Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13951
Title: Tożsamość religijna młodych Polaków. Próba zastosowania koncepcji Koena Luyckxa w obszarze rozwoju religijnego
Other Titles: Religious identity of young Poles. An attempt of Koen Luyckx concepts’ application in the area of religious development
Authors: Wieradzka-Pilarczyk, Anna
Advisor: Soiński, Borys Jacek. Promotor
Keywords: tożsamość
identity
tożsamość religijna
religious identity
adolescencja
adolescence
wyłaniająca się dorosłość
emerging adulthood
wczesna dorosłość
early adulthood
Issue Date: 22-Oct-2015
Abstract: Głównym celem dysertacji było opracowanie modelu teoretycznego dotyczącego tożsamości religijnej. Badania empiryczne były skupione na poszukiwaniu związków pomiędzy tożsamością religijną oraz tożsamością osobową i wybranymi komponentami religijności w trzech okresach rozwojowych: adolescencji, wyłaniającej się dorosłości i wczesnej dorosłości. W celu zrealizowania tematu pracy dokonano ekstarapolacji koncepcji Koena Luyckxa oraz zastosowano nowe narzędzie badawcze Skalę Tożsamości Religijnej (STR). Badana grupa liczyła 599 osób. Uzyskane wyniki wskazują, że 74% badanych nie posiada dojrzałej tożsamości religijnej. Jedynie 26% rozwiązała kryzys tożsamości religijnej uzyskując status uwewnętrznionej religijnej tożsamości. Krytycznym okresem rozwojowym opisywanego obszary jest okres wyłaniającej się tożsamości (19-25 lat). Empiryczne analizy wskazały na występowanie istotnych związków pomiędzy tożsamością religijną a tożsamością osobową, duchowością teocentryczną, podejściem do religii w kontekście chrześcijańskim, religijnym zaangażowaniem respondentów oraz ich rodziców, a także płcią i wiekiem. Osobowa i religijna tożsamość rozwijają się wspólnie korzystając z własnych deficytów i zasobów. Intensywne religijne zaangażowanie sprzyja rozwojowi tożsamości dojrzałej. Jest ono bardziej charakterystyczne dla badanych kobiet niż mężczyzn, którzy pozostają w większości na poziomie religijnych poszukiwań i stanowią grupę, która w większości jest jeszcze przed rozwiązaniem kryzysu religijnej tożsamości.
The main purpose of the dissertation was to describe the religiosus identity area. This research dissertation aims to search for correlations between religious identity status, personal identity and the selected components of religiosity in the period of adolescence, the emerging and young adulthood. The goal set by this dissertation was the extrapolation Koen Luyckx concepts’. To describe the religious identity area, a new research tool was created - the Religious Identity Scale. The entire research group consisted of 599 people. Achieved results showed that 74% of examined individuals haven’t got mature religious identity. Only 26% of examined individuals solved the identity crisis in a positive way: this was a group religiously mature people. Emerging adulthood is a critical period for development of religiosus identity. An empirical analsis showed significant correlation religiosus identity with: personal identity, theocentric spirituality, different kind thinking of God, religiosus involvement of young people and parents’ religiosus involevment, sex and age. Personal and religiosus identity develop together using their own resources and deficits. Greater involvement promotes the development of mature identity. Mature religiosus identity, the internalized one, intergrates a theocentric and a antropocentrick spirituality. Women have got more mature religiosus identity than man. A lot of man are still seekers, probably more of them haven’t got crisis of religiosus identity solved yet.
Description: Wydział Teologiczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/13951
Appears in Collections:Doktoraty (WT)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A. Wieradzka-Pilarczyk.pdf4.09 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.