Studia Prawa Publicznego, 2014, Nr 1 (5) : [20] Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Sprawozdania i informacje - Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Współczesne zagrożenia bioterrorystyczne i cyberterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski”, Rynia k. Nieporętu, 3–4 grudnia 2013 r.Ura, Michał
2014Sprawozdania i informacje - Sprawozdanie z II Wydziałowej Konferencji Kół Naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Województwo – region – regionalizacja. 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej”, Wrocław, 21–22 listopada 2013 r.Cendrowicz, Dominika
2014Recenzje - Anna Krawiec, Autokontrola decyzji administracyjnej, Seria Monografi e Wydziału Prawa i Administracji UJ, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, ss. 170, ISBN 978-83-233-3291-6.Skóra, Agnieszka
2014Przegląd piśmiennictwa - John Vervaele, The Application of the EU Charter of Fundamental Rights (CFR) and Its «Ne bis in idem» Principle in the Member States of the EU (Stosowanie Karty Praw Podstawowych UE i wyrażonej w niej zasady ne bis in idem w państwach członkowskich UE), “Review of European Administrative Law” vol. 6, 2013, no. 1, s. 113–134.Narożniak, Agnieszka
2014Przegląd piśmiennictwa - Rémi Pellet, L’enseignement des fi nances publiques à l’Université. Bilan et propositions de réformes au Conseil national du Droit (Nauczanie fi nansów publicznych na uniwersytecie. Ocena i propozycje reform Krajowej Rady Prawa), “Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger” 2013, N° 4, Juillet – Août, s. 957–995.Staniszewska, Lucyna
2014Przegląd piśmiennictwa - Timothy K. Kuhner, The Democracy to Which We are Entitled: Human Rights and the Problem of Money in Politics (Demokracja, do jakiej mamy prawo: prawa człowieka i problem pieniędzy w polityce), “Harvard Human Rights Journal” vol. 26, 2013, no. 1, s. 39–90.Narożniak, Agnieszka
2014Przegląd piśmiennictwa - Charles Froger, La sanction fi scale dans les jurisprudences constitutionnelle et européenne (Sankcje podatkowe w orzecznictwie konstytucyjnym oraz w orzecznictwie europejskim) “Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger” 2013, N° 4, Juillet – Août, s. 929–956.Staniszewska, Lucyna
2014Przegląd piśmiennictwa - R. Richard Geddes, Benjamin L. Wagner, Why do U.S. States Adopt Public-private Partnership Enabling Legislation? (Dlaczego poszczególne stany USA wprowadzają legislacje umożliwiające realizację inwestycji w formule PPP?), „Journal of Urban Economics” 2013, vol. 78, November, s. 30–41.Kotowska-Lewińska, Monika
2014Przegląd piśmiennictwa - Victor Bucheli, Adriana Díaz, Juan Pablo Calderón, Pablo Lemoine, Juan Alejandro Valdivia, José Luis Villaveces, Roberto Zarama, Growth of Scientifi c Production in Colombian Universities: An Intellectual Capital-based Approach (Wzrost produkcji naukowej w kolumbijskich szkołach wyższych: podejście bazujące na kapitale intelektualnym), „Scientometrics” 2012, vol. 91, no. 2, s. 369–382.Kotowska-Lewińska, Monika
2014Przegląd piśmiennictwa - Jenny S. Martinez, The Slave Trade and the Origins of International Human Rights Law (Handel niewolnikami a początki międzynarodowego prawa praw człowieka), Oxford University Press, Oxford 2012, ss. 263, ISBN 978-0-19-539162-6.Wojtczak, Przemysław
2014Przegląd piśmiennictwa - Justyn Piskorski, Legitymizacja prawa karnego Unii Europejskiej, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2013, ss. 447, ISBN 978-83-63795-23-8.Trela, Anna
2014Przegląd piśmiennictwa - Przegląd polskich opracowań naukowychTrela, Anna
2014Z orzecznictwa -Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 listopada 2013 r., sygn. II GSK 990/13 (glosa krytyczna)Gajewski, Sebastian
2014Zasada pewności prawa w działaniu administracji Unii Europejskiej oraz jako zasada ogólna prawa Unii EuropejskiejKluczewska-Rupka, Aleksandra
2014Zasady weryfikacji i zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – zarys problematykiCiszewski, Łukasz
2014Prawo do nauki (art. 2 Protokołu nr 1 do Konwencji) a numerus clausus w szkolnictwie wyższym – uwagi na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2 kwietnia 2013 r. w sprawie Tarantino i inni przeciwko WłochomJakubowski, Aleksander
2014Ustawowe determinanty działalności gospodarczej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnychGrzymisławska-Cybulska, Maria
2014Prawne determinanty procesu kształcenia w szkołach wyższych w latach 1920–1990 (Część II)Wojtczak, Krystyna
2014Human rights in Italy in the rulings of the Supreme Court, the Constitutional Court and Supranational Courts (Part II)Mezzetti, Luca
2014Studia Prawa Publicznego 2014, Nr 5, - spis treści-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20