Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13930
Title: Uzasadnianie wyroków w procesie karnym
Authors: Drozdowska, Marta
Keywords: changes in Criminal Procedure
zmiany kodeksu postępowania karnego
Uzasadnienie wyroku
proces karny
Justification of judgement
criminal trial
Issue Date: 2015
Publisher: Wielkopolska Rada Młodzieży
Citation: Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2015, nr 2, s. 4-14
Abstract: Artykuł kompleksowo traktuje kwestię uzasadniania wyroków w procesie karnym. Jego treść ma na celu przybliżenie roli uzasadniania wyroków w procesie karnym, zatem przedstawiono w nim różne typy uzasadnień, funkcje jakie pełni uzasadnienie wyroku, opisany został tryb i sposób sporządzania uzasadnień wyroków, a także krąg uprawnionych do ubiegania się o sporządzenie uzasadnienia. Analizie została także poddana treść uzasadnienia. Artykuł poparty jest bogatym orzecznictwem wypracowanym przez polskie sądy. Przedstawione zostały także zmiany przepisów kodeksu postępowania karnego jakie wejdą w życie z dniem 15 lipca 2015 r. odnośnie uzasadniania wyroków.
The article treats issue of justifying judgements in a criminal trial comprehensively. The article's contents intends to make closer the role of justifying judgements in a criminal trial, so the article shows different types of justifications, features, which fulfill justify judgement, procedure and method of preparing justifications judgements and also the circle of persons entitled to request justification. Contents of justification has been analyzed. The article is supported by jurisdiction of polish courts. There are shown the changes in the criminal process law that will come in the July 15, 2015 which connect with justifying judgements.
URI: http://hdl.handle.net/10593/13930
ISSN: 2084-0403
Appears in Collections:Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2015, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KPSE 22015_1.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.