń i podziałów spółek, występuje sukcesja uniwersalna odnosząca się do wszystkich praw i obowiązków publicznoprawnych. W przypadkach przekształcenia przedsiębiorstw państwowych przyjmowana jest zasada kontynuacji praw i obowiązków publicznoprawnych.pl_PL
dc.description.abstractCases provided by law, permitting to (or pointing on permission) public-law universal succession are, in particular, mergers and divisions of companies governed by the Commercial Companies Code, the transformation of state enterprises, mergers of investment funds, mergers of independent public hospitals. For example: Commercial Companies Code expressly provides in relation to mergers in article 494 § 2 universal succession covering public rights and obligations. However, many cases of, doctrine and jurisprudence, denial of embracing the scope of the cited provision to all public-law rights and duties can be noted. This work primarily presents arguments in favour of the thesis that current state provides the rule that public law universal succession appears in case of mergers and divisions of companies. In cases of transformation of state-owned enterprises the rule is continuation of the public rights and duties.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectnastępstwo prawnepl_PL
dc.subjectlegal successionpl_PL
dc.subjectsukcesja uniwersalnapl_PL
dc.subjectuniversal successionpl_PL
dc.subjectprawa i obowiązki publicznoprawnepl_PL
dc.subjectpublic law rights and dutiespl_PL
dc.subjecttransformacje kapitałowepl_PL
dc.subjectcapital transformationspl_PL
dc.titleSukcesja uniwersalna publicznoprawna (administracyjna i podatkowa) przy łączeniach, przekształceniach i podziałach spółekpl_PL
dc.title.alternativePublic-law Universal Succession (administrative and tax) at the mergers, transformations and divisions of companiespl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jędrzej Jakubowicz_sukcesja publicznoprawna_projekt dr_v. ostateczna.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.