Efektywność systemów politycznych demokratycznych mikropaństw europejskich na przełomie XX i XXI wieku

dc.contributor.advisorWallas, Tadeusz. Promotor
dc.contributor.authorŁukaszewski, Marcin
dc.date.accessioned2015-06-25T11:19:09Z
dc.date.available2015-06-25T11:19:09Z
dc.date.issued2015-06-25
dc.descriptionWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa: Zakład Kultury Politycznejpl_PL
dc.description.abstractZasadniczym celem dysertacji jest ocena efektywności systemów politycznych czterech następujących państw: Andory, Liechtensteinu, Monako i San Marino. Tym samym stanowią one ramy terytorialne rozprawy. Druga część tematu – na przełomie XX i XXI wieku – implikuje umieszczenie zagadnienia badawczego w szerokim kontekście procesów integracyjnych i globalizacyjnych, z jakimi mamy do czynienia we współczesnym świecie. Ów kontekst został zawężony w temacie do przełomu XX i XXI wieku, w którym to we wszystkich z czterech państw nastąpiła daleko idąca demokratyzacja systemów politycznych. Kategoria mikropaństw europejskich, która znajduje się w temacie dysertacji ma wskazywać, że przedmiotem niniejszej pracy będą jedynie cztery wyżej wskazane państwa europejskie. Umieszczenie w temacie pracy przymiotnika demokratycznych oznacza, że w ramach terytorialnych dysertacji nie znajduje się najmniejsze państwo świata – Watykan. pl_PL
dc.description.abstractThe main aim of this dissertation is to evaluate the effectiveness of political systems of the following countries: Andorra, Liechtenstein, Monaco and San Marino. Thus, they are a territorial framework of the thesis. The second part of the title – at the turn of the 20th and 21st centuries – involves setting the research topic in the broad context of integration and globalization which we face in the modern world. The context was narrowed down to the turn of the 20th and 21st centuries, when all the four countries were under a far-reaching democratization process of the political systems. The category of the European microstates, which is included in the dissertation title, is meant to indicate that the subject of this work is based only on the four above-mentioned European countries. Putting the adjective democratic in the dissertation title means that within the territorial dissertation the smallest country in the world – Vatican City is not included.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/13373
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectmikropaństwapl_PL
dc.subjectmicrostatespl_PL
dc.subjectAndorapl_PL
dc.subjectAndorrapl_PL
dc.subjectLiechtensteinpl_PL
dc.subjectSan Marinopl_PL
dc.subjectMonacopl_PL
dc.subjectMonakopl_PL
dc.titleEfektywność systemów politycznych demokratycznych mikropaństw europejskich na przełomie XX i XXI wiekupl_PL
dc.title.alternativeThe effectiveness of political systems of European democratic microstates at the turn of the 20th and 21st centuriespl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL

Files

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego