Udział małoletniego świadka w szczególnych formach przesłuchania w procesie karnym

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wielkopolska Rada Młodzieży

Title alternative

Abstract

Przesłuchanie małoletniego świadka w procesie karnym jest czynnością o charakterze szczególnym. Wymaga ono bowiem tego, aby w sposób należyty wyważyć dwie nadrzędne wartości – zasadę prawdy materialnej i ochronę małoletniego świadka, którego psychika, z racji wieku, jest niewątpliwie znacznie mniej stabilna niż w przypadku pełnoletnich świadków. Obecne regulacje k.p.k. dotyczącego tego zagadnienia (art. 185 a i 185b k.p.k.) całkowicie pomijają dwie szczególne formy przesłuchania świadka - okazanie i konfrontację. Tym samym, powstaje w tym zakresie niezwykle interesujące zagadnienie, a mianowicie pytanie: czy, a jeśli tak, to przy spełnieniu jakich przesłanek może nastąpić okazanie lub konfrontacja z udziałem małoletniego świadka. Ponadto, koniecznym staje się również wskazanie na to, w jakich warunkach powinno być przeprowadzane okazanie lub konfrontacja w których uczestniczy dziecko, aby możliwym było zapewnienie możliwie najlepszej ochrony małoletniego. Autorzy niniejszego artykułu stawiają sobie za cel odpowiedź na przedmiotowe pytanie, przy czym zastrzegają oni jednocześnie, iż wyciągane w artykule wnioski stanowią analizę prawną tego zagadnienia, która uwzględnia wątki typowo psychologiczne wyłącznie w podstawowym zakresie.
Interrogation of a minor witness in a criminal proceedings is an action of a particular character. It requires to scale two overriding values – the principle of material truth (good of the proceeding in the broad meaning) and the protection (regard to the well-being) of the minor witness, whose psyche, because of his age is undoubtedly much less stable than in a case of an adult. The contemporary regulation of the Polish penal proceedings that tackles this matter (article 185a and 185b) completely omits two specific forms of the interrogation of a witness – display and confrontation. Though arises completely interesting issue, namely the question: if and if yes under which conditions display or confrontation may occur. Moreover, necessary becomes to point out in which conditions the display or confrontation involving the minor witness should be undertaken in order to provide him with the best protection. The Authors of this paper aim at answering the set question bearing in mind that the opinions provided are of legal nature and the psychological side of the problem is touched in a narrow way.

Description

Sponsor

Keywords

proceedings, procedura, confrontation, małoletni, przesłuchanie, okazanie, konfrontacja, minor, interrogation, display

Citation

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2015, nr 4, s. 57-66

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego