Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2015, nr 4

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Ceny transferowe w specjalnych strefach ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem sposobu ustalania ceny miedzy jednostką strefową a pozastrefową
  (Wielkopolska Rada Młodzieży, 2015) Sancewicz, Paweł
  Przedmiotem artykułu jest omówienie zagadnień związanych ze stosowaniem cen transferowych w specjalnych strefach ekonomicznych. Obok rozważań teoretycznoprawnych, w artykule są prowadzone rozważania o charakterze praktycznym. W szczególności, obszarem zainteresowania są rozliczenia między zakładem przedsiębiorcy prowadzącym działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (działalnością zwolnioną) a działalności prowadzoną poza tą strefą (działalnością opodatkowaną). Celem przeprowadzanej analizy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy do rozliczeń między jednostką strefową o pozastrefową należy stosować ceny rynkowe, z uwzględnieniem właściwej marży na prowadzonej działalności, przy zastosowaniu odpowiedniej metody szacowania.
 • Item
  Wielowymiarowy obraz ryzyka na giełdach walut kryptograficznych
  (Wielkopolska Rada Młodzieży, 2015) Kądziołka, Kinga
  W artykule zwrócono uwagę na różne aspekty ryzyka związanego z posiadaniem i inwestycją w waluty kryptograficzne. Na przykładzie strategii inwestycyjnej wykorzystującej model lasu losowego zwrócono uwagę, że strategia generująca zyski w przeszłości nie musi być równie skuteczna w przyszłości. Ponadto strategia przynosząca w danym okresie zyski na jednej giełdzie, na innej może wygenerować straty.
 • Item
  Udział małoletniego świadka w szczególnych formach przesłuchania w procesie karnym
  (Wielkopolska Rada Młodzieży, 2015) Hotel, Marcin; Marek, Tomasz
  Przesłuchanie małoletniego świadka w procesie karnym jest czynnością o charakterze szczególnym. Wymaga ono bowiem tego, aby w sposób należyty wyważyć dwie nadrzędne wartości – zasadę prawdy materialnej i ochronę małoletniego świadka, którego psychika, z racji wieku, jest niewątpliwie znacznie mniej stabilna niż w przypadku pełnoletnich świadków. Obecne regulacje k.p.k. dotyczącego tego zagadnienia (art. 185 a i 185b k.p.k.) całkowicie pomijają dwie szczególne formy przesłuchania świadka - okazanie i konfrontację. Tym samym, powstaje w tym zakresie niezwykle interesujące zagadnienie, a mianowicie pytanie: czy, a jeśli tak, to przy spełnieniu jakich przesłanek może nastąpić okazanie lub konfrontacja z udziałem małoletniego świadka. Ponadto, koniecznym staje się również wskazanie na to, w jakich warunkach powinno być przeprowadzane okazanie lub konfrontacja w których uczestniczy dziecko, aby możliwym było zapewnienie możliwie najlepszej ochrony małoletniego. Autorzy niniejszego artykułu stawiają sobie za cel odpowiedź na przedmiotowe pytanie, przy czym zastrzegają oni jednocześnie, iż wyciągane w artykule wnioski stanowią analizę prawną tego zagadnienia, która uwzględnia wątki typowo psychologiczne wyłącznie w podstawowym zakresie.
 • Item
  Marzenia a rzeczywistość na rynku inwestycji
  (Wielkopolska Rada Młodzieży, 2015) Hadaś-Dyduch, Monika
  Celem artykułu jest przedstawienie rzeczywistej stopy zwrotu z inwestycji prowadzonych na polskim rynku inwestycji kapitałowych na przykładzie produktów strukturyzowanych. Zyski i straty z zakończonych na polskim rynku inwestycji kapitałowych przedstawiono na przykładzie produktów strukturyzowanych. Wyznaczono w tym celu stopę zwrotu brutto w skali miesiąca.
 • Item
  Status prawny polskiego marynarza
  (Wielkopolska Rada Młodzieży, 2015) Dworas-Kulik, Judyta
  Niniejszy artykuł dotyczy praw i obowiązków, jakie narzuca prawo polskie na marynarza podlegającego ustawodawstwu Rzeczypospolitej Polskiej. Zawód marynarza jest niszowym, dlatego warto zastanowić się, jak w praktyce wygląda kwestia jego ubezpieczenia zdrowotnego, przyszłej emerytury oraz obowiązku podatkowego. Wiedza marynarzy w tym zakresie najczęściej opiera się na opowieściach, które krążą wśród marynarzy i niestety z reguły ma niewiele wspólnego z ich faktycznym statusem prawnym. Niniejszy referat wskazuje możliwe rozwiązania prawne dotyczące polskich marynarzy.
 • Item
  Ustawowy a sądowy wymiar kary za przestępstwa okołoprostytucyjne
  (Wielkopolska Rada Młodzieży, 2015) Drozdowska, Marta
  Artykuł przedstawia obszernie założenia ustawowego wymiaru kary w kodeksie karnym z 1997 r. za przestępstwa okołoprotytucyjne tj. przestępstwa z art. 204 k.k. (nakłanianie do prostytucji, ułatwianie prostytucji, czerpanie korzyści z prostytuowania się innej osoby) oraz z art. 203 k.k. (zmuszanie do prostytucji) oraz sądowy wymiar kary za te przestępstwa. Analiza sądowego wymiaru kary oparta jest o tabele uzupełnione na podstawie danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości z lat 2001-2014.
 • Item
  Świętosława (Swatawa) – czeska królowa z dynastii piastowskiej
  (Wielkopolska Rada Młodzieży, 2015) Delestowicz, Norbert
  W artykule przedstawiono losy jedynej córki księcia Polski Kazimierza Odnowiciela i Dobroniegi-Marii, Świętosławy (Swatawy). Praca ze względu na niewielki stan materiałów źródłowych jest niejednokrotnie hipotetyczna. W artykule omówiono datę urodzin i śmierci Świętosławy, jej małżeństwo z władcą czeskim Wratysławem, a także wpływ na swoich synów oraz rolę w państwie czeskim. Podjęto również próbę umiejscowienia jej dóbr oprawnych.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego