Efektywność systemów politycznych demokratycznych mikropaństw europejskich na przełomie XX i XXI wieku

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015-06-25

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The effectiveness of political systems of European democratic microstates at the turn of the 20th and 21st centuries

Abstract

Zasadniczym celem dysertacji jest ocena efektywności systemów politycznych czterech następujących państw: Andory, Liechtensteinu, Monako i San Marino. Tym samym stanowią one ramy terytorialne rozprawy. Druga część tematu – na przełomie XX i XXI wieku – implikuje umieszczenie zagadnienia badawczego w szerokim kontekście procesów integracyjnych i globalizacyjnych, z jakimi mamy do czynienia we współczesnym świecie. Ów kontekst został zawężony w temacie do przełomu XX i XXI wieku, w którym to we wszystkich z czterech państw nastąpiła daleko idąca demokratyzacja systemów politycznych. Kategoria mikropaństw europejskich, która znajduje się w temacie dysertacji ma wskazywać, że przedmiotem niniejszej pracy będą jedynie cztery wyżej wskazane państwa europejskie. Umieszczenie w temacie pracy przymiotnika demokratycznych oznacza, że w ramach terytorialnych dysertacji nie znajduje się najmniejsze państwo świata – Watykan.
The main aim of this dissertation is to evaluate the effectiveness of political systems of the following countries: Andorra, Liechtenstein, Monaco and San Marino. Thus, they are a territorial framework of the thesis. The second part of the title – at the turn of the 20th and 21st centuries – involves setting the research topic in the broad context of integration and globalization which we face in the modern world. The context was narrowed down to the turn of the 20th and 21st centuries, when all the four countries were under a far-reaching democratization process of the political systems. The category of the European microstates, which is included in the dissertation title, is meant to indicate that the subject of this work is based only on the four above-mentioned European countries. Putting the adjective democratic in the dissertation title means that within the territorial dissertation the smallest country in the world – Vatican City is not included.

Description

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa: Zakład Kultury Politycznej

Sponsor

Keywords

mikropaństwa, microstates, Andora, Andorra, Liechtenstein, San Marino, Monaco, Monako

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego