Status prawny polskiego marynarza

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wielkopolska Rada Młodzieży

Title alternative

Abstract

Niniejszy artykuł dotyczy praw i obowiązków, jakie narzuca prawo polskie na marynarza podlegającego ustawodawstwu Rzeczypospolitej Polskiej. Zawód marynarza jest niszowym, dlatego warto zastanowić się, jak w praktyce wygląda kwestia jego ubezpieczenia zdrowotnego, przyszłej emerytury oraz obowiązku podatkowego. Wiedza marynarzy w tym zakresie najczęściej opiera się na opowieściach, które krążą wśród marynarzy i niestety z reguły ma niewiele wspólnego z ich faktycznym statusem prawnym. Niniejszy referat wskazuje możliwe rozwiązania prawne dotyczące polskich marynarzy.
This article concerns the rights and obligations that the law imposes Polish sailor under the jurisdiction of the Polish Republic. Seafarer is a niche , so you should consider how in practice the issue of his health insurance , pensions and future tax obligations. Knowledge of seafarers in this respect, most often based on stories that circulate among sailors and unfortunately usually has little to do with their actual legal status . This paper suggests possible solutions concerning the Polish sailors.

Description

Sponsor

Keywords

insurance sailor, sailor taxes, Marynarz, emerytury marynarskie, podatki marynarskie, ubezpieczenie marynarskie, The sailor, pensions sailor

Citation

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2015, nr 4, s. 31-41

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego