Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13373
Title: Efektywność systemów politycznych demokratycznych mikropaństw europejskich na przełomie XX i XXI wieku
Other Titles: The effectiveness of political systems of European democratic microstates at the turn of the 20th and 21st centuries
Authors: Łukaszewski, Marcin
Advisor: Wallas, Tadeusz. Promotor
Keywords: mikropaństwa
microstates
Andora
Andorra
Liechtenstein
San Marino
Monaco
Monako
Issue Date: 25-Jun-2015
Abstract: Zasadniczym celem dysertacji jest ocena efektywności systemów politycznych czterech następujących państw: Andory, Liechtensteinu, Monako i San Marino. Tym samym stanowią one ramy terytorialne rozprawy. Druga część tematu – na przełomie XX i XXI wieku – implikuje umieszczenie zagadnienia badawczego w szerokim kontekście procesów integracyjnych i globalizacyjnych, z jakimi mamy do czynienia we współczesnym świecie. Ów kontekst został zawężony w temacie do przełomu XX i XXI wieku, w którym to we wszystkich z czterech państw nastąpiła daleko idąca demokratyzacja systemów politycznych. Kategoria mikropaństw europejskich, która znajduje się w temacie dysertacji ma wskazywać, że przedmiotem niniejszej pracy będą jedynie cztery wyżej wskazane państwa europejskie. Umieszczenie w temacie pracy przymiotnika demokratycznych oznacza, że w ramach terytorialnych dysertacji nie znajduje się najmniejsze państwo świata – Watykan.
The main aim of this dissertation is to evaluate the effectiveness of political systems of the following countries: Andorra, Liechtenstein, Monaco and San Marino. Thus, they are a territorial framework of the thesis. The second part of the title – at the turn of the 20th and 21st centuries – involves setting the research topic in the broad context of integration and globalization which we face in the modern world. The context was narrowed down to the turn of the 20th and 21st centuries, when all the four countries were under a far-reaching democratization process of the political systems. The category of the European microstates, which is included in the dissertation title, is meant to indicate that the subject of this work is based only on the four above-mentioned European countries. Putting the adjective democratic in the dissertation title means that within the territorial dissertation the smallest country in the world – Vatican City is not included.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa: Zakład Kultury Politycznej
URI: http://hdl.handle.net/10593/13373
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
praca doktorska mgra Marcina Łukaszewskiego - WNPiD UAM - 2015.pdf
  Restricted Access
4.96 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.