Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14175
Title: Status prawny polskiego marynarza
Authors: Dworas-Kulik, Judyta
Keywords: insurance sailor
sailor taxes
Marynarz
emerytury marynarskie
podatki marynarskie
ubezpieczenie marynarskie
The sailor
pensions sailor
Issue Date: 2015
Publisher: Wielkopolska Rada Młodzieży
Citation: Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2015, nr 4, s. 31-41
Abstract: Niniejszy artykuł dotyczy praw i obowiązków, jakie narzuca prawo polskie na marynarza podlegającego ustawodawstwu Rzeczypospolitej Polskiej. Zawód marynarza jest niszowym, dlatego warto zastanowić się, jak w praktyce wygląda kwestia jego ubezpieczenia zdrowotnego, przyszłej emerytury oraz obowiązku podatkowego. Wiedza marynarzy w tym zakresie najczęściej opiera się na opowieściach, które krążą wśród marynarzy i niestety z reguły ma niewiele wspólnego z ich faktycznym statusem prawnym. Niniejszy referat wskazuje możliwe rozwiązania prawne dotyczące polskich marynarzy.
This article concerns the rights and obligations that the law imposes Polish sailor under the jurisdiction of the Polish Republic. Seafarer is a niche , so you should consider how in practice the issue of his health insurance , pensions and future tax obligations. Knowledge of seafarers in this respect, most often based on stories that circulate among sailors and unfortunately usually has little to do with their actual legal status . This paper suggests possible solutions concerning the Polish sailors.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14175
ISSN: 2084-0403
Appears in Collections:Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2015, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KPSE 4-3.2015.pdf2.15 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.