Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13840
Title: Znaczenie gazociągu Nord Stream dla Polski
Authors: Rosicki, Remigiusz
Rosicki, Grzegorz
Keywords: polityka energetyczna Polski
Polish energy policy
bezpieczeństwo energetyczne
energy security
bezpieczeństwo gazowe
gas security
bezpieczeństwo gazowe UE
EU gas security
Issue Date: 2012
Publisher: ABW
Citation: Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2012, No. 6, pp. 139-156.
Abstract: The article constitutes the problem analysis of the gas pipeline built by the Nord Stream company, i.e. its importance for Poland, the EU and other states, peculiarly in the context of the energy security of the region. This article includes pros and cons of the legitimacy of the construction of the gas pipeline on the Baltic seabed. In this fragment authors more widely referred to the politics pursued by opponents of the plan which was pushed through by the Gazprom, as well as to arguments supporting the need of this gas project. The general conclusion of analysis of the legitimacy of the North gas pipeline construction shows that it is not as unique project as it could seem. And the evaluation of this undertaking depends on national interests of different countries and business entities. In the more distant part of the text, the authors referred to the geopolitical importance of the North Stream gas pipeline for Poland, Germany and Russia and to threats which can result from it. In addition, the article contains a synthetic approach to the situation of gas and gas projects in Poland. At the end of the text there are conclusions and summary of the whole issue. In short, the text refers to the most debated issues in both energy policy and Polish foreign policy.
Description: Artykuł stanowi analizę problemu budowanego przez spółkę Nord Stream gazociągu, pod kątem jego znaczenia dla Polski, UE oraz innych państw, szczególnie w kontekście bezpieczeństwa energetycznego regionu. W artykule zawarto argumenty za i przeciw zasadności budowy gazociągu po dnie Morza Bałtyckiego. W tym fragmencie autorzy szerzej odnieśli się do polityki prowadzonej przez przeciwników projektu forsowanego przez Gazprom oraz do argumentów wspierających potrzebę jego realizacji. Ogólna konkluzja analizy zasadności budowy Gazociągu Północnego wskazuje, że nie jest to tak unikalny projekt, jak mogłoby się wydawać. A ocena tego przedsięwzięcia zależy od interesów narodowych poszczególnych państw oraz podmiotów gospodarczych. W dalszej części tekstu autorzy odnieśli się do geopolitycznego znaczenia Gazociągu Północnego dla Polski, Niemiec i Rosji, a także do zagrożeń, jakie z tego mogą wynikać. Ponadto w artykule zawarto syntetyczne ujęcie sytuacji złóż gazu i projektów gazowych w Polsce. Na końcu tekstu umieszczono konkluzje i podsumowanie całej problematyki. W skrócie odniesiono się do najbardziej dyskutowanych kwestii zarówno w polityce energetycznej, jak i zagranicznej Polski.
URI: http://hdl.handle.net/10593/13840
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Znaczenie gazociągu Nord Stream dla Polski.pdf573.97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.